Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Anslutning till kommunalt VA

Anslutning till kommunalt VA-ledningsnät

Ny installation eller väsentlig förändring i vatten- och avloppslösning kräver anmälan hos byggnadsnämnden.

Anmälan

Innan du påbörjar installation av nytt VA (vatten och avlopp) eller gör väsentlig förändring av VA inom din fastighet, ska anmälan för VA-installation göras till kommunens bygglovsenhet och du ska ha fått ett startbesked innan arbetet får påbörjas. Startbeskedet behövs inte bara för att ansluta de ledningar eller ändra de ledningar som berörs, utan gäller även de grävarbeten som behövs för åtgärden.


Vad ska anmälan innehålla?

Anmälan ska innehålla:

  • En VA-situationsplan, där platsen för grävarbetet markeras och de planerade ledningar och brunnar ritas in från förbindelsepunkt fram till anslutning i byggnad.
  • Eventuellt en planritning som redovisar ett nytillkommet våtrum eller kök i befintlig byggnad.
  • Kontrollplan (exempel på kontrollplan, se länk längre ned på sidan).

Efter anmälan inväntas startbesked

Byggnadsnämnden tar ut en avgift för startbesked, se taxan 

Om installationen görs utan startbesked och byggnadsnämnden får kännedom om detta, är nämnden enligt lag skyldig att starta ett tillsynsärende med syfte att utdöma en sanktionsavgift/böter.

Efter startbesked ska ny anmälan skickas till Roslagsvatten

Efter att du fått startbesked ska du även göra en anmälan till Roslagsvatten AB. 

Processen ser ut så här:

  1. Anmälan skickas till Roslagsvatten AB. Du hittar länken under självservice.
  2. Roslagsvatten AB synar fastighetsägarens VA-installation.
  3. Roslagsvatten medger anslutning, och installerar vattenmätare och driftsätter fastighetens VA- anläggning.

 

Efter medgivande från Roslagsvatten ansöker man om slutbesked

Fastighetsägaren ansöker om slutbesked hos bygglovsenheten och bifogar den intygade och underskrivna kontrollplanen.

Självservice

För e-tjänsten krävs BankId. Skicka in blankett och handlingar via post till:

Bygglovsenheten
Vallentuna kommun
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats