Förändring på mark i Kårsta socken

Dalgången mellan Ekskogen i söder och Backa i norr utgör riksintresse för kulturmiljö, K 76. Riksintressen ska enligt miljöbalken 3 kap. 6 § skyddas från påtaglig skada.

Kring Kårsta kyrka finns ett förordnande om nybyggnadsförbud till skydd för landskapsbilden sedan år 1970. Nämnda förordnande skall enligt 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808).

I Kårsta socken bör särskilt spåren efter den under historisk tid förhållandevis talrika befolkningen beaktas såsom det t.ex. avspeglas i den säregna bebyggelsestrukturen med stora byar.

Lämningar av förindustriell verksamhet som t.ex. kvarnar och tegelbruk bör uppmärksammas särskilt eftersom detta utgör uttryck för en tidigt breddad försörjningsbas som präglar Kårstabygden. Starkt lokalt engagemang.

Den största delen av Kårsta socken bär fortfarande prägel av livskraftiga jordbruk, i flera fall fortfarande inriktade på animalieproduktion och småskaligt skogsbruk.  Detta är en verksamhet som har lång tradition och som format landskapet i stort och smått och därför i sig kan sägas vara kulturhistoriskt värdefull. Den bör därför både beaktas och gynnas. 

Endast två båtsmanstorp finns kvar i Kårsta socken – Skansen (Ekskogen) och Stensta (Kårsta by).

Rekomendationer och riktlinjer

Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet. Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala.

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

  • Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. pågående markanvändning och bebyggelsemönster.
  • Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör hänsyn tas till t ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats