Start / Bygga, bo och miljö / Miljöfarlig verksamhet / Användning av avfall för anläggningsändamål

Användning av avfall för anläggningsändamål

Genom att återvinna avfall använder vi våra naturresurser effektivare och minskar transporter. Grus, sten, betong och tegel är några exempel på överskotts- och restmaterial som kan användas igen som till exempel grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

Villkoren för användningen är att det finns ett tydligt syfte med anläggningen, att avfallet är rent och utsorterat, och att inga föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen.

Det är risken för förorening av mark och vatten som avgör om du behöver göra en anmälan till Miljöavdelningen i Vallentuna eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att använda avfall för anläggningsarbeten.

  • Mindre än ringa risk – ingen anmälan till tillsynsmyndighet
  • Ringa föroreningsrisk – anmälan Miljöavdelningen Vallentuna
  • Mer än ringa föroreningsrisk – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen

Du som vill använda avfallet ska bedöma den nya användningsplatsens lämplighet för ändamålet samt ha kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar.

Det kan krävas marklov, strandskyddsdispens och samråd även om risken för förorening är mindre än ringa och det finns ett tydligt syfte med användningen av avfallet.

Självservice

Anmälan avfall för anläggningsändamål, ska göras i god tid, men senast sex veckor innan verksamhetsstart. Genom att återvinna avfall använder vi våra naturresurser effektivare och minskar transporter. Grus, sten, betong och tegel är några exempel på överskotts- och restmaterial som kan användas igen som till exempel grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats