Avfall i verksamheter

Avfall är något man vill bli av med, men kan också ses som en resurs. Om avfallet hamnar på fel ställe eller hanteras på fel sätt kan det skada människor och miljön. För att ta tillvara på avfallet, och för att det inte ska orsaka skada, är det viktigt att ditt företag har en bra avfallshantering. Alla företag producerar någon form av avfall som behöver hanteras. Regler kring avfall finns i miljöbalken och avfallsförordningen. Det finns särskilda regler kring farligt avfall.

Förpackningar

Verksamheter kan lämna förpackningar på återvinningsstationen i Vallentuna centrum. Det är inte tillåtet att använda andra återvinningsstationer som är till för hushållens förpackningsavfall!

Ett annat alternativ för företagare är att kostnadsfritt lämna förpackningar som uppstår inom verksamheten på en av NPAs mottagningspunkter. NPA, eller Näringslivets Producentansvar är den nya versionen av FTI. I Stockholms län finns en mottagningspunkt för verksamhetsförpackningar i Rosersberg. Den tar emot förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas, ofärgat glas, trä och övriga förpackningsmaterial.

Hitta en mottagningspunkt nära dig

Anlita ett företag som hämtar

Behöver er verksamhet hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar har ni möjlighet att själv kontakta en insamlingsentreprenör. Har ni en hyresvärd kan ni höra med dem om de erbjuder insamling av förpackningar i fastigheten.

Matavfall

Det finns än så länge inget krav på att sortera ut matavfall, men gör det för miljön och ekonomin! Matavfallet blir till biogas som sedan kan användas som bränsle. Läs mer på länk nedan, för att se hur du går tillväga för att börja sortera matavfall.

Restavfall

Avfall från lunchrum, papperskorgar på toaletter och liknande kallas restavfall. Det kan vara sorterat (om du har matavfallsinsamling) eller osorterat. Det är bara den entreprenör som kommunen anlitat som får hämta restavfall. Läs mer på länk nedan för att se hur du går tillväga för att få ett abonnemang.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras på platsen där avfallet uppstår. I länken nedan kan du läsa mer om vad som gäller för detta.
Lämna avfall till återvinningscentralen
Om du själv kör avfall till återvinningscentralen måste du ha ett företagskort och betala för att de tar emot avfallet. Alternativet är att betala för att en godkänd transportör tar hand om avfallet och kör det till en godkänd mottagare.

Förvaring av avfall

Förvara avfallsslagen sorterade och uppmärkta. Farligt avfall ska förvaras för sig och man får inte blanda olika typer av farligt avfall. Flytande farligt avfall ska förvaras i täta behållare på en hårdgjord och invallad yta. Allt farligt avfall ska förvaras väderskyddat. Se till att det finns rutiner om det skulle råka bli spill eller läckage.

Anteckna och rapportera farligt avfall

Anteckna löpande vad det är för typ av avfall som uppkommer, och hur mycket. Spara anteckningarna i minst tre år. Senast två dagar efter att avfallet transporterats iväg ska du rapportera till Naturvårdsverket. Då ska du rapportera det du antecknat, vem som transporterar avfallet och vem som tar emot det. Du behöver även lämna kontaktuppgifter, organisationsnummer och din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister. För att rapportera använder du e-legitimation. En del företag som transporterar farligt avfall kan hjälpa till med rapporteringen mot en extra avgift, om du inte vill göra det själv. Om ditt avfall inte rapporteras kan ditt företag få en miljösanktionsavgift.

Transportera farligt avfall

Den som transporterar avfallet måste vara godkänd av länsstyrelsen för transport av farligt avfall. Det är din skyldighet att kontrollera att transportören är godkänd. Om du vill köra avfallet själv behöver du anmäla eller söka tillstånd hos länsstyrelsen.
Innan transporten behöver du och transportören upprätta ett transportdokument där det står hämtningsdatum, avfallsslag (sexsiffrig kod i bilaga 4, avfallsförordningen), mängd, lämnare, transportör och mottagare. Den som tar emot avfallet ska skicka en bekräftelse på att avfallet kommit fram. Du ska spara transportdokumenten i minst 3 år. Om du inte upprättar transportdokument kan ditt företag behöva betala en miljösanktionsavgift.

Förslag till checklista

Du behöver själv utforma avfallsrutiner som passar din verksamhet. För att komma igång kan du ta inspiration av den här checklistan.

  • Utse en ansvarig för hanteringen av avfallet inom verksamheten
  • Sortera avfallet på plats: exempelvis tidningar, förpackningar, brännbart, farligt avfall (ska även sorteras på typ av avfall), bygg- och rivningsavfall (ska även sorteras på typ av avfall)
  • Förvara det farliga avfallet torrt, tätt, invallat och uppmärkt.
  • Informera personalen om vardagsrutiner för hanteringen och om åtgärder vid olyckshändelse.
  • Anteckna vilket farligt avfall som uppkommer, och hur mycket.
  • Rapportera dina anteckningar om avfallet samt uppgifter om transportör och mottagare till Naturvårdsverket senast två dagar efter transporten.
  • Kontrollera att transportören har nödvändiga tillstånd.
  • Kontrollera att det upprättas transportdokument med information om avsändare, mottagare, transportör, avfallsmängd och avfallsslag.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats