För dig som mår dåligt

Den här sidan är till för dig som är ung och mår dåligt. Här kan du hitta information om vart du kan vända dig för att få hjälp med olika problem. Du som är vuxen kan också hitta information om vart du kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Alla människor mår dåligt ibland. Vissa saker kan man styra över själv medan andra saker kan vara svåra att påverka på egen hand. Ibland kan man behöva någon att prata med för att få hjälp och stöd. 

Du är alltid välkommen att kontakta barn- och familjeenheten för stöd och hjälp. Du når enheten via Kontaktcenter.

Alkohol och droger

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. För att skydda den som är ung finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol.

Att dricka för mycket kan leda till att man hamnar i riskfyllda situationer. Det kan till exempel vara en olycka, bråk, misshandel eller att man har sex fast man inte vill. Alkohol kan även göra att man själv gör saker som man inte borde, att man begår brott, skadar sig själv eller någon annan, det kan till och med uppstå livsfarliga situationer.

Alkoholmissbruk innebär att man gång på gång ställer till det för sig, när man har druckit. Alkoholmissbruk är inte samma sak som att vara alkoholberoende, men de hör ihop. Risken för att bli alkoholberoende är större om man dricker ofta eller mycket.

Du kan alltid vända dig till barn- och ungdomsenheten om du vill ha råd och hjälp. Du når enheten via kontaktcentret. Det går också bra att ringa till Öppenvården för barn och unga för att få råd och stöd.

Är du vuxen och vill anmäla oro för barn eller ungdom vänder du dig till barn- och ungdomsenheten via kontaktcentret.

Allvarliga psykiatriska tillstånd

Ibland kan man själv eller en närstående drabbas av allvarliga tillstånd som gör att man måste söka kvalificerad psykiatrisk hjälp, även om behovet inte är akut just i stunden. Det kan röra sig om till exempel depression, en rubbad verklighetsuppfattning på grund av psykos, självmordstankar eller annat.

Kontakta den specialiserade psykiatriska vården, antingen hos Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller psykiatri för vuxna.

Dödsfall och sorg

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Om du vill ha kontakt med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, ring kontaktcentret och be att få bli kopplad till en socialsekreterare. Om dödsfall inträffar på kvällstid eller helger och du behöver akut hjälp från socialtjänsten kan du kontakta Socialjouren.

På landstingets webbplats 1177.se kan du som förälder få råd och information om barns rektioner vid sorg och kris om någon i familjen dör, samt länkar till var man kan få hjälp inom landstinget.

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Föräldrar har försörjningsplikt så länge barnet är under 18 år eller tills barnet gått ut gymnasiet.

Om du som förälder har mycket skulder och inte klarar av att betala dem kan du få råd och hjälp hos Budget och skuldrådgivningen.

Om ni av någon anledning inte har pengar så att ni klarar er kan ni vända er till Försörjningsstöd och ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Stöd vid funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Källa: UMO samt 1177

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva extra stöd och hjälp från kommunen. Kommunen ger stödinsatser utifrån Socialtjänstlagen och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Socialförvaltningens biståndsbedömare/LSS-handläggare kan ge svar på frågor och fatta beslut om hjälpinsatser för funktionshindrade. Biståndsbedömarna/LSS-handläggarna når du via kommunens växel tfn 08-587 850 00.

Utsatt för brott

Barn eller ungdomar som själva blivit utsatta för brottslighet, till exempel stölder och våldsbrott kan få stöd och hjälp från Stödcentrum.

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn eller ungdom och behöver någon att rådgöra med kan du kontakta barn- och ungdomsenheten via kontaktcentret.

Mobbing och kränkande behandling

Om du som elev utsätts för mobbning eller kränkande behandling ska du ta kontakt med någon vuxen i din skola. Du kan också prata med någon kamratstödjare, om det finns på din skola.

Om du är vårdnadshavare och ditt barn utsätts för mobbning eller kränkande behandling kan du kontakta den som är ansvarig för klassen, fritidshemsverksamheten, elevhälsan eller skolans ledning.

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Du som är barn eller ungdom kan själv gå till skolkuratorn eller skolsköterskan om du vill ha någon att prata med. Du som vårdnadshavare kan också kontakta skolkuratorn eller skolsköterskan i ditt barns skola. Om det gäller ditt barns skolarbete är det också viktigt att du kontaktar ditt barns lärare.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen. Behöver du akut hjälp? Ring polisen på 112.

Sexuella övergrepp är ett brott. Om du vill prata med polisen eller göra anmälan, ring 11414. Om du är ung och har blivit utsatt för brott kan du få hjälp och stöd från Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Om du får veta (eller misstänker) att ett barn eller ungdom har blivit utsatt bör du anmäla det till socialtjänsten i kommunen som ansvarar för att barnet får det skydd och den hjälp som behövs. Ring kommunens växel och be att få prata med barn- och ungdomsenheten.

 

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Om du är barn eller ungdom och mår dåligt kan du alltid prata med din skolkurator eller skolsköterska.

Om ni som föräldrar vill ha samtal med familjerådgivare kan ni kontakta Familjerådgivningen.

Föräldrar som har svårt att komma överens om barnets vårdnad och boende kan få hjälp av Familjerätten med samarbetssamtal.

Våld och hot i familjen

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt. Att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt är också våld. Våld kan även vara att bli kallad för något fult och elakt eller att få höra att man är dålig och jobbig. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Ett annat slags våld är att de vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt. Det kan till exempel vara om man ofta får gå hungrig, inte har kläder, inte har någonstans att sova, om någon i familjen tar ens pengar eller om man inte får omtanke och kärlek. Vuxna måste helt enkelt ta hand om sina barn på ett bra sätt. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Om du behöver akut hjälp av polis eller ambulans, ring 112.

På kvällstid och helger kan du ringa socialjouren.

Om du är under 21 år och har blivit utsatt för brott som till exempel våld och övergrepp kan du få hjälp och stöd från Stödcentrum för unga brottsutsatta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats