Gårdar och byar i Orkesta

Gårdar och byar utgör den minsta beståndsdelen i underlaget, och benämns även brukningsenheter. Dessa gårdar och byar bildar tillsammans de socknar som ryms inom kommunen idag. Den utbredning som respektive gård eller by har i det tillhörande kartmaterialet är baserad på uppgifter hämtade ut häradskartor från omkring 1900.

Gårdar och byar B-L

Borresta

Borresta är beläget centralt i västra delen av socknen. Ägofiguren är väl sammanhållen och långsträckt i öst-västlig riktning. Tomten ligger nära socknens centrum på ett impediment i östra delen av ägorna, helt omgiven av åkermark. Ängsmarken fanns under historisk tid i sydöstra delen av ägorna ned mot kyrkan, utmarken i väster. Mer information om Borresta.

Finnberga

Finnberga är beläget i nordvästra delen av Orkesta socken. Ägorna är långsträckta i nord-sydlig riktning med inägorna i söder och utmarken i norr. Finnberga gränsar till Vaxtuna i väster, Borresta i söder och Orkesta i öster. Ägogränsen i norr utgör sockengräns mot Åttesta och Skrävsta i Frösunda socken. Mer information om Finnberga.

Granby

Granby ligger i den sydvästra delen av Orkesta socken. Ägorna är väl sammanhållna med inägorna i nordost och utmarken i söder. Granby gränsar mot Yttergärde i norr, Söderby, Mörby och Slumsta i öster. Ägogränserna i väster och söder utgör även sockengränser. I väster gränsar Granby mot Vivelsta i Markim och i söder mot Molnby i Vallentuna socken. Granby ägor var under historisk tid förhållandevis omfattande, men välarronderade med all mark samlad i socknens sydvästra del. Mer information om Granby.

Hästberga

Se Söderby för beskrivning.

Klockargården

Klockargården var belägen strax söder om kyrkan och finns redovisad bl a på storskifteskartan över Borresta och Yttergärde. Se vidare Orkesta by.

Lindholmen

Lindholmen är beläget i sydöstra delen av Orkesta socken, men har även haft mark i södra delen av Frösunda socken. Här har det enligt medeltidshistoriker Sigurd Rahmqvist funnits en isolerad bygd kallad Fränninge. Han har även skrivit om Väsby som var föregångaren till Lindholmen. Ägorna till Lindholmen är synnerligen omfattande och var vid sekelskiftet nästan 600 hektar, vilket är mer än ¼ av socknens yta. De omfattar förutom sydöstra delen av Orkesta socken även en ansenlig del av södra Frösunda socken. Mer information om Lindholmen.

Lundby

Lundby är beläget i nordöstra delen av Orkesta socken. Gränsen i norr och öster utgör även sockengräns mot Torsholma och Stolp-Ekeby samt Prästgårdens utmark i Frösunda. Lundby ägor är väl sammanhållna med utmarken i norr, åkermarken centralt där även bybebyggelsen återfinns och den fd ängsmarken i dalgångarna nordväst och sydost om åkermarken. Bybebyggelsen var under historisk tid uppdelad och spridd på flera olika platser. Mer information om Lundby.

 

Gårdar och byar M-Y

Mörby

Mörby är beläget i södra delen av Orkesta socken. Mörby ägor låg långsträckta i öst-västlig riktning med åkermark och bebyggelse längst i väster, ängsmarken centralt och med betesmark och utmark i öster. På utmarken låg en stor mosse vilken kan ha givit byn dess namn. Mer information om Mörby.

Orkesta by

Orkesta by är centralt beläget i socknen med samma namn. Byns ägor gränsar till Borresta och Finnberga i väster, Lundby och Viggeby i öster samt Söderby i söder. Ägogränsen i norr utgör sockengräns mot Skrävsta och Torsholma i Frösunda socken. Orkesta bys ägor är smala och långsträckta i nord-sydlig riktning, liksom övriga byar/ensamgårdars ägor i norra delen av Orkesta socken. Ängsmarken var belägen längst i söder och i nordväst, strax norr om ängen i söder låg bybebyggelsen omgiven av åkermark. Betesmark och utmark fanns i norr. I sydvästra delen av Orkesta ägor ligger Orkesta kyrka. Mer information om Orkesta by.

Slumsta

Namnet är en sammansättning av förleden slum- och efterleden –sta. År 1706 (A75-13:1) gjorde lantmätare Lars Kietzling en ägodelning av Slumsta ägor. Slumsta var en by med två gårdar värderad till 10 öresland, dvs 1 ¼ markland. Det årliga utsädet var knappt 19 tunnor och man kunde årligen skörda 53 ¾ lass hö. Relationen mellan åker och äng var således knappt 1:3. Mer information om Slumsta.

Söderby

Söderby är beläget i centrala delen av socknen, strax söder om socknens centrum. Gränsen i öster utgör sockengräns mot Frösunda. Söderby gränsar även till Lindholmen i söder, Granby och Yttergärde i väster, Borresta, Orkesta och Viggeby i norr. Ägorna är väl sammanhållna och närmast rektangulära, med inägorna i väster direkt söder om socknens centrum och utmarken i öster. Hästberga omsluts helt och hållet av Söderby ägor. Där fanns i början av 1700-talet en vatten- och sågkvarn. Mer information om Söderby.

Vaxtuna

Vaxtuna är beläget i nordvästra delen av Orkesta socken. Ägorna är långsträckta i nord-sydlig riktning med inägorna i söder och utmarken i norr. Vaxtuna gränsar i väster mot Viby i Markims socken, i öster mot Finnberga och i söder mot Borresta. Liksom i väster är den norra bygränsen även en sockengräns, mot Stora Söderby i Lunda socken i Sigtuna kommun. Vaxtuna tillhör en av brukningsenheterna som ligger i norra delen av socknen och har en långsträckt och ganska smal ägofigur. Vaxtuna har dock haft sin ängsmark i öster, men liksom grannbyarna sin åkermark och bebyggelse centralt och betesmark och skog i norr. Mer information om Vaxtuna.

Viggeby

Viggeby är beläget i nordöstra delen av Orkesta socken. Viggeby gränsar i öster till Frösunda socken, i väster till Orkesta by, i norr till Lundby och i Söder till Söderby. Ägorna är väl sammanhållna och följer naturligt dalgången med inägorna och bytomten i sydväst och utmarken i nordost. Mer information om Viggeby.

Yttergärde

Yttergärde är beläget centralt i västra delen av Orkesta socken. Gårdstomten ligger vid kyrkan i den allra nordostligaste delen av ägorna på gränsen mellan åker och äng. Ägorna sträcker sig västerut mot sockengränsen till Markim. I norr gränsar Yttergärde mot Borresta och i söder mot Granby och Söderby. Mer information om Yttergärde.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats