Förhandsbesked

Om du är osäker på om du kan få bygglov, till exempel för ett bostadshus på en ny tomtplats, finns det möjlighet att få ett förhandsbesked.

I förhandsbeskedet prövar miljö– och samhällsbyggnadsnämnden om ditt planerade projekt kan tillåtas på platsen. Du behöver inte ta fram avancerade ritningar utan kan få, med hjälp av enkla handlingar, ett besked som är bindande i två år.

Sedan behöver du söka bygglov där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prövar frågor om utformning och utförande. Lämnar du in bygglovsansökan inom två år och uppfyller eventuella villkor i förhandsbeskedet och lagkraven i övrigt ska bygglov beviljas.

Självservice

Här hittar du blanketter som du behöver bifoga till din ansökan om förhandsbesked. 

Mer information om förhandsbesked

Vad ska ansökan om förhandsbesked innehålla?

  • Karta med redovisning av föreslaget läge för byggnaden och vid ny tomtplats även denna.
  • Enkel beskrivning av hur tomtplatsen ska användas. Exempel: husplacering, eventuell djurhållning, tillfartsväg, avloppsanläggning, vattenbrunn etc.
  • Gärna skisser på byggnaden.
  • Vatten och avlopp och redovisning av hur VA-frågan kommer att lösas. Fyll i blanketten Utredning för vatten och avlopp, som du hittar under Självservice. 

Ansökan och bygglovshandlingar ska skickas antingen digitalt eller via post.

Vi kan endast ta emot ritningar som är i formatet pdf (digitalt) och i storlekarna A4 eller A3. Viktigt är att ritningen är i rätt skala och att varje ritning är sparad som ett eget dokument.

Digitalt: bygglov@vallentuna.se

Per post:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
186 86 Vallentuna
Besöksadress: Tuna torg 1

Så handläggs frågan om förhandsbesked

Din förfrågan bedöms utifrån riktlinjerna i översiktsplanen, lagstiftning, tekniska frågor med mera. Sedan ska även miljöenheten och berörda grannar yttra sig i frågan. I vissa fall skickas ärendet även till Trafikverket, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och andra berörda myndigheter för yttrande. Därefter tas ett förslag till beslut fram av bygglovenheten. Slutligen fattas ett beslut om förhandsbesked av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vad kostar ett förhandsbesked?

För ett positivt förhandsbesked tas en avgift ut enligt gällande taxa. Avgift tas även ut vid negativt förhandsbesked.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats