Vada torp

Vada torp är en liten enhet centralt belägen i socknen intill Husaån. Inägorna med åker och ängsmark var under historisk tid väl samlade öster om kyrkan, söder om Benhammarsjön. Vada torp gränsar till Husa i öster, Vada by i väster. 

Karta
Vadatorp med omgivningar.

Vada torp ligger mycket lågt, mellan 5 och 10 meter över havet, högst i sydväst där bebyggelsen ligger och lägst i norr och öster.

I norra delen av ägorna, på mark som utgör betesmark, finns dels en stensträng, RAÄ 98:1 som är 60 meter lång och dels en 14 meter lång terrasskant. Stensträngen kan vara en hägnadsrest och terrassen kan möjligen ha utgjort odlingsmark.

Vada torp kartlades första gången tillsammans med Prästgården, kyrkan och Vada by år 1636 (A10:80-81). Torpet hade inget jordetal, men jordnaturen var frälse. Det årliga utsädet uppgick till 4 tunnor och i ängen kunde det skördas 10 lass hö årligen. Torpet hade tre egna, särhägnade åkervretar öster om och utmed vattendraget söder om Benhammarsjön. Ängen låg i två särhägnade ängsvretar, norr om torpet och även öster om åkern och vattendraget. Relationen mellan åker och äng var likadan som för Prästgården och Vada by, drygt 1:2.

Väg
Utsikt mot Vadatorp från vägen mot Husa. Vada kyrka till vänster i bildern. Fotograf: Hans Rehnberg 1969

I en karta över Vada kyrkby från år 1769 (A111-18:1) anges att Vada torp var värderat till 2 öresland, dvs ¼ markland.

Konceptkartan till häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 visar att Vada torp hade ett boningshus och ekonomibyggnader byggda i vinkel norr om boningshuset. Väster om boningshuset fanns en liten trädgård.

Hus
Vadatorps mangårdsbyggnad. Fotograf: Hans Rehnberg 1969.

I början av 1950-talet fanns det två bostadshus vid Vada torp, det hade tillkommit ett intill vägen norr om det ursprungliga boningshuset.

Idag finns fortfarande två bostadshus i västra delen av tomten och flera ekonomibyggnader i norra delen. I övrigt har ingen annan bebyggelse eller tomtavstyckning gjorts på Vada torps ursprungliga ägor.

Vada torp ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K 77

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats