Klingsboda

Klingsboda är beläget i nordöstra delen av Vada socken, på östra sidan av Vadadalen. Ägorna är begränsade till sin omfattning och gränsar i norr till Lilla Benhamra, i väster till Stora Benhamra och i söder till Husa i Garns gamla socken. Inägorna ligger i väster ned mot Vadadalen och utmarken i öster.

Karta
Karta över Klingsboda idag.

Gården, som sannolikt tidigare varit torp under Lilla Benhamra, ligger drygt 15 meter över havet. Marken i väster ned mot dalgången är lägre och i öster stiger landskapet successivt upp mot enstaka höjder på 55 meter i ägogränsen mot Husa i söder.

Det finns få lämningar registrerade i fornminnesregistret på Klingsboda ägor, men knappt 300 meter öster om gården hittade man rester av en stenyxa, RAÄ 74:1 en eggdel av en skafthålsyxa, i samband med potatisplockning i mitten av 1970-talet. Platsen ligger ungefär 25 meter över havet och kan ha utgjort strandkant under en del av stenåldern. Det finns även rester efter torpbebyggelse, RAÄ 83:1 i norra delen av Klingsboda ägor i form av en husgrund med rester av en spismur, en uthusgrund och en jordkällare. Det torp som legat här var Löfbrunna som finns redovisad på häradsekonomiska kartan från sekelskiftet 1900.

Namnet skrevs tidigare Kringelsbo och Kulingsboda. Efterleden är –boda. Tolkningen är osäker, men gårdar med efterleden –boda är ofta etablerade under medeltid. Eventuellt kan det innebära att gården och omgivande landskap utnyttjats som fäbod.

Den enda storskaliga historiska karta över Klingsboda som finns är den karta som upprättades över Lilla Benhamra ägor år 1690 (A14:150-151) och den redovisar bara översiktligt var gården legat och var ängen till Klingsboda låg. Klingsboda utgjorde under historisk tid en ensamgård, ett så kallat avgärda hemman. Av skogsdelningskartan över Lilla Benhamra från år 1758 (A111-2:1) att åkermarken till Klingsboda låg norr om åkermarken och att det även fanns en beteshage som brukades av Klingsboda nordost om åkermarken. 

Karta
Klingsboda 1852. Lantmäteriets karta 01-Vad-23. Klicka på kartan för att se en större version. Klicka "bakåt" knappen för att komma tillbaka till denna sida.

1854 års sockenkarta (A111-1:1) är den äldsta kartan där Klingsboda marker och bebyggelse redovisas i sin faktiska utbredning. Ägorna var inte lika omfattande som de blev senare. Någon gång under senare delen av 1800-talet har ägorna till Klingsboda utvidgats åt öster.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att det fanns ett bostadshus och trädgård väster om vägen förbi Klingsboda. Till gården fanns ekonomibyggnader, dels i anslutning till bostadshuset, men även en bit längre norrut förbi vattendraget.

Karta
Del ur häradsekonomiska kartan 1901-06. Klicka på kartan för att se en större bild. Klicka på "bakåt-knappen" för att komma tillbaka till denna sida. 

I början av 1950-talet var situationen i stort sett densamma som vid sekelskiftet. En, den minsta, av de norra ekonomibyggnaderna fanns inte kvar och trädgården hade minskat i omfattning.

Idag används marken och bebyggelsen på ett traditionellt sätt. Här finns även upp mot ägogränsen i norr, i kanten av åkermarken, fyra avstyckade och bebyggda tomter vilka tillkommit under senare delen av 1900-talet. I dalgången nedanför gården i väster finns en liten sjö med en ö i. Den småskaliga åkermarken i anslutning till gården och den gamla ängsmarken i väster är i stora delar öppen. 

Klingsboda ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, K 77.

Sidan granskad den 9 mars 2015

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats