Förhandsbesked

Tänker du bygga nytt utanför detaljplan eller är osäker om bygglov kan ges för en viss åtgärd? Eller vill du stycka av en tomt utanför detaljplanelagt område? Då bör du först ansöka om ett förhandsbesked.

Syftet med ett förhandsbesked är att få ett första besked innan kostnaderna läggs ut för projektering med mera. Du behöver inte ta fram avancerade ritningar utan kan få, med hjälp av enkla handlingar, ett besked som är bindande i två år.

Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande handlingar som ett bygglov. På en karta redovisar du var du har tänkt bygga, hur vatten och avlopp ska lösas samt eventuell tillfartsväg.

I förhandsbeskedet prövar miljö– och samhällsbyggnadsnämnden om ditt planerade projekt kan tillåtas på platsen. Kommunens översiktsplan är vägledande för den bedömning som görs och berörda grannar och myndigheter får yttra sig om åtgärden. Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att sedan få ett bygglov om du uppfyller de krav i övrigt som plan- och bygglagen (PBL) ställer. 

Ett förhandsbesked gäller i två år. Om ansökan om bygglov inte lämnats in inom den tiden upphör tillståndet att gälla.

En eventuell avstyckning får man ansöka om hos Lantmäteriet.

Sedan behöver du söka bygglov där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prövar frågor om utformning och utförande. Lämnar du in bygglovsansökan inom två år och uppfyller eventuella villkor i förhandsbeskedet och lagkraven i övrigt ska bygglov beviljas.

Självservice

Här hittar du blanketter som du behöver bifoga till din ansökan om förhandsbesked. 

Mer information om förhandsbesked

Vad ska ansökan om förhandsbesked innehålla?

  • Karta med redovisning av föreslaget läge för byggnaden och vid ny tomtplats även denna.
  • Enkel beskrivning av hur tomtplatsen ska användas. Exempel: husplacering, eventuell djurhållning, tillfartsväg, avloppsanläggning, vattenbrunn etc.
  • Gärna skisser på byggnaden.
  • Vatten och avlopp och redovisning av hur VA-frågan kommer att lösas. Fyll i blanketten Utredning för vatten och avlopp, som du hittar under Självservice. 

Ansökan och bygglovshandlingar ska skickas antingen digitalt eller via post.

Vi kan endast ta emot ritningar som är i formatet pdf (digitalt) och i storlekarna A4 eller A3. Viktigt är att ritningen är i rätt skala och att varje ritning är sparad som ett eget dokument.

Digitalt: bygglov@vallentuna.se

Per post:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
186 86 Vallentuna
Besöksadress: Tuna torg 1

Så handläggs frågan om förhandsbesked

Din förfrågan bedöms utifrån riktlinjerna i översiktsplanen, lagstiftning, tekniska frågor med mera. Sedan ska även miljöenheten och berörda grannar yttra sig i frågan. I vissa fall skickas ärendet även till Trafikverket, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och andra berörda myndigheter för yttrande. Därefter tas ett förslag till beslut fram av bygglovenheten. Slutligen fattas ett beslut om förhandsbesked av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vad kostar ett förhandsbesked?

För ett positivt förhandsbesked tas en avgift ut enligt gällande taxa. Avgift tas även ut vid negativt förhandsbesked.

Vem kan ansöka om förhandsbesked?

Vem som helst kan ansöka om förhandsbesked, du behöver inte vara ägare av marken.

Kan jag börja bygga?

Du behöver söka bygglov för att få börja bygga även om du har fått ett positivt förhandsbesked. 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats