Öppenvården vuxen

Öppenvården vuxen är Vallentuna kommuns mottagning för dig som har frågor kring, eller behov av stöd i, som rör beroende/missbruk av

 • alkohol
 • narkotika
 • läkemedel
 • spel
 • anhörigstöd

eller har funderingar och behov av stöd via socialpsykiatrin och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om du har

 • behov av individuellt behandlingsstöd för att kunna integreras i sociala sammanhang
 • svårigheter att ta egna initiativ till rätt och fungerande vårdkontakter när livet känns komplext
 • ett utanförskap utifrån dina sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska begränsningar
 • psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsvariation

Öppenvårdens mottagning är ett samarbete mellan Vallentuna kommun, Beroendecentrum samt Maria ungdom. Kommunens behandlare står för den psykosociala behandlingen och regionens sjukvårdspersonal står för den medicinska behandlingen.

Öppenvården erbjuder ett brett utbud av biståndsbedömda insatser samt öppna, förebyggande insatser, dvs icke biståndsbedömda insatser. Biståndsbedömda insatser måste beviljas av en socialsekreterare. För öppna insatser kan du kontakta Öppenvården direkt. Du hittar våra kontaktuppgiter under rubriken Kontakt och tidsbokning.

Hos oss arbetar beroendebehandlare och behandlingscoacher. Vårt arbetssätt bygger på frivillighet, flexibilitet, tillgänglighet och utgår från dina behov.

Förebyggande insatser

Råd och stöd-samtal

Information/rådgivning kan avse dig själv eller en anhörig. Du kan träffa en behandlare max 5 gånger för råd- och stödsamtal.

Kontakta Öppenvården via kontaktuppgifterna nedan. Du hittar dem under rubriken Så tar du kontakt.

Anhörigstöd

Anhörigstöd vänder sig till dig som är anhörig eller närstående till personer med alkohol, drog eller tablettproblem. Stödet gäller för dig som är 18 år eller äldre. Stödet kan erbjudas både enskilt och i grupp som leds av öppenvårdens beroendebehandlare. Anhörigprogrammet består av åtta tillfällen på kvällstid och tre uppföljningsträffar.

För mer information och kontakt se rubriken Kontakt och tidsbokning längre ner på sidan. 

Föra-barnen-på-tal-samtal

"Föra barnen på tal" är en manualbaserad metod för att samtala om barnen och stärka deras välbefinnande, när familjen lever i en svår livssituation genom psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Kontakta Monica Bergström på tfn 08-587 856 37 eller mejla: oppenvardenvuxen@vallentuna.se.

Stödgrupp för barn och ungdom till föräldrar med substansberoende 

Stödgrupper för barn 7-12 år eller ungdomar 13-17 år. Grupperna vänder sig till barn och ungdomar som har en förälder/föräldrar eller någon annan anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel, så kallat substansberoende.

Kontakta Micaela Negert på tfn 08-587 862 38 eller mejla micaela.negert@vallentuna.se.

Biståndsbedömda insatser

Beviljade insatser

Biståndsbedömda insatser är en mer omfattande insats, ofta över längre tid, och beviljas genom Myndighetsavdelningens vuxenenhet på socialförvaltningen. Du når dem via kommunens kontaktcenter på telefon: 08 587 850 00. Be att få bli kopplad till vuxenenhetens mottagningstelefon.

Öppenvården erbjuder stöd och behandling genom bland annat följande biståndsbedömda insatser:

 • Individuell samtals- och missbruksbehandling
 • Motiverande samtal (MI)
 • Återfallspreventionsprogram
 • Kontrollerat drickandeprogram (KD)
 • Haschavvänjningsprogram (HAP)
 • Spelberoendeprogram (Till spelfriheten)
 • MET-program
 • Impulskontrollprogram (RePulse)
 • Alkohol- och hälsosamtal

Kontakt och tidsbokning

Vem kan kontakta oss?

Du som har funderingar kring missbruk- och beroendefrågor och/eller psykisk ohälsa som medför en komplicerad livssituation är välkommen att ta kontakt med oss. Även du som är närstående eller anhörig till någon med beroendeproblematik kan kontakta oss.

Så tar du kontakt

Du kan mejla till oss på: oppenvardenvuxen@vallentuna.se eller ta kontakt via telefon:

Monica Bergström, samordnare: 08 587 856 37
Ingemar Persson, behandlare: 08 587 856 52
Mikael Nordgren, behandlare: 08 587 862 56

Besök hos kommunens behandlare är kostnadsfritt. Vi arbetar under sekretess.

Medicinsk behandling och abstinensbehandling bokas direkt hos Beroendecentrum på telefonnummer: 08-123 470 70. Besök hos sjukvårdspersonal kostar enligt gällande taxor och avgifter för hälso-och sjukvård, frikort gäller.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats