Kommunfullmäktige 4 december 2023

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 4 december 2023. Sändningen kommer att börja kl. 18.30. 

Webb-TV

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Utdelning av förtjänsttecken
 5. Inlämnande av motioner
 6. Inlämnande av interpellationer
 7. Frågor
 8. Allmänhetens frågestund
 9. Avsägelser och fyllnadsval
 10. Svar på interpellation (S) om utevistelse för äldre
 11. Svar på interpellation (V) om kommunens riskanalys inför ombyggnationen av Vallentuna gymnasium
 12. Svar på interpellation (V) om Vallentuna kommuns byggupphandlingar
 13. Svar på interpellation (MP) om koldioxidbudget
 14. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2023
 15. Gymnasieskolpeng från och med 1 januari 2024
 16. Ändring av VA-taxan i Vallentuna kommun
 17. Förslag till avfallstaxa 2024
 18. Hemställan av investeringsmedel för "Upprustning av torgytor-Etapp 6"
 19. Revidering av riktlinje om avgifter för socialnämnden
 20. Slutredovisning av investeringsprojekt gång- och cykelbana Bällstabergsvägen
 21. Revidering av föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun, efter samråd
 22. Policy för Vallentuna kommuns arbete mot klotter
 23. Organisatorisk flytt av uppgiften om att administrera och fördela sommarjobb till kommunens ungdomar
 24. Gemensam familjerätt med Upplands Väsby och Sollentuna kommun – anslutning till avtalssamverkan
 25. Redovisning av obesvarade motioner 2023
 26. Svar på motion (S) om utvärdering av träffpunktsverksamhet
 27. Svar på motion (S) om nollvision för fallolyckor
 28. Svar på motion (S) om mansjour
 29. Svar på motion (V) om nyckeltal i Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse
 30. Svar på motion (V) om nolltaxa för föreningar
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats