Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och ungdom / Öppenvården / Öppenvården barn, unga och familj

Öppenvården barn, unga och familj

Öppenvården erbjuder ett brett utbud av biståndsbedömda insatser och öppna förebyggande insatser. Hos oss arbetar familje-, ungdoms- och missbruksbehandlare. Vårt arbetssätt bygger på flexibilitet, tillgänglighet och utgår från dina behov.

Vi har ett nära samarbete med många av samhällets aktörer t.ex. skola, försäkringskassa, hälso- och sjukvård. Flera av insatserna måste beviljas av en socialsekreterare, det kallar vi för biståndsbedömda insatser. Vi erbjuder också förebyggande insatser som är öppna för alla kommuninvånare.

Vi arbetar under sekretess och alla insatser är kostnadsfria.

Öppna insatser för barn, unga och familj

Barn till missbrukande föräldrar - stödgrupp

Stödgrupper för barn 7–12 år eller ungdomar 13–17 år. Grupperna vänder sig till barn och ungdomar som har en förälder/föräldrar eller någon annan anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Skilda världar - stödgrupp

Stödgrupp för barn 7-12 år som har skilda föräldrar. Gruppen träffas vid 8–10 tillfällen. Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla.

KOMET - föräldrautbildning

KOMET är en föräldrautbildning för dig som vill träna på att hantera bråk och konflikter med ditt barn mer framgångsrikt.

BarnKOMET är till för föräldrar som har barn mellan 3–11 år.

TonårsKOMET är till för föräldrar som har tonåringar mellan 12–18 år.

Motiverande närvaroprogrammet

Motiverande närvaroprogrammet är ett förebyggande arbete som syftar till att motverka skolfrånvaro. Programmet vänder sig till de vuxna som barnet bor hos och sker i samverkan med skolan.

Bekymringssamtal

Ett samtal som riktar sig till ungdomar 13-16 år första gången de begår ett brott/misstanke om brott. Bekymringssamtal kan bli aktuellt när någon vuxen uttrycker oro att någon form av kriminellt eller normbrytande beteende förekommer (t.ex. snatteri, alkohol/droganvändning, våldsbrott).

Biståndsbedömda insatser för barn, unga och familj

Familjebehandling

Familjebehandling sker på uppdrag från barn- och ungdomsenheten efter utredning enligt BBIC och i samråd med familjen.

Föra barnen på tal-samtal

"Föra barnen på tal" är en manualbaserad metod för att samtala om barnen och stärka deras välbefinnande, när familjen lever i en svår livssituation genom psykisk ohälsa, missbruk eller annat.

Intensivstöd

Intensivstöd är en insats för ungdomar med allvarlig problematik, där den unge riskerar att placeras i dygnet-runt vård utanför hemmet eller där det kan krävas andra omfattande insatser. Syftet med insatsen är att göra det möjligt för den unge att bo kvar i hemmet eller på annat sätt åstadkomma en varaktig lösning.

KIBB

Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel. KIBB kan användas när det finns risk för och/eller det har förekommit någon typ av misshandel mot barn.

Missbruksbehandling

Missbruksbehandling för unga med missbruk av alkohol och droger. Behandling sker i samarbete med Mini-Maria och Beroendecentrum.

Haschavvänjningsprogram

För dig som har fastnat i ett cannabisberoende och har svårt att sluta på egen hand erbjuder vi hjälp i form av Haschavvänjningsprogrammet, "HAP:en". Det är ett program där vi arbetar med effekterna av ditt cannabisberoende.

Repulse

RePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för träning av impulskontroll och sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått, kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd för ungdomar mellan 15-21 år enligt Lagen om unga lagöverträdare (LuL) som utdöms av tingsrätten

Coachning

Insats vis enheten för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Coachning innebär att ge stöttning i övergångar från en miljö/situation till en annan. Ring via växeln 08-5878 5000 och be att få prata med en socialsekreterare inom LSS.

Erika Nordell

Verksamhetschef Öppenvården

Tfn: 08-587 857 28

För stöd och rådgivning eller frågor kring öppna insatser för barn, unga och familj. För biståndsbedömda insatser ringer du kontaktcentret, tfn 08-587 850 00 och ber att få bli kopplad till en socialsekreterare på barn- och familjeenheten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats