Webbsändning av kommunfullmäktige den 14 oktober 2019

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2019. 

Föredragningslista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
4. Inlämnande av motioner
5. Inlämnande av interpellationer
6. Frågor
7. Allmänhetens frågestund
8. Avsägelser och fyllnadsval
9. Svar på motion (V) om klimatnödläge
10. Svar på motion (SD) Etablera vätgastankstation i Vallentuna kommun
11. Svar på motion (S) om nollvision gällande fallolyckor
12. Svar på motion (S) om mer utevistelse för äldre
13. Svar på motion (S) om ökad insyn i motioner och interpellationer
14. Svar på motion (S) Anslut Vallentuna kommun till Leader, ett program för lokalt ledd utveckling på landsbygden
15. Svar på motion (S) om äldreombud
16. Svar på motion (S) Inför ny hyresmodell
17. Svar på motion (MP) utred hur Vallentuna kan bli fossilfritt
18. Svar på motion (MP) om strategi för tätortsnära odling
19. Hemställan om investeringsanslag för ombyggnation
av del av Karbyskolan för förskola
20. Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort
21. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS 2019, kvartal 1
22. Firmatecknare för Vallentuna kommun
23. Vallentunas parkeringsstrategi och parkeringsnorm
24. Miljöpolicy för Vallentuna kommun
25. Miljöstrategi för Vallentuna kommun
26. Tillägg till riktlinjer för tecknande av exploateringsavtal

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats