Planbesked

Om du planerar att göra något som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ska du lämna in en begäran om planbesked till kommunen.

Begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av vad du vill göra och en karta som visar det område som berörs. Om du planerar att bygga något, ska din begäran om planbesked också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

I normalfallet får du ett planbesked inom fyra månader från att du har skickat in en komplett begäran. Av planbeskedet framgår det om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Du får också besked om beräknad tidpunkt för slutgiltigt beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om planläggningsarbete inte kommer att inledas så förklaras varför i planbeskedet.

Ett planbesked är ett beslut som inte är bindande och inte kan överklagas.

Självservice Planbesked

Här kan du ansöka om planbesked (e-tjänst/pdf).

Mer information

Vad kostar ett planbesked?

Kommunen tar ut en avgift för hantering av planbesked. Avgiften täcker kommunens självkostnader för handläggningen. Hur mycket ett planbesked kostar varierar från fall till fall, dock minst 200 mPBB (milliprisbasbelopp). Regeringen fastställer prisbasbeloppet varje år och du hittar mer information om detta på regeringens hemsida.

Tidsersättningen regleras i kommunens taxa för verksamhet enligt Plan- och bygglagen.

Aktuell plan- och bygglovstaxa (pdf)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats