Samverkan med polisen

En samverkansöverenskommelse tecknades mellan Vallentuna kommun och lokalpolisområde Täby för 2019-2022 som reglerar villkor och åtaganden för samverkan parterna emellan. Syftet med samverkan är att gemensamt utveckla och stärka det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet, med mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Som en del av samverkansöverenskommelse har Vallentuna kommun och polisen tillsammans ett medborgarlöfte, tecknat för 2019-2020. Medborgarlöftet är ett åtagande gentemot medborgarna och utgår ifrån gemensamt genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt analys av lokal brotts- och trygghetsstatistik för att ta fram en aktuell lägesbild.

Under 2021-2022 ska polis och kommun göra följande:

 • Polisen ska genomföra punktinsatser mot otrygga eller brottsutsatta
  platser i Vallentuna kommun utifrån underrättelsebaserad
  information.
 • Kommunen ska kontinuerligt verka för att genomföra åtgärder och
  förändringar i den fysiska miljön genom bland annat belysning,
  siktröjning, och klottersanering.
 • Kommun och polis ska tillsammans arbeta för att främja goda
  förutsättningar som stärker barn och ungas psykiska hälsa samt
  förebygga användandet av alkohol och narkotika.
 • Kommun och polis ska tillsammans öka medborgarnas och
  lokalsamhällets medvetenhet och delaktighet om det lokala
  brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Polisens områdeskontor

Varje torsdag bemannar polisen sitt områdeskontor i Kulturhuset i Vallentuna centrum för att kunna svara på frågor och möta invånarna i Vallentuna.

Ett områdeskontor är en plats för möte, information och dialog. Här går det bra att lämna tips eller synpunkter till polisen, däremot går det inte att söka pass. Kommunen tillhandahåller även med ett mötesrum inne på biblioteket för den som vill prata mer enskilt med polisen.

Tid och plats

Tid: Varje torsdag kl. 13-15 
Under sommaren 2019 är polisens områdeskontor i Vallentuna stängt vecka 21-34.

Plats: Kulturhuset, Vallentuna centrum 

Välkommen!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats