Webbsändning av kommunfullmäktige den 14 oktober 2019

Här hittar du webbsändningen och föredragningslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2019. 

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Svar på motion (V) om klimatnödläge
 10. Svar på motion (SD) Etablera vätgastankstation i Vallentuna kommun
 11. Svar på motion (S) om nollvision gällande fallolyckor
 12. Svar på motion (S) om mer utevistelse för äldre
 13. Svar på motion (S) om ökad insyn i motioner och interpellationer
 14. Svar på motion (S) Anslut Vallentuna kommun till Leader, ett program för lokalt ledd utveckling på landsbygden
 15. Svar på motion (S) om äldreombud
 16. Svar på motion (S) Inför ny hyresmodell
 17. Svar på motion (MP) utred hur Vallentuna kan bli fossilfritt
 18. Svar på motion (MP) om strategi för tätortsnära odling
 19. Hemställan om investeringsanslag för ombyggnation av del av Karbyskolan för förskola
 20. Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort
 21. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS 2019, kvartal 1
 22. Firmatecknare för Vallentuna kommun
 23. Vallentunas parkeringsstrategi och parkeringsnorm
 24. Miljöpolicy för Vallentuna kommun
 25. Miljöstrategi för Vallentuna kommun
 26. Tillägg till riktlinjer för tecknande av exploateringsavtal
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats