Förändring på mark i Frösunda socken

Den centrala delen av Frösunda socken utgör riksintresse för kulturmiljö, K 75. Riksintressen ska, enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, skyddas från påtaglig skada. 

Kring kyrkan finns sedan år 1969 ett förordnande om skydd för landskapsbilden enligt § 19 f.d. naturvårdslagen. Nämnda förordnande skall enligt 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808).

I ett jordbrukslandskap som Frösunda socken bör biotopskyddsförordningen, 7 kap. 11 § miljöbalken beaktas. Den föreskriver förbud mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, åkerholmar och alléer.

I Frösunda har regionala intressen för kulturmiljö utpekats, 22:01 och 22:04.

Frösunda uppvisar många karaktäristiska exempel på övergångarna mellan slätt och dalgångar och mellan dalgångar och skogsbygd med varierade och mosaikartade landskap.

I dessa områden kan det visuellt upplevas som om tillkommande bebyggelse kan etableras var som helst utan att områdets kulturhistoriska värden minskar. Ofta är det dock så att även begränsad nyetablering av bebyggelse påverkar och kraftigt förändrar den historiska strukturen av markanvändning, bebyggelse och rörelsemönster i landskapet och bidrar till en oönskad fragmentering. Det kan även försvåra möjligheterna för drift av jordbruk – i synnerhet jordbruk med djurhållning.

Rekomendationer och riktlinjer

Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet. Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala.

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

  • Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. pågående markanvändning och bebyggelsemönster.
  • Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör hänsyn tas till t ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats