Förändring på mark i Vallentuna socken

Västra Vallentuna

Den västra delen av Vallentuna socken utgör riksintresse för kulturmiljö, K71 (Skålhamravägen)  och ska enligt miljöbalkens 3 kap. 6 § skyddas mot påtaglig skada. 

Det som särskilt utmärker västra Vallentuna är en synnerligen rik förekomst av stensträngar, särskilt på Hassla, Grana och Sursta ägor. En del av stensträngarna är klassade som fasta fornlämningar, medan andra stensträngar har klassningen ”övrig kulturhistorisk lämning” i fornminnesregistret.

Två av Vallentunas fyra besöksmål inom Runriket ligger i detta område; Gullbron och Gällsta.

Biotopskyddsförordningen i miljöbalkens 7 kap. 11 § innebär förbud mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, alléer och åkerholmar.

Rekomendationer och riktlinjer

Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet. Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala.

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

 • Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
  Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. pågående markanvändning och bebyggelsemönster.
 • Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
  Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör hänsyn tas till t ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm.

Centrala och utkanter

Delar av Kusta, Lingsberg och Olhamra utgör riksintresse för kulturmiljö, K 77 (Vada – Össeby-Garn) och ska enligt miljöbalkens 3 kap. 6 § skyddas mot påtaglig skada

Kring Vallentuna kyrka fanns sedan 1967 och fram till i november 2008 ett förordnande om bl.a. nybyggnadsförbud till skydd för landskapsbilden. Nämnda förordnande skall enligt 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen har hanterat ärenden som berör förordnandet. Eftersom detaljplaner är aktuella i samband med nya trafiklösningar i centrala Vallentuna har förordandet upphävts genom ett länsstyrelsebeslut daterat den 18 november 2008. Hänsynsregler ska skrivas in i de kommande detaljplanerna.

Vallentuna kyrka är ett av Vallentunas besöksmål inom Runriket.

Naturreservatet Björkby-Kyrkviken utgör ett kulturpräglat jordbrukslandskap. Brukandet och skötselföreskrifter för reservatet bör därför ske med utgångspunkt i kunskap om äldre markanvändning.

Biotopskyddsförordningen i miljöbalkens 7 kap. 11 § innebär förbud mot borttagande av småbiotoper i landskapet såsom t.ex. öppna diken, alléer och åkerholmar.

Rekomendationer och riktlinjer

Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet. Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala.

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

 • Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
  Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. pågående markanvändning och bebyggelsemönster.
 • Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
  Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör hänsyn tas till t ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats