Gårdar och byar i Garn

Gårdar och byar utgör den minsta beståndsdelen i underlaget, och benämns även brukningsenheter. Dessa gårdar och byar bildar tillsammans de socknar som ryms inom kommunen idag. Den utbredning som respektive gård eller by har i det tillhörande kartmaterialet är baserad på uppgifter hämtade ut häradskartor från omkring 1900.

Gårdar och byar B-L

Brollsta

Brollsta ligger centralt i gamla Garns socken. Ägorna är väl sammanhållna med inägorna intill Norrsjöns norra, uppgrundade del och utmarken i öster. Det avhysta Ådra ligger på Brollsta ägor, vid Norrsjöns södra strand. Mer information om Brollsta.

Bromseby

Bromseby tillhör den västligast belägna och största av relativt små enheter som ligger i östra delen av gamla Garns socken. Mer information om Bromseby.

Ekskogen

Skogsäng till skattegården i Åby. Frälselägenhet som laga skiftades år 1851. Mer information om Ekskogen.

Exarby

Exarby ligger i östra delen av gamla Garns socken. Ägofiguren är nästan helt kvadratisk, med gränserna i sjön Härsen i nordväst, Storsjön i nordost och Exarbysjön i sydost. Mer information om Exarby.

Fastarby

Fastarby ligger i socknens östligaste del. Ägornas geografiska omfattning är relativt stora. Gårdstomten och inägorna är lokaliserade i den sydligaste delen invid sjön Härsens strand. Mer information om Fastarby.

Gillberga

Gillberga är beläget i centrala delen av Garns gamla socken, med ägogräns i söder mot Hakunge, i öster mot Bromseby, i norr, nordväst och i väster mot Ösby samt en liten gräns mot Toftesta i väster. Ägofiguren är väl samlad, men ganska långsträckt i öst-västlig riktning, med inägorna koncentrerade i väster och en geografiskt relativt omfattande utmark i öster. I öster går ägogränsen mot Bromseby i Harsjön. Mer information om Gillberga.

Gunby

Gunby ligger centralt i östra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är väl sammanhållen, närmast kvadratisk och gränsar i öster till Gunsarby, i väster mot Brollsta och i nordväst mot Stångberga. Mer information om Gunby.

Gunsarby

Gunsarby ligger i östra delen av Garns gamla socken och gränsar till Stångberga och Gunby i väster, Nyby i norr, Fastarby i nordost, Starby i öster och Bromseby i söder. Ägofiguren har formen av en båge kring Gunby ägor, med gårdstomten och inägorna i nordväst och utmarken i öster och söder. Mer information om Gunsarby.

Hakunge

Hakunge ligger i sydvästra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är väl sammanhållen och förhållandevis geografiskt mycket omfattande. Gränsen i söder utgör kommungräns mot Österåker och även socken- och häradsgräns mot Åkers skeppslag och Prästgårdens ägor. I öster gränsar Hakunge mot Bromseby, i norr mot Gillberga och i nordväst mot Ösby. Ägogränsen i väster går i Garnsviken och utgör även den gamla socken- och häradsgränsen mellan Ösby och Garn, Vallentuna och Långhundra härader. I nordvästra delen av Hakunge ägor har tidigare även en brukningsenhet benämnd Rönninge funnits. Mer information om Hakunge.

Hersby

Hersby ligger i sydöstra delen av Garns gamla socken. Mer information om Hersby.

Husa

Husa ligger i västligaste delen av Garns gamla socken. Ägogränsen i väster och norr utgör även sockengräns mot Vada. I öster gränsar Husa mot Sundby och i nordost mot Morsta. Ägofiguren är väl sammanhållen och långsträckt i nord-sydlig riktning med inägorna i sydväst intill vattendraget mellan Garnsviken och Vadadalen. Säby – som legat längre söderut intill samma vattendrag – har vid något tillfälle inkorporerats i Husa ägor. Mer information om Husa.

Kumla

Kumla ligger i nordvästra delen av Garns gamla socken. Ägorna är delade i två delar. Den västra delen är långsträckt med inägorna samlade i dalgången intill vägen norrut mot Rö och utmarken i norr, den andra delen omfattar utmark och ligger i östra delen av samma dalgång, lite längre norrut. Mer information om Kumla.

Libby

Libby ligger i västra delen av Garns gamla socken. Ägorna ligger intill Garnsvikens norra strand och gränsar i ett vattendrag till Sundby i väster, och Toftesta i öster samt Brottby i söder. Libby är, som namnet antyder, den minsta brukningsenheten i socknen med sina 36 hektar. Libby har haft sina inägor i söder om utmarken i norr. Mer information om Libby.

Lilla Garn

Lilla Garn ligger nära kyrkan och Klockargården nära stranden till Garnsviken. Mer information om Lilla Garn.

 

Gårdar och byar M-Ö

Morsta

Morsta ligger i nordvästra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är stor och väl sammanhållen med inägorna i sydost och utmarken i väster och nordväst. Mer information om Morsta.

Nybyn

Nybyn ligger i nordöstra delen av Garns gamla socken. Mer information om Nybyn.

Pukby

Pukby ligger i sydöstra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är väl sammanhållen och närmast kvadratisk. Ägogränsen i söder och öster utgör sockengräns och Bromseby gränsar till Pukby i öster. Mer information om Pukby .

Ramsta

Ramsta ligger i norra delen av Garns gamla socken. Ägorna är splittrade på fyra olika platser i norra delen av socknen. Tidigare har Ramsta legat i ägoblandning med grannbyn Kumla. Mer information om Ramsta.

Rönninge

Rönninge ligger i sydvästra delen av Garns gamla socken. Rönninge ingår idag i Hakunge ägor. Mer information om Rönninge.

Skrattby

Skrattby ligger i den östligaste delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är väl sammanhållen, närmast kvadratisk med inägorna centralt och utmarken i norr och söder. Ägogränserna sammanfaller med Storsjön i väster och sjön Mesormen i öster. Mer information om Skrattby.

Starby

Starby ligger i östra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är väl sammanhållen, närmast kvadratisk. Gårdstomten var belägen intill sjön Härsens strand och inägorna sträckte sig utmed landskapets låga delar i smala dalgångar i anslutning till gårdstomten. Skogen var förhållandevis omfattande och var lokaliserad i västra delen av ägorna. Starby gränsade till Gunsarby i nordväst, Bromseby i sydväst, Hersby i söder, Exarby i öster och Fastarby i nordost. Mer information om Starby.

Stångberga

Stångberga ligger i norra delen av Garns gamla socken. Mer information om Stångberga.

Sundby

Sundby ligger i västra delen av Garns gamla socken. Ägofiguren är förhållandevis mycket smal och långsträckt i nord-sydlig riktning med inägorna i söder vid Garnsvikens strand och utmarken i norr. I väster gränsar Sundby till Husa (egentligen fd Säby) och i väster mot Libby och Toftesta, i nordost mot Morsta. Mer information om Sunby.

Säby

Säby har legat i västra delen av Garns gamla socken, men ingår numera i Husa ägor, se Husa. Mer information om Säby.

Toftesta

Toftesta ligger centralt i Garns gamla socken. Ägofiguren är liksom för Husa och Sundby i väster långsträckt i nord-sydlig riktning. Inägorna ligger i södra delen och utmarken i norr. Mer information om Toftesta.

Uddra

Uddra eller Ådra som det tidigare kallades ligger i Garns centrala del, strax söder om Norrsjön. Uddra ingår numera i Brollsta ägor. Mer information om Uddra.

Åby

Åby ligger i norra delen av Garns gamla socken och ingår i Stångberga ägor. Mer information om Åby.

Ösby

Ösby ligger centralt i Garns gamla socken. Ägofiguren är uppdelad på två delar, en stor del med inägorna i dalgången längs vägen upp mot Rö och utmarken i öster och en betydligt mindre del vid Garnsvikens strand. Den stora delen är långsträckt i öst-västlig riktning, med inägorna i väster. Ösby gränsar till Toftesta i väster, Gillberga i söder, Bromseby i öster och Brollsta i norr. Mer information om Ösby.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats