Förändring på mark i Angarns socken

Den nordvästra delen av Angarn ingår i ett stort område av riksintresse för kulturmiljö, K 77. Riksintressen ska, enligt miljöbalkens 3 kap. 6 §, skyddas från påtaglig skada.

Kring Angarns medeltida sockenkyrka, som är den yngsta sockenkyrkan i kommunen, finns ett område som sedan 1965 har ett förordnande om nybyggnadsförbud till skydd för landskapsbilden. Nämnda förordnande skall enligt 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808).

BILD

Angarnssjöängen blev genom ett statligt beslut naturreservat i december år 1982. Beslutet och skötselplanen reviderades av länsstyrelsen år 1999. 

I jordbrukslandskap bör biotopskyddsförordningen, 7 kap. 11 § miljöbalken beaktas. Den föreskriver förbud mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, åkerholmar och alléer.

Hänsyn ska tas till kulturmiljön i och kring de fastigheter som tillhört Stockholms stad vid eventuella förändringar.

Rekomendationer och riktlinjer

Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet. Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala.

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

  • Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. pågående markanvändning och bebyggelsemönster.
  • Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör hänsyn tas till t ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats