Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Hushållsavfall och latrin

Hushållsavfall och latrin

Hushållsavfall och latrin hämtas av PreZero Recycling AB på uppdrag av Vallentuna kommun. De ansvarar även för kundtjänst och fakturering.

Hämtning sker normalt veckovis eller varannan vecka. Normalt hämtas hushållsavfallet mellan kl. 06 och 17, i vissa fall fram till kl. 22.

Fastigheter med fritidsabonnemang får hämtning under perioden vecka 17-42.

Hämtningsschema finns att se i Mina sidor eller Vallentuna avfallsapp.

Du som har ett eget abonnemang kan även beställa kostnadsfri hämtning av elfall, vitvaror, grovavfall och trädgårdsavfall. Det kan göras kostnadsfritt upp till två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus. För mer information om avgifter för olika typer av abonnemang, tilläggsavgifter, hämtningsintervall och kärlstorlekar m.m., se avfallstaxan nedan.

PreZeros kundtjänst kan hjälpa dig med frågor kring ditt abonnemang, extra beställning, utebliven hämtning m.m.

Telefon: 08-519 333 00 

E-post: vallentuna.se@prezero.com

Mer information om hämtning

Inventering och utbyte av gamla sopkärl

Vallentuna kommun strävar ständigt efter att förbättra sophämtningen i Vallentuna. Den 4 oktober 2021 bytte vi sophämtningsentreprenör och under 2022 genomför vi tillsammans med vår nya entreprenör PreZero Recycling AB en inventering och byte av gamla sopkärl.

Entreprenören har identifierat att en del renhållningsabonnenter boende i småhus har gamla och uttjänta avfallskärl. Kärl med rundade kanter är mer än 15 år gamla och fungerar sämre vid tömning med nya sopbilar. Dessa kärl kommer därför byttas successivt under året. På det sättet säkerställs en trygg hämtning som ska fungera i många år framåt.

Alla uttjänta kärl skickas till återvinning och tas omhand av kommunens avfallsbolag SÖRAB.

Latrin - hämtning av kärl

Latrin kan antingen hämtas eller komposteras. Latrinhämtning är obligatorisk om du inte har en latrinkompost på din fastighet.

Hämtning sker var fjärde vecka. För fastigheter med fritidsabonnemang sker latrinhämtning under perioden maj - oktober (vecka 20 - vecka 40).

I abonnemanget för permanentboende ingår tretton stycken behållare. För säsongsabonnemang ingår sex stycken behållare.

Samtliga behållare tillhandahålls av entreprenören vid ett tillfälle och är utrustade med entreprenörens etikett. Behållaren är uppmärkt för att den ska kunna spåras vid behandling av avfallet. Den ska också ha rätt storlek för att kunna hanteras vid hämtning och på behandlingsanläggningen.

Entreprenören hämtar bara bara sina egna uppmärkta behållare. Om du vill lämna fler än en behållare vid samma tillfälle ska detta beställas i god tid innan hämtning hos kundtjänst. När du har förbrukat behållarna som ingår i ditt abonnemang, kan du själv ringa entreprenörens kundtjänst för att beställa fler enligt gällande avfallstaxa.

Detta gäller vid hämtning. Latrinbehållaren:

 • Ska vara uppmärkt med enreprenörens etikett
 • Ska ha locket på och vara ordentligt försluten
 • Ska vara rengjord på utsidan
 • Får väga max 15 kg, vilket är cirka 15 cm kvar till behållarens överkant
 • Ska ställas ut senast kl. 06.00 på hämtningsdagen
 • Ska ställas vid tomtgränsen eller vid sopkärlet om detta är placerat vid tomtgränsen. Underlaget ska vara torrt så att risk för läckage inte uppstår. Behållaren ska inte placeras i plastsäck.

Latrinkompost

Vill du veta mer om hur man ordnar en latrinkompost, kan du kontakta miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ritning skall bifogas ansökan som visar anläggningens/anläggningarnas placering i förhållande till byggnader, tomtgränser, vattentäkter och vattendrag.

Hämtning av elavfall och vitvaror

Småhus och fritidshus som har eget abonnemang kan få hämtning av elavfall, även kyl och frys, vid fastighetsgränsen utan särskild avgift. För permanentboende hämtas elavfall två gånger per år, och för fritidsboende en gång per år. För mer information angående hämtning av elavfall kontakta entreprenören. 

Hushållen kan själva lämna elavfall avgiftsfritt vid SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby och Löt.

Hämtning av småelektronik och batterier

Småhus och fritidshus som har eget abonnemang kan få hämtning av småelektronik och batterier i miljöbox. På grund av att batterier och småelektronik inte får ligga i samma behållare under transport ska de vara sorterade var för sig, till exempel i separata plastpåsar, så att de är lätta att lyfta ur separat.

Hämtning av grovavfall

För småhus med eget abonnemang ingår hämtning av grovavfall i avgiften. Hämtning av grovavfall sker två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidsboende enligt kommunens avfallstaxa.

Varje hushåll får lämna max 2 m3 grovavfall per hämtning. Hämtning förutsätter att avfallet är sorterat i rent brännbart grovavfall respektive icke brännbart/blandat grovavfall och är packat, fördelat och uppmärkt enligt renhållarens anvisningar. Grovavfallet skall vara placerat vid fastighetens infart eller på annan för hämtningsfordonet lättillgänglig plats. Du beställer hämtning genom att ringa entreprenörens kundtjänst.

Småhus och fritidshus kan beställa extra hämtning av max 2 m3 grovavfall mot avgift enligt avfallstaxa.  

Grovavfall är tunga eller skrymmande saker som inte är lämpliga att lägga i vanliga sopkärl. Det kan vara exempelvis trasiga möbler, leksaker, cyklar eller barnvagnar.

Trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall, elavfall, bildäck eller andra bildelar räknas däremot inte som grovavfall. 

Hushållen har också möjlighet att själva lämna grovavfall avgiftsfritt hos SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby eller Löt.

Företag kan lämna grovavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot avgift. Företagskortet behövs som betalning.

Hämtning av trädgårdsavfall

För småhus med eget abonnemang ingår hämtning av trädgårdsavfall i avgiften. Du kan beställa kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus enligt kommunens avfallstaxa.

Hämtning av trädgårdsavfall sker separat från hämtning av annat grovavfall och under förutsättning att avfallet är packat, fördelat och uppmärkt enligt renhållarens anvisningar.

Fallfrukt hämtas inte som trädgårdsavfall eller matavfall.

Att tänka på vid hämtning

Hämtningsperioden för trädgårdsavfall är vecka 15 till och med vecka 45. Tjänsten hämtning av trädgårdsavfall i papperssäck har avvecklats och kan för närvarande inte beställas. Tjänsten kommer att ersättas av, i kampanjerbjudanen, hämtning av trädgårdsavfall i förslutningsbar storsäck. Tjänsten kommer erbjudas till enbostadshus från september 2023.

Extra hämtning av trädgårdsavfall

Extra hämtning av trädgårdsavfall kan beställas mot en särskild avgift. Kontakta entreprenörens kundtjänst för beställning av extra hämtning av trädgårdsavfall. För stora mängder trädgårdsavfall kan man även beställa en container.

Lämna trädgårdsavfall och fallfrukt på återvinningscentralen

Hushållen får lämna trädgårdsavfall och överbliven fallfrukt avgiftsfritt på återvinningscentralerna i Vallentuna returpark, Hagby, Smedby och Löt. Trädgårdsavfallet ska sorteras som återvinning till kompost eller bränsleflis. 

I avdelningen för kompost kan du till exempel lämna löv, gräsklipp, rabattrens, fallfrukt, hö och halm, mindre kvistar och grenar. Som bränsleflis räknas kvistar och grenar som är större än 1 cm i diameter. Större stubbar, stockar och rötter tas endast emot på Löt återvinningscentral.

Hämtning av trädgårdsavfall på abonnemang

I abonnemanget ingår 16 hämtningar av trädgårdsavfall i ett 370-liters kärl under veckorna 15 till och med 45. Abonnemanget kostar 943 kronor inklusive kärlhyra och moms.

Efter sista tömning, skölj av kärlet och förvara det på lämplig plats hemma över vintern inför nästa säsong.

Observera att stubbar och rötter endast kan lämnas på Löt återvinningscentral.

Kontakta PreZero på 08-519 333 00 eller vallentuna.se@prezero.com för mer information.

Hämtning av matavfall

Det är obligatoriskt att sortera matavfall för småhus och fritidshus. Matavfallet hämtas varannan vecka, totalt 31 gånger per år, och för fritidshus totalt 20 gånger per säsong. Det innebär att matavfallet hämtas tätare under några veckor på sommaren. När förtätningen sker beror på när den ordinarie hämtningen sker (jämn eller udda vecka) och vilket abonnemang du har (permanent eller säsongsabonnemang).

För samfälligheter/småhusområden med gemensam hämtning kan hämtning ske oftare.

För flerbostadshus och verksamheter är det valfritt att sortera matavfall men beroende på behållarstorlek och hämtningsintervall, så kan det löna sig att sortera matavfall för dessa.

I Mina sidor kan du se ditt hämtningsschema. Du kan också ladda ner Vallentuna avfallsapp där du kan få en notis dagen innan hämtning för den eller de adresser du önskar.

Kontakta PreZero:s kundtjänst om du har frågor om ditt abonnemang och för att hantera ärenden.

Vad gäller om jag behöver extra tömning? 

Ska du ha gäster eller fest och har extra mycket sopor, eller missat tömningsdagen? Då kan du beställa en extra hämtning hos entreprenören  som bekräftar när tömningen kommer att ske.  

Var ska mitt sopkärl stå vid hämtning?

Sopkärlet ska vara utrullat till fastighetsgränsen före kl. 06, max fem meter från den plats där sopbilen stannar. Placera kärlen med hjulen och handtag vända utåt mot sopbilen så att sophämtaren kan greppa handtaget utan att behöva lyfta eller vrida kärlen. 

Dragvägen ska vara hårdgjord och jämn (inte bestå av gräs, grus, sand, trappsteg, kullersten, gatsten eller annat ojämnt underlag). Om avståndet mellan kärl och sopbil är mer än fem meter tillkommer en kostnad för dragväg. 

Dragvägen får max ha en höjdskilnad på max 1 meter på en sträcka av 12 meter.

Inga överfyllda eller tunga kärl

Kärlet får bara fyllas på så att locket går att stänga helt. Det ska inte vara så tungt att det blir uppenbara svårigheter för en person att flytta det. Fallfrukt får inte läggas i kärlen då det lätt blir för tungt. Jäst frukt kan dessutom förstöra kärlen.

Hjälp din sophämtare i vinter

 • Skotta och sanda vid ditt avfallskärl, och ta bort eventuella snövallar.
 • Ta bort snö som ligger på kärlets lock.
 • Sanda mellan gatan och kärlet.
 • Skotta en rymlig passage i snövallen så att det går att komma fram.
 • Blockera inte vändplatser med uppställda bilar, det hindrar sopbilen från att komma fram.
 • Placera kärlet med handtaget och hjulen utåt, max fem meter från den plats där sopbilen stannar.
 • Ställ ut kärlet senast kl. 06 på hämtningsdagen.


Om ditt kärl inte har tömts inom 24 timmar från ordinarie tömning,
kontakta entreprenörens kundtjänst på telefon 08-519 333 00.

I Vallentuna avfallsapp kan du få en notis dagen innan hämtning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats