Förändring på mark i Garns socken

Den västra delen av Garns gamla socken, dvs de större byarna intill Garnsvikens östra strand, ligger inom riksintresse för kulturmiljö, K 77. Riksintressen ska enligt miljöbalken 3 kap. 6 § skyddas från påtaglig skada.

Ett område i östra delen av socknen utmed Rumsättra vägen har utpekats som regionalt intressant för kulturmiljövården (22:03).

Kring Össeby-Garns kyrka finns sedan 1965 ett förordnande till skydd för landskapsbilden. Nämnda förordnande skall enligt 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808).

I biotopskyddsförordningen (miljöbalkens 7 kap. 11 §) föreskrivs förbud mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, alléer och åkerholmar.

Rekomendationer och riktlinjer

Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet. Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala.

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

  • Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. pågående markanvändning och bebyggelsemönster.
  • Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör hänsyn tas till t ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats