LSS-verksamheter i Vallentuna inför Widgit Online

Våren 2021 ska alla LSS-verksamheter i Vallentuna kommuns egen regi implementera det tekniska hjälpmedlet Widgit Online. Widgit Online är ett tekniskt hjälpmedel för att kompensera kommunikativa och kognitiva svårigheter. Detta får en allt viktigare roll för personer med funktionsvariationer, för att de ska leva ett så självständigt liv som möjligt, ha inflytande och kunna vara delaktiga i samhället. Under hela livet, i boende, sysselsättning, fritid och avlastning.

Personer med funktionsvariationer ska ges möjlighet att ta del av digitalisering och tekniska hjälpmedel som alla andra i samhället. Tekniska hjälpmedel är ett kognitivt stöd som ökar personalens kompetens och möjlighet att ge ett kvalitativt stöd till kunden.

Målet är att öka kvalitén i verksamheten genom att implementera det tekniska hjälpmedel Widgit Online som en naturlig del i det vardagliga arbetet med kund.
Det skall ge förutsättningar för kunderna att vara självständiga, delaktiga och ha inflytande. 

Visionen är att det tekniska hjälpmedlet Widgit Online ska används på ett självklart sätt i kundernas vardag, genom hela livet, i alla verksamheter inom LSS i Vallentuna kommun. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats