Förändring på mark i Orkesta socken

Socknens centrala del är av riksintresse för kulturmiljö, K74. Riksintressen ska, enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, skyddas från påtaglig skada.

Kring Orkesta kyrka finns sedan 1966 ett förordnande om nybyggnadsförbud till skydd för landskapsbilden enligt § 19 f.d. naturvårdslagen som enligt 9 §  lagen (1998:811) om införande av miljöbalken skall anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken (1998:808).

I ett odlingslandskap som den större delen av Orkesta socken utgör är det viktigt att beakta biotopskyddsförordningen i 7 kap. 11 § miljöbalken som föreskriver förbud mot borttagande av småbiotoper såsom t.ex. öppna diken och åkerholmar.

Rekomendationer och riktlinjer

Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av förändringar i sin närhet. Respektavståndet till de på kartan redovisade exempelområdena varierar beroende på landskapet, den befintliga miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala.

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

  • Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa och förstå vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till rådande förhållanden såsom t. ex. pågående markanvändning och bebyggelsemönster.
  • Höga kulturhistoriska kvaliteter-exempelområden
    Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga. Vid förändringar bör hänsyn tas till t ex skalan hos den befintliga miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens proportioner, material, utformning, konstruktion, färgsättning mm.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats