Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is. I takt med att Vallentuna förtätas med fler vägar och hårdgjorda ytor, bildas mer dagvatten. Dagvattnet kan kan föra med sig näringsämnen, metaller, olja med mera till sjöar och vattendrag.

Tillsammans med de andra kommunerna i Oxunda vattensamverkan har Vallentuna tagit fram en dagvattenpolicy. Den gäller i hela kommunen. Policyns huvuddrag är följande:

  • Förorening av dagvatten ska förebyggas.
  • Befintliga dagvattenutsläpp ska renas.
  • Dagvattensystem ska utformas för utjämning och rening.
  • Dagvatten ska utnyttjas som en positiv resurs genom att synliggöras och öka naturvärdet.
  • Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska tillämpas inom kvartersmark.
  • Trafikdagvatten ska omhändertas separat. 
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats