Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is.

I takt med att Vallentuna förtätas med fler vägar och hårdgjorda ytor, bildas mer dagvatten. Dagvattnet kan föra med sig näringsämnen, metaller, olja med mera till sjöar och vattendrag. Längre ned på den här sidan kan du läsa om vad du själv kan göra för att minska dagvattnets påverkan på våra sjöar och vattendrag.

Vallentuna är tillsammans med flera andra kommuner med i Oxunda vattensamverkan som arbetar för ett bättre vatten i ett större sjösystem. Deras arbete syftar bland annat till att Mälarens vatten även i framtiden ska kunna användas som dricksvatten.

Tillsammans med de andra kommunerna i Oxunda vattensamverkan har Vallentuna tagit fram en dagvattenpolicy. Den gäller i hela kommunen.

Policyns huvuddrag:

  • Förorening av dagvatten ska förebyggas.
  • Befintliga dagvattenutsläpp ska renas.
  • Dagvattensystem ska utformas för utjämning och rening.
  • Dagvatten ska utnyttjas som en positiv resurs genom att synliggöras och öka naturvärdet.
  • Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska tillämpas inom kvartersmark.
  • Trafikdagvatten ska omhändertas separat.

Det här kan du själv göra

Tvätta bilen på en biltvätt istället för på gatan

När du tvättar bilen direkt på gatan rinner många skadliga ämnen direkt ut i dagvattenbrunnarna och vidare ut i våra sjöar och vattendrag. Tvätta istället bilen på en biltvätt eller i en Gör-det-själv-hall. De har rening av avloppet. 

Släng inte fimpar och skräp på gatan

Många fimpar och annat småskräp är för litet för att samlas upp vid gatsopning. Det rinner därför ofta ner i dagvattenbrunnarna och vidare ut i våra sjöar och vattendrag. Släng fimpen eller skräpet i en papperskorg istället!

Samla upp dagvatten från taket i regntunnor

Ett enkelt sätt att själv bidra är att samla upp dagvatten från hustaket genom att koppla stuprören till en eller flera regntunnor. Då rinner aldrig dagvattnet ner i brunnen och riskerar därför inte att orsaka översvämning vid stora skyfall. Dessutom kan du själv använda vattnet för bevattning. Det kan vara bra vid torka.

Anlägg en gräsmatta

En helt vanlig gräsmatta kan användas för att fördröja och rena dagvatten från tak och andra hårda ytor på tomten. Vattnet från taket kan du leda ut till gräsmatta och rabatter med hjälp av ränndalar eller regnvattenspridare. Du kan även leda ut vatten från garageuppfarter eller andra hårdgjorda ytor till gräsmattan.

Att använda beläggningsmaterial som släpper igenom vatten är ett bra sätt att minska avrinningen av dagvatten från hårda ytor på tomten. Vattnet renas dessutom i marken.

Genomsläpplig beläggning istället för asfalt

Att använda ett genomsläppligt material istället för asfalt på till exempel garageuppfarter, gångar och uteplatser har flera fördelar. Dels minskar behovet av att leda bort dagvatten och dels renas dagvattnet under transporten i marken. Exempel på genomsläppliga material är grus, singel, hålsten av betong, rasterplattor och marksten med genomsläppliga fogar.

 

Film Många bäckar små

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats