Slam och fett

Slam, fett från matavskiljare och pumpbart matavfall hämtas av Recover Industriservice AB på uppdrag av Vallentuna kommun. Entreprenörens kundtjänst hanterar beställningar av utebliven tömning, extra tömning, anmälan om ägarbyte, nya och avslutade abonnemang med mera. De ansvarar även för fakturering.

Illustration

Avloppsslam från slamavskiljare och slutna tankar hämtas efter särskild överenskommelse, dock minst en gång per år. Slam från mindre reningsverk ska hämtas minst två gånger per år.

Från verksamheter ska fettavfall från fettavskiljare hämtas minst fyra gånger per år.

Vad som gäller för fett- och slamtömningen anges i kommunens avfallsföreskrifter och avfallstaxa.

Frågor om ditt abonnemang och annat, kontakta Recovers kundtjänst: Telefon 010-143 00 62, eller e-post: vallentuna@recover.se 

Självservice

Här kan du ladda ner blanketter för olika ärenden som gäller slam och fett.

Mer information om slam

Slam är en del av hushållsavfallet och ska hämtas av kommunens entreprenör Recover Industriservice AB. Avloppsslam hämtas efter särskild överenskommelse, dock minst en gång om året.

Entreprenören informerar när det är dags för den obligatoriska tömningen. De lämnar också ut en skylt märkt "slam" som ska sättas upp vid anläggningen när det är dags för tömning. Saknar du en sådan skylt kan du beställa en från entreprenörens kundtjänst.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med slamtömning skall tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och skall finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.

Behöver du fler tömningar under året, till exempel om du har ett slutet system/sluten tank, kan du beställa regelbunden tömning av entreprenören.

Vid behov av jourtömning, ring kundtjänst på telefon: 010-143 00 62. Samtal efter kontorstid kopplas automatiskt om från angivet nummer.

Tjänster för slamtömning

Följande tjänster erbjuds för slamhämtning i Vallentuna kommun:

  • Regelbunden tömning - Anläggningen töms enligt schema, minst en gång per år. Fastighetsinnehavaren informeras via post cirka två veckor innan den period då tömning kommer att utföras.
  • Extra tömning - Tömning utförs inom 5 arbetsdagar. Beställning görs hos kundtjänst.
  • Akut tömning - Tömning utförs inom 24 timmar. Beställning görs hos kundtjänst. När tömning skett lämnar chauffören en kvittens i anslutning till anläggningen. Vill du ha kvittering via SMS, meddela kundtjänst.

Bomkörning 

Om planerad eller beställd hämtning inte har kunnat utföras tas en bomkörningsavgift ut.

Att tänka på inför slamtömning

Det är du som är fastighetsinnehavare som ansvarar för att slamtömningen kan ske på ett funktionellt, säkert och arbetsmiljöriktigt sätt. Nedan beskrivs mer utförligt vad du behöver tänka på.

Utmärkning av anläggning

Märk ut var anläggningen är med en skylt med texten "SLAM". Skylten ska tydligt kunna ses från slambilens uppställningsplats. Om du saknar skylt kan en sådan beställas utan kostnad hos entreprenörens kundtjänst.

Körvägen fram till anläggningen samt slambilens uppställningsplats

Se till att vägen som slambilen behöver köra på är framkomlig för en lastbil. Rensa bort buskar och grenar som sticker ut. Ha inte bilar parkerade i vägen. Om slambilen behöver vända vid din fastighet så finns det vissa krav som måste uppfyllas.

Vägen och slambilens uppställningsplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomliga utan hinder.Vägen behöver vara minst 3,5 meter bred. Tänk på att ta bort grenar och kvistar som sticker ut i vägen, upp till 4,7 meters höjd.

Bor du vid en återvändsgata/väg behöver det finnas en plats där slambilen kan vända, antingen en vändplan med diameter på minst 18 meter eller möjlighet att göra en säker så kallad T-vändning.

Vägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska klara belastningen av ett tungt fordon, även vid våt väderlek.Vägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska vintertid vara plogade och halkfria för det utrymme slambilen behöver. Om vägbom finns ska entreprenören i god tid ha fått en nyckel eller låskod.

Sträckan mellan slambilens uppställningsplats och anläggning

Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och anläggningens botten eller anslutningspunkten för tömning ska inte överskrida 10 meter, om det inte finns särskilda skäl. Vid längre avstånd utgår en extra avgift. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen skall vara mindre än 7 meter.

Sträckan för slangdragning fram till tömningspunkten ska vara fri från hinder som exempelvis trädgårdsmöbler, planteringar och hög växtlighet. Vintertid ska den vara snöröjd och halkkämpad. Med halkbekämpning menas att vägen fram ska vara skottad och framkomlig samt att underlag som tillåter det, ska vara sandat/grusat.

Slangdragningsavståndet kan minskas genom att fastighetsägaren monterar en permanent sugledning eller har en sugslang som läggs ut inför slamtömningen.

En sugledning får vara max 60 meter (kan variera beroende på terräng). Den måste klara vakuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut inför tömning eller en fast sugledning som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Nedgrävd är att föredra då den är mer skyddad. Tänk på att slangens material ska vara anpassad för ändamålet. Varje ände av ledningen ska ha en koppling där chauffören kan koppla sin utrustning.  Kontakta Recover för mer information.

Vad kan jag göra när avståndet mellan slambilen och anläggningens botten är mer än 10 meter?

Du kan fortfarande ha en längre slangdragning, men över 10 meter debiteras en avgift på 71 kronor per påbörjat 10-metersintervall.

Ett alternativ är att anordna en egen sugledning som skarvslang. Den måste klara vakuum och kan anordnas som en lös sugslang som placeras ut inför tömning eller en fast sugledning som monteras permanent, antingen ovan mark eller nedgrävd. Nedgrävd är att föredra då den är mer skyddad. Tänk på att slangens material ska vara anpassad för ändamålet. Varje ände av ledningen ska ha en koppling där chauffören kan koppla sin utrustning. 

Om höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen är mer än 7 meter ska en sugledning också anordnas.

Kontakta Recovers kundtjänst för mer information och tips.

Tunga lock

Locket får inte väga mer än 15 kg. Är det ett betonglock finns risk att det är för tungt och en extra avgift för tungt lock kan debiteras vid nästa tömning, se avfallstaxan. Locket ska vara barnsäkrat så att barn inte kan öppna det, samtidigt som det ska vara enkelt att öppna för den som ska tömma.

Det finns flera varianter av barnsäkra lock under 15 kg på marknaden. Kontakta entreprenören för att diskutera vilken lösning som skulle passa din anläggning.

Vad ska det stå i instruktionen till anläggningen?

En instruktion är för att chauffören inte ska göra någon åverkan på din anläggning. Med nya modeller och ny teknik är det bra med en instruktion kring vad det är för brunn och dess hantering. En instruktion kan också vara en enkel beskrivning om att det är en "vanlig trekammarbrunn" som ska tömmas i alla kammare. Hur det ser ut och hur brunnen ska hanteras skiljer sig åt från anläggning till anläggning och instruktion är då av vikt för en säker hantering av just den specifika anläggningen. Några brunnar ska exempelvis direkt vid tömning fyllas på med vatten, några ska inte tömma sista kammaren och några har fosforutfällning. All information som kan ges är bra information för chauffören.

Har reglerna ändrats för att det är en ny entreprenör?

Förhållningsregler är inte nya utan har följt med sedan tidigare upphandlade entreprenör och med hänsyn tagen till miljöbalken, arbetsmiljölagen och renhållningsföreskrifterna.

Recover kommer att göra en inventering av varje anläggning och vid eventuella problem påtala justeringar för att förbättra chaufförens arbetssituation och uppfylla rådande lagstiftning

Husdjur

Se till att det inte finns djur lösa där slamtömning ska ske. Om det finns skyltar som varnar för hund så kommer chauffören inte gå in på fastigheten. Kontakta entreprenören i förväg så kan chauffören ringa och meddela när det är dags att ta in eventuella djur.

Tömning av minireningsverk

Minireningsverk ska tömmas två gånger per år. För att säkerställa att ett minireningsverk blir tömt på rätt sätt behöver en tömningsinstruktion finnas tillgänglig vid tömning. Har verket fosforfälla/fosforfilter ska filtermaterialet hämtas av kommunens entreprenör.

För att minireningsverket ska blir tömt på ett sätt som inte påverkar dess funktion, är det viktigt att du tänker på följande inför tömning:

En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas lättillgänglig i direkt anslutning till verket i samband med tömning.Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske. Eventuellt känsliga delar i verket ska skyddas.Om tömningsinstruktion eller skydd saknas som medför risk för skada på anläggningen i samband med tömning, kan personalen välja att inte tömma anläggningen. Vid sådant tillfälle behöver du betala för en bomkörning.

Återfyllning med vatten ingår inte i tjänsten.

Vid hämtning av fosforfiltermateriel

Det är fastighetsägarens ansvar att filtermaterialet i fosforfälla och andra jämförbara filter byts ut. Utbytt filtermaterial ska hämtas av kommunens entreprenör.

Tänk på att:

  • Filtret skall vara upplyft och placerat väl synligt.
  • Löst fosforfiltermaterial skall vara placerat i anvisad storsäck för att kunna hämtas med kranbil.
  • Avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats (fordonets sida) och filterkassett/storsäck får vara högst 10 meter när filterkassetten/storsäcken väger upp till 500 kg. Om filterkassetten/storsäcken väger mellan 500 och 1000 kg får avståndet vara högst 5 meter.
  • Den fria höjden skall vara minst 7 m över kranfordonet och mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett/storsäck.Uppställningsplatsen för kranbilen ska vara plan och hårdgjord.

Mer information om anläggande av ny avloppsanläggning

Vad fastighetsägaren behöver ta hänsyn till på vid anläggande av ny anläggning finns beskrivet i Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter, avsnitt 2.2, se ovan.

Mer att tänka på vid anläggande av ny slamanläggning samt information om olika typer av anläggningar med mera finns hos Avloppsguiden

Vid stopp eller behov av spolning

Om du till exempel får stopp i din avloppsanläggning eller behöver göra en spolning av den, så kan du välja en annan entreprenör än kommunens för den typen av tjänst.

Om din fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet behöver en sluttömning göras av avloppsanläggningen. Den ska utföras av kommunens entreprenör.

Mer information om fettavfall

Fettavfall för verksamheter

Inom restaurang, gatukök och storkök blir det en hel del fettavfall. Varje år hamnar stora mängder matolja i avloppet vilket ställer till stora problem med bland annat stopp. Därför behöver du en fettunna och/eller en fettavskiljare beroende på verksamhetens behov. Fettunnan tar hand om fettet från till exempel en fritös. En fettavskiljare tar upp det fett som kommer ut med avloppsvattnet, till exempel med diskvattnet.

Företag som har fettavskiljare ska anmäla det till ledningsägaren Roslagsvatten. Från verksamheter ska fettavfall från fettavskiljare hämtas minst fyra gånger per år. Dispens från detta hämtningsintervall söks hos Roslagsvatten. Läs mer på Roslagsvattens hemsida.

Fettavskiljare ska vara typgodkänd enligt Europanorm 1825 (EN 1825), den ska skötas noga och underhållas genom fastighetsinnehavares eller nyttjanderättshavares försorg. 

Om avståndet är längre än 10 meter till fettavskiljaren kommer en extra avgift enligt kommunens avfallstaxa. 

Fettavfall för privatpersoner

Fett i avloppet täpper till och orsakar stopp i avloppsledningar, problem i pumpstationer och leder till onödiga kostnader. Hjälp till att minska mängden fett i avloppet, genom att:

Torka ur stekpannan, kastrullen och ugnsformen med papper när du har lagat mat. Släng pappret i påsen för matavfall eller i soporna.Samla upp frityrolja när du har friterat. Samla upp matolja från exempelvis burkar med soltorkade tomater eller tonfisk.Häll den överblivna oljan i en liten plastflaska. Använd gärna en så kallad miljötratt så blir det enkelt att hälla över. Flaskan kan sedan lämnas in för återvinning eller slängas i soporna.

Miljötrattar kan hämtas hos Kontaktcenter i Kulturhuset på Allévägen 1 i centrala Vallentuna. Är ni en bostadsrättsförening som vill dela ut ett större antal miljötrattar till era medlemmar så kan ni mejla en beställning till kommun@vallentuna.se.

Frågor och svar

Q: Vad kostar slam- och fettömning? 

A. Avgiften för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare är uppdelad i en fast grundavgift samt en rörlig hämtnings- och behandlingsavgift. 

Grundavgiften debiteras en gång per år, oftast i samband med den första tömningen.

Den rörliga avgiften debiteras efter varje tömning och beror på behållarens volym, eventuell slangdragningslängd med mera. Läs mer i foldern ovan eller under "Avgifter, regler och abonnemang".

Q: Kan jag betala via autogiro eller e-faktura?

A: Det är möjligt att betala via e-faktura, dock ej autogiro.

Q: Kan jag göra uppehåll i hämtningen?

A: Ja, anmälan görs på blankett "Anmälan om uppehåll i hämtning av mat- och restavfall samt slam och latrin", där även villkoren går att läsa.

Q: Vad gör jag om slangdragningen är längre än 10 meter?

A: Se information under "Sträckan mellan slambilens uppställningsplats och anläggning".

Q: Hur vet jag om anläggningen är tömd?

A: Entreprenören skickar en kvittens när tömningen är utförd. 

Q: Min brunn är inte tömd, vad gör jag?

A: Kontrollera att din anläggning uppfyller villkoren för att den ska kunna tömmas avseende avstånd, brunnslock etc. Om du är osäker på vilken åtgärd som behövs, kontakta entreprenören.

Ibland kan det finnas vatten i anläggningen trots att den är nytömd. Det kan bero på att vatten utifrån trängt in i anläggningen, exempelvis om locket inte sluter tätt.

Q: Kan jag få hjälp att återfylla reningsverket efter tömning?

A: Det ingår inte i tjänsten. Återfyllning kan beställas av valfri aktör.

Q: Hur ska jag göra vid ägarbyte?

A: Ägarbyte för avloppsanläggningen anmäls till entreprenören. Tänk på att du behöver anmäla ägarbyte även för renhållningsabonnemanget (hushållsavfallet). Det gör du till kommunen på blankett som du hittar under Självservice.

Q: Vart vänder jag mig om det är stopp i anläggningen?

A: För åtgärd vid stopp i anläggningen får du anlita valfri entreprenör.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats