Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Öppenvården / Öppenvården barn, unga och familj

Öppenvården barn, unga och familj

Öppenvården barn och familj i Vallentuna har verksamhet för såväl vuxna som för barn och unga upp till 18 år samt deras föräldrar och anhöriga.

Vi arbetar för att stärka barnets och familjens egna resurser, utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild familj har. Detta gör vi bland annat genom behandlande samtal för familjen. Vårt uppdrag är att arbeta med förändringsarbete, genom att ge er de verktyg ni behöver. Önskar du stöd eller är orolig för ditt eller någon annans barn ringer du socialtjänstens mottagningstelefon.

Vi erbjuder också många förebyggande insatser, till exempel grupputbildningar. Komet vänder sig till dig som är förälder och som vill förbättra kommunikationen och minska konflikter med ditt barn. Skilda världar är en grupp för barn till skilda och separerade föräldrar, där det finns en hög konfliktnivå mellan de vuxna. En annan grupp är Hoppet, som vänder sig till barn med förälder eller annan anhörig som har ett substansberoende. Fokus är på hur barnen mår.

Öppenvården erbjuder även stöd till föräldrar i samverkan med skolan, utifrån oroande skolfrånvaro. Finns det oro om missbruk hos den unge samverkar vi med mini-maria. Vi samarbetar även med BUP, ungdomsmottagningen, BVC, MVC, Svenska kyrkan med flera.

Våra insatser är frivilliga och kostnadsfria och vi arbetar under sträng sekretess.

Har du några frågor, kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig och ditt barn!

Förebyggande insatser för barn, unga och familj

Kontaktuppgifter

Information/rådgivning kan avse dig själv eller en anhörig. Du kan träffa en behandlare för råd- och informationsamtal.

Kontakta enhetschef Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se 

KOMET - föräldrautbildning

KOMET är en föräldrautbildning för dig som vill träna på att hantera bråk och konflikter med ditt barn mer framgångsrikt.

  • BarnKOMET är till för föräldrar som har barn mellan 3–11 år.
  • TonårsKOMET är till för föräldrar som har tonåringar mellan 12–18 år.

Läs mer om KOMET här.

Motiverande närvaroprogrammet

Motiverande närvaroprogrammet är ett förebyggande arbete som syftar till att motverka skolfrånvaro. Programmet vänder sig till de vuxna som barnet bor hos och sker i samverkan med skolan.

Kontakta enhetschef Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Skilda världar - stödgrupp

Gruppträffar för barn 7-12 år som har påverkats negativt av de vuxnas separation. Gruppen träffas vid 8–10 tillfällen. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla.

Kontakta enhetschef Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Ministöd

Ministöd är ett föräldrastärkande samarbete som vi erbjuder tillsammans med MiniMaria. Samtalen handlar om att stötta ungdomen och föräldrar att tillsammans hitta verktyg utifrån missbrukets risker och konsekvenser.

Kontakta enhetschef Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Hoppet - Stödgrupp för barn till anhöriga med substansberoende

Stödgrupper för barn 7–12 år eller ungdomar 13–17 år. Grupperna vänder sig till barn och ungdomar som har en förälder/föräldrar eller någon annan anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Kontakta enhetschef Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Föra barnen på tal-samtal

"Föra barnen på tal" är en manualbaserad metod för att samtala om barnen och stärka deras välbefinnande, när familjen lever i en svår livssituation genom psykisk ohälsa, missbruk eller annat.

Kontakta enhetschef Elin Hall för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

 

Biståndsbedömda insatser för barn, unga och familj

Familjebehandling

Familjebehandling sker på uppdrag från barn- och ungdomsenheten efter utredning enligt BBIC och i samråd med familjen.

Strukturerad öppenvård

Strukturerad öppenvård är ett intensivt stöd för barn/ungdomar och dess familj med allvarlig problematik, där barnet/den unge riskerar att placeras i dygnet-runt vård utanför hemmet eller där det kan krävas andra omfattande insatser. Syftet med insatsen är att göra det möjligt för barnet/den unge att bo kvar i hemmet eller på annat sätt åstadkomma en varaktig lösning.

KIBB

Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel. KIBB kan användas när det finns risk för och/eller det har förekommit någon typ av misshandel mot barn.

Missbruksbehandling

Missbruksbehandling för unga med missbruk av alkohol och droger. Behandling sker i samarbete med Mini-Maria och Beroendecentrum.

Haschavvänjningsprogram

För dig som har fastnat i ett cannabisberoende och har svårt att sluta på egen hand erbjuder vi hjälp i form av Haschavvänjningsprogrammet, "HAP:en". Det är ett program där vi arbetar med effekterna av ditt cannabisberoende.

Repulse

RePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för träning av impulskontroll och sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått, kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd för ungdomar mellan 15-21 år enligt Lagen om unga lagöverträdare (LuL) som utdöms av tingsrätten

Coachning

Insats via enheten för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Coachning innebär att ge stöttning i övergångar från en miljö/situation till en annan. Ring via växeln 08-5878 5000 och be att få prata med en socialsekreterare inom LSS.

Vem kan kontakta oss?

Du som vill veta mer om vårt arbete inom Öppenvården barn, ungdom och familj samt vad vi kan erbjuda, är välkommen att kontakta oss.

Så tar du kontakt

Du kan ta kontakt med oss via enhetschef Elin Hall. Du når henne på
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats