Husdjur

Att ha ett sällskapsdjur djur innebär stor glädje men också ett ansvar. Du som skaffar ett sällskapsdjur måste ta ansvar för att djuret får rätt skötsel och mår bra. Du har också ansvar för att inte andra människor störs eller på annat sätt får obehag av djurhållningen.

Ser du ett djur som far illa kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, de är ansvariga för djurskyddet i länet. 

Hundar

Det är roligt att ha hund och det är också förenat med ett stort ansvar. Du som har hund måste se till att den inte stör, skrämmer eller skadar människor och andra djur.

Mellan den 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilda djur. Det är för att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. Under resten av året ska hundägarna se till att de inte driver eller förföljer vilt när de inte deltar i jakt.

Enligt Vallentunas lokala ordningsföreskrifter måste du ha din hund kopplad när ni vistas på:

 • Gång- och cykelvägar
 • I parker
 • På kommunens friluftsanläggningar och idrottsplatser
 • På iordningsställda motionsspår eller vandringsleder
 • Vid allmänna badstränder och lekplatser
 • På begravningsplats och kyrkogårdar

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats inom hela kommunen.

Om din hund skadar någon eller förstör något kan du som hundägare bli ersättningsskyldig. Ditt ansvar framgår av lagen om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150).

Katter

Katter är mycket uppskattade sällskapsdjur och de skänker många människor stor glädje. Kattens naturliga beteende gör att den är svår att hålla inom ett begränsat område. Det ställer krav på kattens ägare, som har ansvar för djuret genom att förebygga så att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Det är viktigt att du kastrerar/steriliserar, vaccinerar, avmaskar och id-märker din katt. Om du har id-märkt din katt så måste du själv se till att den finns registrerad hos Svenska Kennelklubben eller Sverak. 

SKK:s ägarregister

SVERAKs ID-register

Hästar

I Vallentuna är antalet hästar stort och intresset för hästhållning ökar. 

Rätten att rida fritt i skog och mark ingår som en del i allemansrätten. Men precis som för cykelåkning får man inte färdas över tomter, planteringar eller annan skadekänslig mark. Ridning är inte heller tillåtet i kommunens motionsspår.

Då antalet ridsportutövare stadigt ökar runt om i landet ökar också risken för konflikter med markägare. Planerar ni att rida regelbundet i ett visst område är det alltid bra att fråga markägaren om lov och extra viktigt är det om man kommer att rida i större grupper då risken finns att marken påverkas mer.

För att hålla häst inom detaljplanerat område krävs det att man ansöker om tillstånd. Det kan också krävas tillstånd för att starta upp verksamheter som exempelvis ridskola, hästuppfödning eller upplåtelse av boxplatser. Sådana tillstånd utfärdas av Länsstyrelsen.

Den som bedriver en verksamhet där gödsel uppkommer, lagras eller sprids har ett ansvar att ha den kunskap om hantering och spridning som krävs för att inte orsaka risker eller skador på miljön och människors hälsa.

Ormar

För att få tillstånd att ha en orm hemma, både giftiga och ogiftiga, måste man uppfylla stränga krav. Anledningen är att förhindra olycksfall, men också av hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

För ormar i allmänhet gäller:

 • Ormen får inte visas på allmän plats utan ett särskilt tillstånd.
 • Den ska förvaras i terrarium som stämmer överens med Jordbruksverkets föreskrifter.
 • Terrariet ska vara stängt när inte utfodring eller hantering av ormen sker.
 • I terrariet ska dörrar, lock skjutglas och liknande vara väl inpassade och säkrade med reglar, haspar eller motsvarande
 • Helst ska avlivade bytesdjur användas som föda. Oftast är det inga problem att vänja en orm vid att äta avlivade djur (Skansens expertis, Stockholms herpetologiska förening).

För giftormar gäller dessutom följande regler:

 • Terrariet ska hållas låst när inte utfodring, hantering eller övrig skötsel sker.
 • Terrariet ska ha en skylt med korrekt artnamn och en varningsskylt om att terrariet innehåller giftormar.
 • Lokalen som giftormen förvaras i ska vara rymningssäker. Ventiler och liknande öppningar ska ha nät eller andra anordningar som förhindrar att ormen tar sig ut.

Tänk på att vissa arter är utrotningshotade, och därför kräver tillstånd enligt CITES-reglerna (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Dessa tillstånd beslutar Jordbruksverket om. De har även föreskrifter om villkor för hållande, uppfödning och försäljning av sällskaps- och hobbydjur. 

Innan du ansöker om att få hålla orm

När du ansöker måste du kunna beskriva vilka skyddsåtgärder ni avser att vidta för att undvika olägenheter. Det kan vara renhållningsrutiner, ströbyten, insektsnät, ventilation, mörkläggning. Kontakta miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen för en närmare diskussion om du är osäker på vilka skyddsåtgärder som kan vara relevanta.

När du ansöker måste du också beskriva hur du avser att förfara med avfall, foder, strö m.m. Möjlighet till eget omhändertagande genom kompostering i en isolerad kompost bör övervägas. Brister i hanteringen och förvaringen av avfall leder ofta till problem med lukt och flugor. 

Handlingar som skall bifogas vid ansökan

 • En ritning över lägenheten, burars/terrariers placering.

 

Självservice

För att ha vissa djur behöver du söka tillstånd om du bor inom ett detaljplanerat, tätbebyggt, område. Det gäller till exempel för ormar, getter, hästar och nötkreatur. Tillståndet är personligt, och du måste se till att ingen störs av djuren.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats