Förändring på mark i Össeby socken

Norra delen av Össeby socken ingår i ett riksintresse för kulturmiljö, K 77. Riksintressen ska enligt miljöbalken 3 kap. 6 § skyddas från påtaglig skada.

I socknen har en stor majoritet av ensamgårdar funnits. Endast Brottby, Stora Karby och Kjörlinge har utgjort byar under historisk tid, resten av bebyggelsen i den gamla socknen har utgjort ensamgårdar. Brottby var inkluderat Prästgården den största byn, på medeltiden värderad till en skattekraft motsvarande tre gårdar. Markägandet var blandat.

Biotopskyddsförordningen i miljöbalkens 7 kap. 11 § innebär förbud mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, alléer och åkerholmar. Fram till Brottby leder en av kommunens finaste alléer som är skyddad enligt Natura 2000. 

Rekomendationer och riktlinjer

Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet. Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala.

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

  • Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. pågående markanvändning och bebyggelsemönster.
  • Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör hänsyn tas till t ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats