Kommunfullmäktige 9 november 2020

Här hittar du webbsändningen och föredragninslistan från kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2020. Sändningen finns tillgänglig i formaten TV och radio. 

Webb-TV

Webbradio

Föredragningslista

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
 4. Avsägelser och fyllnadsval
 5. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2020
 6. Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun
 7. Kommunplan 2021-2023
 8. Revisionens äskande av budgetanslag 2021
 9. Höjning av VA-taxa
 10. Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område
 11. Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område
 12. Revidering av taxa för bygglovsverksamhet
 13. Revidering av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
 14. Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen för del som ägs av Vallentuna kommun
 15. Förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1
 16. Gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta, Antagande
 17. Detaljplan Ormsta-Stensta, Antagande
 18. Gatukostnadsutredning Åbyholm- Antagande
 19. Detaljplan för Åbyholm- Antagande
 20. Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag
 21. Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete
 22. Upphävande av beslut om F-9-inriktning

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats