Kommunfullmäktige 19 februari 2024

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan för kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2024. Sändningen kommer att börja kl. 18.30. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på interpellation (S) om tillgången på läromedel
 10. Svar på interpellation (V) om problematisk skolnärvaro
 11. Svar på interpellation (V) om kontroll och uppföljning av hyrda fastigheter
 12. Verksamhetsplaner 2024–2026, samtliga nämnder
 13. Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden i Norrort 2023
 14. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2023
 15. Uppräkning av hemtjänstpeng 2024
 16. Revisionsrapporter 2023, helårsuppföljning
 17. Utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten samt godkänna ägarlån
 18. Inhyrning av extern lokal
 19. Arvodeskommitténs förslag till bestämmelser om ersättning till borgerlig
 20. begravningsförrättare
 21. Revidering av styrelsens och nämndernas reglementen gällande
 22. personuppgiftsansvar
 23. Revidering av reglementet för Vallentuna kommuns revisorer
 24. Svar på motion (S) om fria arbetsskor
 25. Svar på motion (S) om yrkeslärlingar
 26. Svar på motion (SD) om trafik- och belysningssituationen i Kårsta
 27. Svar på motion (SD) om tillgänglighet i friluftsleder
 28. Svar på motion (MP) om moderniserad måltidspolicy
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats