Förändring på mark i Vada socken

Stora delar av socknen utgör riksintresse för kulturmiljö, K77. Riksintressen ska enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, skyddas från påtaglig skada.

För ett område kring Vada kyrka finns sedan 1971 ett förordande till skydd för landskapsbilden enligt § 19 f.d. naturvårdslagen. Nämnda förordnande skall enligt 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808).

Då socknen i sin helhet bär en tydlig agrar prägel är det viktigt att vara medveten om biotopskyddsförordningen i miljöbalkens 7 kap. 11 § som innebär förbud mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, alléer och åkerholmar.

Den västra delen av socknen är idag mycket attraktiv för nyetablering av bebyggelse eftersom den ansluter till Vallentuna tätort i väster. Den agrara prägeln, den äldre bebyggelsen och Lingsbergsvägen som slingrar utmed dalgången fram till vägen genom Vada. Moderna inslag är förhållandevis begränsade. Detta gör sammantaget att landskapet som helhet utgör en kulturhistoriskt värdefull kulturmiljö.

Vid expansion av Karby/Brottby ska stor hänsyn tas till kulturmiljön, en fördjupad kulturmiljöanalys av området krävs.

Rekomendationer och riktlinjer

Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet. Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala.

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

  • Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. pågående markanvändning och bebyggelsemönster.
  • Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör hänsyn tas till t ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats