Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Öppenvården / Öppenvården barn, unga och familj

Öppenvården barn, unga och familj

Öppenvården Barn och familj i Vallentuna har verksamhet för barn och unga upp till 20 år samt deras föräldrar och anhöriga och har frågor kring, eller behov av stöd i, familjerelationer.

Vi arbetar för att stärka barnets och familjens egna resurser, utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild familj har. Detta gör vi bland annat genom behandlande samtal för familjen. Vårt uppdrag är att arbeta med förändringsarbete, genom att ge er de verktyg ni behöver. Önskar du stöd eller är orolig för ditt eller någon annans barn ringer du socialtjänstens mottagningstelefon. För att komma i kontakt med mottagningstelefonen är du välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på telefon 08 587 850 00.

Fokus på förebyggande arbete

Vi erbjuder också många förebyggande insatser, till exempel individuella föräldrastödsamtal och grupputbildningar för både föräldrar och barn. En av dem är föräldrautbildningen Komet som vänder sig till dig som är förälder och som vill förbättra kommunikationen och minska konflikter med ditt barn. En av våra barngrupper är Skilda världar som finns till för barn till skilda och separerade föräldrar, och där det finns en hög konfliktnivå mellan de vuxna.

En annan barngrupp är Hoppet, som vänder sig till barn med förälder eller annan anhörig som har ett substansberoende. Fokus är på hur barnen mår.

Öppenvården erbjuder även stöd till föräldrar i samverkan med skolan utifrån oroande skolfrånvaro, detta i samarbete med kommunens skolor och Öppenvårdens två skolsocionomer.

Om du känner att ditt barn påverkas negativt av att du och barnets andra förälder inte kommer överens, kan vi hjälper er att sätta barnets bästa i centrum genom Hela barn-samtal.

Finns det oro om missbruk hos den unge samverkar vi med Mini-Maria. Vi samarbetar även med BUP, ungdomsmottagningen, BVC, MVC, Svenska kyrkan med flera.

Kostnadsfria insatser

Vi arbetar under sekretess och alla insatser är kostnadsfria.

Hos oss arbetar familje-, ungdoms- och missbruksbehandlare. Vårt arbetssätt bygger på frivillighet, flexibilitet, tillgänglighet och utgår från kundens behov.

Har du några frågor, kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig och ditt barn!

Nedan kan du läsa om vilket stöd vi erbjuder.

Förebyggande insatser för barn, unga och familj

Kontaktuppgifter

Är du förälder eller anhörig som behöver information om vilket stöd vi kan erbjuda? 

Kontakta öppenvårdens enhetschef för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Föräldrastödssamtal

Vill du få stöd och tips i din föräldraroll? Vi erbjuder upp till fem individuella samtal med dig och din medförälder där du kan ställa frågor och lyfta funderingar kring föräldraskap. Samtalen är kostnadsfria och anpassas efter dina behov och önskemål.

Kontakta öppenvårdens enhetschef för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

ABC Barn

ABC Barn är en generell föräldrautbildning för dig som har barn mellan 3-12 år. Utbildningen fokuserar på positiv samvaro mellan dig och ditt barn.

ABC Barn planeras att starta upp för första gången i Vallentuna under hösten 2022.

Läs mer om ABC Barn här.

KOMET - föräldrautbildning

KOMET är en föräldrautbildning för dig som vill träna på att hantera bråk och konflikter med ditt barn mer framgångsrikt.

  • BarnKOMET är till för föräldrar som har barn mellan 3–11 år.
  • TonårsKOMET är till för föräldrar som har tonåringar mellan 12–18 år.

Läs mer om KOMET här.

Motiverande närvaroprogrammet

Motiverande närvaroprogrammet är ett förebyggande arbete som syftar till att öka skolnärvaron. Programmet vänder sig till eleven och de vuxna som eleven bor hos och sker i samverkan med skolan.

Skolorna i kommunen har möjlighet att kontakta skolsocionomerna för råd och stöd gällande både förebyggande arbete samt vid tidiga frånvaromönster hos elev.

Skolsocionomer

I Vallentuna arbetar kommunens två skolsocionomer i en nära samverkan med kommunens kommunala skolor, för att genom ökad närvaro i skolan främja elevens psykiska hälsa och måluppfyllelse. Skolsocionomerna arbetar främst förebyggande i syfte att fler elever ska ha god närvaro i skolan och i förlängningen klara av att uppnå gymnasiebehörighet.

Skolorna i kommunen har möjlighet att kontakta skolsocionomerna för råd och stöd gällande både förebyggande arbete samt vid tidiga frånvaromönster hos elev.

Läs mer om våra skolsocionomer här.

Skilda världar - stödgrupp

Gruppträffar för barn 7-12 år som har påverkats negativt av de vuxnas separation. Gruppen träffas vid 8–10 tillfällen. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla.

Kontakta kommunens kontaktcenter för mer information.
Telefonnummer: 08 587 50 00
E-post: kommun@vallentuna.se

Ministöd

Ministöd är ett föräldrastärkande samarbete som vi erbjuder tillsammans med MiniMaria. Samtalen handlar om att stötta ungdomen och föräldrar att tillsammans hitta verktyg utifrån missbrukets risker och konsekvenser.

Kontakta kommunens kontaktcenter för mer information.
Telefonnummer: 08 587 50 00
E-post: kommun@vallentuna.se

Hoppet - Stödgrupp för barn till anhöriga med substansberoende

Stödgrupper för barn 7–12 år eller ungdomar 13–17 år. Grupperna vänder sig till barn och ungdomar som har en förälder/föräldrar eller någon annan anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Kontakta kommunens kontaktcenter för mer information.
Telefonnummer: 08 587 50 00
E-post: kommun@vallentuna.se

Föra barnen på tal-samtal

"Föra barnen på tal" är en manualbaserad metod för att samtala om barnen och stärka deras välbefinnande, när familjen lever i en svår livssituation genom psykisk ohälsa, missbruk eller annat.

Kontakta kommunens kontaktcenter för mer information.
Telefonnummer: 08 587 50 00
E-post: kommun@vallentuna.se 

Hela barn

Hela Barn är en samtalsserie om fem strukturerade samtal för föräldrar i konflikt som har svårt att samtala om frågor som rör det gemensamma barnet.

Hela Barn-samtal går ut på att hjälpa föräldrar att:

  • Hitta konstruktiva sätt att resonera och komma överens i frågor som rör barnets vardag.
  • Skydda barnet från att dras in i konflikter mellan föräldrarna.

Målet med samtalsserien är att barnet ska få tillgång till föräldrar som delar föräldraskapet.

Kontakta öppenvårdens enhetschef för mer information.
Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Biståndsbedömda insatser för barn, unga och familj

Familjebehandling

Familjebehandling sker på uppdrag från barn- och familjeenheten efter utredning och i samråd med familjen.

Intensivstöd

Intensivstöd riktar sig till barn/ungdomar och deras familjer om det finns allvarlig problematik, där barnet/den unge riskerar att placeras i dygnet-runt vård utanför hemmet eller där det kan krävas andra omfattande insatser. Syftet med insatsen är att göra det möjligt för barnet/den unge att bo kvar i hemmet eller på annat sätt åstadkomma en varaktig lösning.

KIBB

Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel. KIBB kan användas när det finns risk för och/eller det har förekommit någon typ av misshandel mot barn.

Missbruksbehandling

Missbruksbehandling för unga med missbruk av alkohol och droger. Behandling sker i samarbete med Mini-Maria och Beroendecentrum.

Haschavvänjningsprogram

För dig som har fastnat i ett cannabisberoende och har svårt att sluta på egen hand erbjuder vi hjälp i form av Haschavvänjningsprogrammet, "HAP:en". Det är ett program där vi arbetar med effekterna av ditt cannabisberoende.

Repulse

RePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för träning av impulskontroll och sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått, kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd för ungdomar mellan 15-21 år enligt Lagen om unga lagöverträdare (LuL) som utdöms av tingsrätten.

Vem kan kontakta oss?

Du som vill veta mer om vårt arbete inom Öppenvården barn, ungdom och familj samt vad vi kan erbjuda, är välkommen att kontakta oss.

Så tar du kontakt

Du kan ta kontakt med oss via öppenvårdens enhetschef som nås på:

Telefonnummer: 08 587 855 89
E-post: elin.hall@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats