Värmepump

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste installeras och drivas på rätt sätt så att miljön inte skadas. Hål för bergvärme måste anläggas så att risk för förorening av grundvatten inte uppstår. De måste också anläggas så att värmeuttaget från närliggande energibrunnar inte påverkas negativt.

Du behöver ansöka om tillstånd för att installera en berg-, jord- eller sjövärmepump.

Den som borrar utan tillstånd ska betala miljösanktionsavgift 3 000 kr enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259).

Ska du installera luftvärmepump behöver du inte söka tillstånd men däremot bör du vara uppmärksam så att installationen inte ger bullerstörning för dina grannar.

Om din värmepumpanläggning innehåller köldmedium som motsvarar mer än 5 ton koldioxidekvivalenter så omfattas du av regler för läckagesökning. 

Om din anläggning innehåller köldmedium som motsvarar mer än 14 ton koldioxidekvivalenter så är du rapporteringsskyldig.

Självservice

Här hittar du de blanketter du behöver för att ansöka om att installera värmepump. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats