Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Vad ska ansökan innehålla?

Vad ska ansökan innehålla?

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information från början. Om det saknas handlingar i din ansökan kontaktar vi dig.

Oftast får du beslut på om du får bygglov eller inte senast tio veckor efter att vi fått in din fullständiga ansökan. 

I mer komplicerade fall kan handläggningstiden komma att förlängas, men då med högst tio veckor.

Det här ska ansökan om bygglov innehålla:

Ritningsinformation

Du behöver oftast skicka med situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning i samband med anmälan eller en ansökan till bygglovsavdelningen.

Situationsplan

En situationsplan ska redovisa var du ska bygga, riva eller göra din åtgärd. En situationsplan visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

Beställ en nybyggnadskarta och använd som underlag till din situationsplan.

Basera situationsplanen på en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan beställer du från oss på Kart- och mätavdelningen. Nybyggnadskartan blir ett underlag för situationsplanen. Redovisa vad du ska göra i kartan och använd den som situationsplan i din ansökan.

Situationsplanen ska visa

 • befintliga och planerade markhöjder mot bland annat grannar och väg.
 • hur tillgängligheten för personer med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga ordnas till samtliga byggnader.
 • eventuella stödmurar och slänter.
 • hur anslutningen mellan gata samt infart och tomt klaras (redovisa med plushöjder).
 • parkering.
 • vilka befintliga byggnader som ska bevaras och vilka som ska rivas.
 • nybyggnaden eller tillbyggnadens alla yttermått.
 • nybyggnadens avstånd till fastighetsgränsen (minst tre mått).
 • plats för enskilt avlopp och enskild brunn (om det ligger utanför kommunalt VA-område).
 • plats för utevistelse (redovisa på situationsplanen eller i en markplaneringsritning).
 • plats för avfallshantering (redovisa på situationsplanen eller i en markplaneringsritning).

Fasadritning

Fasadritningen ska visa

 • takvinklar.
 • fasadutformning, till exempel fönster, dörrar och skärmtak.
 • blivande och befintlig marknivå fram till tomtgräns.
 • material och färgsättning.

Tänk på att

 • Om du ska ändra marknivån ska du redovisa både befintlig (streckad) och blivande (heldragen) marklinje. Redovisningen ska sträcka sig till fastighetsgränsen eller till den punkt där den nya marknivån möter den befintliga.
 • Dagvatten ska tas om hand inom den egna fastigheten. Normalt innebär det att den nya och den befintliga marknivån möts cirka 0,5 meter från tomtgränsen för att lämna plats för ett dike eller dränering.
 • Redovisa både befintliga och nya fasader när det gäller tillbyggnad/ändring. Markera det som är nytt.
 • Fasadritningarna ska stämma överens med planritningarna.

Planritning

En planritning ska visa

 • våningsplanets olika rum och vilka funktioner de har.
 • väggtjocklekar, fönster och dörrar, trappor och hiss.
 • var fast inredning (köksinredning, tvättstuga, wc och dusch) är placerad.
 • möblering, så att det går att granska tillgänglighet och användbarhet.
 • måttsättning.
 • bruttoarea och boarea/bruksarea för varje plan.
 • var sektioner är tagna.

Vid ombyggnad och tillbyggnad är det viktigt att märka ut vad som är befintligt, vad som är nytt och vad som eventuellt ska rivas.

Visa väggar som ska rivas och nya väggar med avvikande markering, till exempel skrafferat (snedställda ritade parallella linjer).

I en bostad ska entréplanet minst ha plats för

 • hygienrum (wc/dusch).
 • avskiljbar sovplats (till exempel sovalkov).
 • matlagning.
 • utrymme för måltider.
 • plats för sittgrupp.
 • utrymme för förvaring och tvätt.

För små bostäder (högst 35 kvadratmeter) gäller andra regler.

Läs om tillgänglighet och bostadsutformning på Boverkets webbplats.

Sektionsritning

Du ska lämna in en sektionsritning om de förändringar du tänkt göra påverkar byggnadens konstruktion eller om det gäller en ny- eller tillbyggnad. En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

Sektionsritningen ska visa:

 • rumshöjder (avstånd mellan färdigt golv och undertak/innertak)
 • färdig golvhöjd på byggnadens alla plan inklusive vind
 • byggnadens olika höjder
 • bjälklagens placering (inklusive isolering)
 • takvinklar
 • hur byggnaden ansluter till marken.

Teknisk beskrivning

I en teknisk beskrivning redovisar du byggnadens tekniska uppbyggnad, till exempel

 • bärförmåga, stadga och beständighet
 • energihushållning och värmeisolering
 • vatten och avlopp
 • brandsäkerhet

Exempelritningar

Bygglovalliansen har tagit fram informationsfoldrarna nedan. De innehåller exempelritningar och viktig information om vad din bygglovsansökan behöver innehålla.

 

Kontrollansvarig och kontrollplan

Din ansökan ska innehålla uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig. Du fyller i det i ansökan bygg-, rivnings- och marklov. Din kontrollansvarige måste vara certifierad. En lista över certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats.

För enklare ärenden, till exempel uthus, garage och andra mindre åtgärder, behövs i regel ingen kontrollansvarig, utan då kan du skicka in ett eget förslag till kontrollplan. Är kontrollplanen tillräcklig för ditt projekt kan beslut om startbesked lämnas i samband med bygglovet.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna.

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. Observera att kontrollplanen ska anpassas till den specifika åtgärden.

Mer information om kontrollplan finns på www.boverket.se

Vatten och avlopp

I vissa ärenden behöver du även skicka med en redovisning av hur VA-frågan kommer att lösas. För att veta vad som gäller i ditt fall är det säkrast att kontakta Kontaktcenter, kommun@vallentuna.se eller 08-587 850 00.

Tillgänglighet för alla

Bygglovalliansen har tagit fram en folder som förklarar de byggbestämmelser som ska garantera att ett bostadshus blir tillgängligt och användbart för alla, även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Tillgänglighet och användbarhet för alla i en- och tvåbostadshus (pdf)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats