Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i tätort. Dagvattnet kan ta med sig föroreningar och orsaka översvämningar.

En hållbar dagvattenhantering tar fasta på att vattnet är en resurs. Växtlighet och mark har en naturlig förmåga att rena vatten och jämna ut vattenflöden. Genom att ta hand om dagvattnet nära platsen där det uppstått kan samhället bli grönare, samtidigt som det gröna bidrar med rening och flödesutjämning. I ett förändrat klimat med längre växtsäsong kan det vara extra viktigt att värna att vatten ges möjlighet att infiltrera så att grundvattnet kan fyllas på.

Vallentuna har tillsammans med andra kommuner i Oxunda vattensamverkan tagit fram en dagvattenpolicy som beskriver hur kommunen jobbar. Se nedan

Det finns flera sätt att ta hand om dagvattnet och minska föroreningarna. Längre ned på den här sidan kan du läsa om vad du kan göra.

Det här kan du själv göra

Tvätta bilen på en biltvätt istället för på gatan

När du tvättar bilen direkt på gatan rinner många skadliga ämnen direkt ut i dagvattenbrunnarna och vidare ut i våra sjöar och vattendrag. Tvätta istället bilen på en biltvätt eller i en Gör-det-själv-hall. De har rening av avloppet. 

Släng inte fimpar och skräp på gatan

Många fimpar och annat småskräp är för litet för att samlas upp vid gatsopning. Det rinner därför ofta ner i dagvattenbrunnarna och vidare ut i våra sjöar och vattendrag. Släng fimpen eller skräpet i en papperskorg istället!

Samla upp dagvatten från taket i regntunnor

Ett enkelt sätt att själv bidra är att samla upp dagvatten från hustaket genom att koppla stuprören till en eller flera regntunnor. Då rinner aldrig dagvattnet ner i brunnen och riskerar därför inte att orsaka översvämning vid stora skyfall. Dessutom kan du själv använda vattnet för bevattning. Det kan vara bra vid torka.

Anlägg en gräsmatta

En helt vanlig gräsmatta kan användas för att fördröja och rena dagvatten från tak och andra hårda ytor på tomten. Vattnet från taket kan du leda ut till gräsmatta och rabatter med hjälp av ränndalar eller regnvattenspridare. Du kan även leda ut vatten från garageuppfarter eller andra hårdgjorda ytor till gräsmattan.

Att använda beläggningsmaterial som släpper igenom vatten är ett bra sätt att minska avrinningen av dagvatten från hårda ytor på tomten. Vattnet renas dessutom i marken.

Genomsläpplig beläggning istället för asfalt

Att använda ett genomsläppligt material istället för asfalt på till exempel garageuppfarter, gångar och uteplatser har flera fördelar. Dels minskar behovet av att leda bort dagvatten och dels renas dagvattnet under transporten i marken. Exempel på genomsläppliga material är grus, singel, hålsten av betong, rasterplattor och marksten med genomsläppliga fogar.

 

Film Många bäckar små

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats