Gårdar och byar i Markim

Gårdar och byar utgör den minsta beståndsdelen i underlaget, och benämns även brukningsenheter. Dessa gårdar och byar bildar tillsammans de socknar som ryms inom kommunen idag. Den utbredning som respektive gård eller by har i det tillhörande kartmaterialet är baserad på uppgifter hämtade ut häradskartor från omkring 1900. 

Gårdar och byar B-S

Bergby

Bergby ligger i västra delen av socknen, på en höjd mellan 5 och 25 meter över havet, med någon enstaka höjd däröver. Bergbys ägor var uppdelade i två delar. Den delen där bebyggelsen och inägorna ligger har en välarronderad, närmast kvadratisk ägofigur med en utlöpare mot sydväst där en samfälld betesmark kallad Galgängen låg. Tomten låg på en del av ett impediment i den västligaste delen av ägorna alldeles intill ägogränsen mot Vreta. Skogsmarken, som sträcker sig upp mot mellan 30 och 40 meter över havet var särskiljd från inägorna och låg som en egen del intill sockengränsen till Skånella socken i väster mellan Vreta och Ekeby ägor. Mer information om Bergby.

Ekeby

Ekeby ligger i nordvästra delen av socknen på en höjd mellan 15 och 45 meter över havet. Mer information om Ekeby.

Husby

Husby är beläget centralt i socknen, men stora delar av markerna sträcker sig ned i södra delen av socknen. Husby ägor är omfattande med inägorna i norr och relativt stora utmarker i söder. Mer information om Husby.

Lena

Lena ligger centralt i norra delen av socknen. Ägofiguren är liksom för de andra byarna och gårdarna i norra delen av socknen långsträckt i nord-sydlig riktning med ängsmarken ned mot kyrkan i söder, åkermarken centralt omkring bytomten lite högre upp i landskapet och betesmark och skog längst i norr. Mer information om Lena.

Lundby

Lundby är beläget i socknens sydvästra del. Ägogränsen i väster utgör även sockengräns. Markerna till Lundby är väl sammanhållna. Vägen söderifrån som följer dalgången upp mot socknens centrum delar byns marker i två delar med inägorna i öster och utmarken mot sockengränsen i väster. Mer information om Lundby.

Prästgården

Prästgården är belägen centralt i socknen, knappt 750 meter öster om kyrkan. Ägofiguren är närmast trekantig med inägorna i väster och utmarken i öster. Den västligaste delen ligger lägst och var länge utnyttjad som ängsmark, närmast gården, lite högre upp i terrängen fanns åkermarken och i öster fanns betesmark. Prästgården är den enda byn/ensamgården i socknen som inte hade tillgång till skog. Gården ligger centralt på en höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Prästgårdens ägor gränsar mot Vivelsta i söder, Husby och Bergby i väster, mot Ekeby, Örsta, Lena och Saxta i norr. Sockengränsen mot Orkesta utgör ägogräns i öster. Mer information om Prästgården.

Saxta

Saxta är centralt beläget i socknens östra del. Bebyggelsen på Saxta gård är belägen i en vägkrök i södra delen av ägorna. Ägorna är väl sammanhållna med utmark och beteshagar i söder och sydost, åkermarken centralt och den gamla ängsmarken i väster. Mer information om Saxta

Snåttsta

Snåttsta är beläget centralt i socknens västra del. Snåttsta ägor är uppdelade på två olika delar. Inägorna med bytomt, åker och äng ligger centralt i socknens nordvästra del medan utmarken ligger upp mot sockengränsen i norr. Ägofiguren får trots uppdelningen anses långsträckt i nord-sydlig riktning i likhet med övriga byar och ensamgårdar i norra delen av socknen. Mer information om Snåttsta.

Gårdar och byar V-Ö

Viby

Viby är beläget centralt i östra delen av socknen och har ägogräns i sockengränserna mot Vaxtuna och Borresta i Orkesta socken i väster och mot Lunda socken i norr. Viby har långsträckta ägor i nord-sydlig riktning med inägor i söder och utmark i norr. Bytomten är belägen centralt i åkermarken. Mer information om Viby.

Vivelsta

Vivelsta är beläget i socknens östra del och gränsar i öster till Granby i Orkesta socken, till Markims prästgård i norr och Husby i väster. Ägofiguren är närmast trekantig med inägorna i den breda delen i norr upp mot sockenvägen och utmarken avsmalnande i söder gränsande mot Husby ägor i väster. Gårdsbebyggelsen ligger centralt på ett impediment omgivet av åkermarken som under historisk tid i sin tur var omgiven av ängsmark. Förhållandevis stora arealer betesmark har funnits på Vivelsta. Mer information om Vivelsta.

Vreta

Vreta är beläget i socknens västra del. Ägogränsen mot väster utgör även sockengräns mot Skånella. Vreta ägor är väl sammanhållna med åkermarken lokaliserad i öster och utmark i väster. Vreta gränsar även till Lundby i söder, Bergby i väster och norr samt Snåttsta i öster. Mer information om Vreta.

Ybelholm

Ybelholm är beläget i socknens södra del. Ägofiguren avviker från övriga byar och ensamgårdar i socknen och indikerar att Ybelholm är senare tillkommet än övriga, här uppräknade enheter. Ägofiguren är närmast rund och på tre sidor kringgärdad av Husby ägor och består nästan uteslutande av åkermark. Mer information om Ybelholm.

Yvlinge

Yvlinge är beläget centralt i socknens östra del. Yvlinge marker var splittrade på fyra olika ställen vid sekelskiftet 1900. Ägofiguren är långsträckt i nord-sydlig riktning, men uppdelad av ägor till Lena och Saxta. Gården ligger mellan Lena, Viby och Saxta. Mer information om Yvlinge.

Örsta

Örsta är beläget centralt i socknens norra del. Ägogränsen i norr utgör sockengräns mot Lunda. Örsta har en långsträckt ägofigur i nord-sydlig riktning liksom grannbyarna i norra delen av socknen. Den gamla ängsmarken var belägen i söder, huvuddelen av åkermarken centralt, tomten med gårdsbebyggelsen i gränsen mellan åker och betesmark. På tomten var bostadshuset beläget i söder och ekonomibyggnaderna i norr. Utmarken var belägen i norr. Örsta hade även omfattande åkermark i norra delen av ägorna. Mer information om Örsta.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats