Enskilt avlopp

Ett standardhushåll använder dagligen cirka 800-1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan det släpps ut. Om det inte finns möjlighet att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet behöver du ordna en egen avloppslösning.

I Vallentuna kommun finns ungefär 2 800 enskilda avloppsanläggningar.

Det är mycket viktigt att det enskilda avloppet underhålls och sköts på rätt sätt för att förhindra smittspridning till dricksvattenbrunnar, badplatser samt för att minska syrebrist och övergödning i vattendrag.

Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Du som är fastighetsägare och har enskilt avlopp är verksamhetsutövare. Du ansvarar för att se till att avloppsanläggningen uppfyller de lagstadgade kraven. En avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening.

Om du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du först göra en ansökan om tillstånd eller anmälan till Bygg- och miljötillsynsnämnden. Om du anlägger en avloppsanläggning utan att anmäla eller ansöka om tillstånd riskerar du att få betala en statlig miljösanktionsavgift.

Vanliga frågor och svar om enskilt avlopp

Kostnad för handläggning av ansökan om enskilt avlopp?

Miljöavdelningen tar ut en avgift för handläggningen för ansökan/anmälan för enskilt avlopp enligt gällande timtaxa. För år 2024 är timtaxan 1418 kr.

De vanligaste handläggningstiderna är:


• WC och BDT:  8 timmar
• BDT:  8 timmar
• BDT+ Mulltoa/Förbränningstoalett:  8 timmar
• WC till sluten tank: 4 timmar
• Annan toalett än WC: 2 timmar

 

Vad ska en ansökan innehålla?

En ansökan om enskilt avlopp eller en anmälan ska innehålla en ifylld blankett samt en situationsplan och en sektionsritning för att vara komplett. Ansöker man om en infiltrationsanläggning ska man även bifoga ett resultat från en jordprovsanalys (se mer nedan).

En situationsplan ska innehålla:

 • Vilka hus som ska vara kopplade på avloppet.
 • Varje del i avloppsanläggningen ska vara markerat på kartan (ex. slamavskiljare, fördelningsbrunn, markbädd).
 • Finns det en utsläppspunkt ska den markeras i kartan.
 • Platsen där slamtömningsbilen ska stå ska markeras.
 • Egen dricksvattentäkt samt närmsta grannars dricksvattentäkt ska ritas ut. Avståndet från dricksvattentäkt till avloppsanläggning ska skrivas ut i meter
 • Eventuellt borrhål för bergvärme ska ritas ut.
 • Avstånd till närmsta fastighetsgräns ska skrivas ut i meter.

En sektionsritning ska innehålla:

 • En bild på hela avloppsanläggningen sett från sidan.
 • Längd, bredd och djup på anläggningen ska skrivas ut i meter.
 • Alla jordlager och fyllnadslager ska visas i sektionsritning samt hur tjocka dessa lager ska vara (i cm eller mm).
 • En bild på hela avloppsanläggningen sett uppifrån för att visa hur mångra spridarledningar det ska finnas samt avståndet mellan dessa.

Hur lång tid tar det att få tillstånd för enskilt avlopp?

Om ansökan är komplett så får du svar inom 6 veckor. Tänk på att vara ute i god tid eftersom det kan behövas kompletteringar och grannyttranden.

 

Vad menas med WC- och BDT-avlopp?

WC-avlopp är avlopp för vattentoalett.

BDT-avlopp är avlopp för Bad- Disk- och Tvättvatten.

Hur gör jag för att anlägga en infiltrationsbädd?

Om du vill anlägga en infiltrationsbädd kan du ta kontakt med en entreprenör som jobbar med enskilda avlopp. En lista på entreprenören finns på Avloppsguiden. Länk finns längre ner på sidan.

Om ni väljer att anlägga en infiltrationsbädd behöver ni, förutom en situationsplan och sektionsritning, bifoga resultat från en jordprovtagning tillsammans med ansökan. Jordprovet tas lättast i samband med att provgropen grävs. Jordprovet ska tas ut cirka 0,5 m under där spridarledningarna är tänka att placeras.

 

Får jag själv renovera mitt enskilda avlopp?

Om du ska göra en ändring som väsentligt ändrar avloppsvattnets mängd eller sammansättning behöver du göra en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du kan byta ut din slamavakiljare utan anmälan. Om du däremot vill renovera din infiltrationsalnläggning eller markbädd så krävs en anmälan.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats