Gårdar och byar i Vallentuna

Gårdar och byar utgör den minsta beståndsdelen i underlaget, och benämns även brukningsenheter. Dessa gårdar och byar bildar tillsammans de socknar som ryms inom kommunen idag. Den utbredning som respektive gård eller by har i det tillhörande kartmaterialet är baserad på uppgifter hämtade ut häradskartor från omkring 1900.

Gårdar och byar i Vallentuna socken

Gårdar och byar B-M

Berga

Berga är centralt beläget i västra delen av socknen mellan Lindö och Sursta. Ägorna sträcker sig i en båge från vägkorsningen mellan Väsbybägen och infarten till Lindö och vidare åt nordost. Mer information om Berga.

Bergby

Bergby gård i norra delen av socknen ligger idag på Molnby ägor. Namnet är ett –bynamn med ett naturbeskrivande förled berg-. Bergby bestod under historisk tid av en ensamgård som var värderad till 8 ⅓ öresland, dvs något större än en fullsutten gård. Mer information om Bergby.

Björkby

Björkby är centralt beläget i socknen. Björkby ägor har inte varit särskilt omfattande under historisk tid. Vid sekelskiftet 1900 var det den minsta brukningsenheten i socknen med sina 23 hektar. Ägofiguren har varit väl sammanhållen med åkermark i sydost och ängsmark i väster där det även fanns särhägnade ängsgärden för Mörby och Kyrkbyn. Mer information om Björkby.

Bällsta

Bällsta är beläget i socknens sydöstra del, öster om Vallentunasjön. Bällsta gård ligger cirka 25 meter över havet. Markerna ligger lägre i väster och högre i öster där det finns höjder upp mot 60 meter över havet. Genom den östra delen av ägorna korsar en dalgång. Mer information om Bällsta.

Ekeby

Ekeby är beläget i socknens centrala del, norr om Mörby och väster om Ormsta. Ägorna är långsträckta i öst-västlig riktning med byns bebyggelseläge och inägorna i öster, utmarken centralt och tidigare ängsmark i väster. Mer information om Ekeby.

Foderby

Foderby ligger i centrala delen av Vallentuna socken, söder om Molnby, öster om Västanberga och väster om Ubby. Ägofiguren är delad i en mindre inägodel öster om Västanberga och söder om Bergby. Utmarken var omfattande och belägen i nordväst. Mer information om Foderby.

Grana

Grana är beläget i västra delen av socknen och den södra ägogränsen utgör även sockengräns mot Fresta i Upplands-Väsby kommun. Grana by var samlad på en bytomt och förefaller ha utgjort en radby. Mer information om Grana

Grävelsta

Grävelsta är beläget i sydvästra delen av Vallentuna socken. Ägofiguren är väl sammanhållen, med inägorna ned mot sockengränsen mot Fresta i sydväst, enstaka skiften med fd ängsmark i utkanterna av ägorna och utmarken belägen i norr. Mer information om Grävelsta

Gällsta

Gällsta är beläget i sydvästra delen av Vallentuna socken. Ägogränsen i sydväst utgör även sockengräns mot Fresta socken. Byn har utgjort en radby, men till skillnad från t ex Grana har Gällsta haft sina ekonomibyggnader utmed vägen och bostadshusen uppdragna innanför dessa. Mer information om Gällsta.

Hassla

Hassla är beläget i västra delen av Vallentuna socken norr om sockenvägen. Hassla by gränsar till Gällsta i söder, Berga i sydost, Lindö i nordost och Mällösa i norr samt Näle i väster. Hassla bytomt ligger i anslutning till den ursprungliga åkermarken som tidigare var uppdelad i två olika gärden. Mer information om Hassla.

Kragsta

Kragsta är beläget i södra delen av Vallentuna socken och har under historisk tid haft mark både väster och öster om Vallentunasjön. Inägorna med bybebyggelse, åker och äng var lokaliserad väster om sjön, medan utmarken fanns i ett långsmalt skifte öster om sjön (där Kragstalund idag ligger). Mer information om Kragsta.

Kusta

Kusta är beläget längst i öster i Vallentuna socken, gränsande mot socknarna Vada i öster och Angarn i sydost. Ägofiguren är väl sammanhållen, rektangulär till formen med gårdstomt, åker och äng i sydost och utmarken i nordväst. Mer information om Kusta.

Lindö

Lindö är beläget i nordvästra delen av Vallentuna socken. Ägogränsen i norr utgör sockengräns mot Skånella och Markims socknar. Ägorna till Lindö var under historisk tid samlade och relativt omfattande. Mer information om Lindö.

Lingsberg

Lingsberg är beläget i östra delen av Vallentuna socken. Ägorna har varit geografiskt omfattande med inägor och bebyggelse i södra delen, i kanten av förlängningen av Angarnsjöängens dalgång åt sydväst och utmarken i norr. Mer information om Lingsberg

Lövsättra

Lövsättra är beläget i sydostligaste delen av Vallentuna socken. Lövsättra har tillhört Täby socken och Danderyds skeppslag. Ägorna är väl samlade med inägorna centralt och utmarken i väster och norr. Mer information om Lövsättra.

Molnby

Molnby är beläget i norra delen av Vallentuna socken. Namnet är en sammansättning av det gamla ordet mölne- som bildar förleden moln- och efterleden –by. Namnet torde kunna tolkas som mjölnarbyn, eller byn där det bodde mjölnare. Mer information om Molnby.

Mällösa

Mällösa är beläget i nordvästra delen av Vallentuna socken. Ägofiguren var ursprungligen väl sammanhållen, närmast kvadratisk och gränsar i norr och nordväst mot Skånella socken. Mer information om Mällösa.

Mörby

Mörby är beläget i centrala delen av Vallentuna socken strax söder om Ekeby, norr om Björkby, Väsby och Rickeby. Ägorna är långsträckta i öst-västlig riktning med bybebyggelsen i öster och huvuddelen av inägorna även dem i östra delen. Mer information om Mörby.

Gårdar och byar N-Å

Nyby

Nyby är beläget centralt i norra delen av Vallentuna socken. Namnet är sammansatt av förleden ny- och efterleden –by vilket kan tolkas som den nytillkomna bebyggelsen i ett område som redan tidigare var bebyggt. Mer information om Nyby.

Näle

Näle är beläget i västligaste delen av Vallentuna socken. Näle ägor är långsträckta i nord-sydlig riktning utmed sockengränsen mot Fresta i väster. Näle gränsar mot Mällösa, Hassla och Grana i öster. Ner information om Näle.

Olhamra

Olhamra är beläget i östra delen av Vallentuna socken och gränsen i öster utgör sockengräns mot Angarns socken. Gårdens bebyggelseläge är lokaliserat till kanten av en höjdsträckning som är omgiven av en förgrenad dalgång i sydvästra förlängningen av Angarnsjöängen. Mer information om Olhamra.

Ormsta

Ormsta är beläget centralt i Vallentuna socken. Ormsta har haft en väl sammanhållen, närmast kvadratisk ägofigur med inägorna i sydväst och utmarken i öster. Ormsta gränsar till Åby i söder, Lingsberg i öster, Ubby i norr och till Västanberga, Ekeby och Mörby i väster. Mer information om Ormsta.

Prästgården

Prästgården är belägen i södra delen av Vallentuna socken, intill Vallentunasjöns norra strand. Ägorna till Prästgården är delade i två delar. Inägorna ligger dels gränsande till Kragsta, väster om Väsby vid Vallentunasjöns strand och dels på andra sidan Väsby där de hänger samman med utmarken som sträckte sig i en smal sträckning bort ända till sockengränsen mot Angarn i öster. Mer information om Prästgården.

Rickeby

Rickeby är beläget i centrala delen av Vallentuna socken, mellan Väsby och Åby. Rickeby ägor har under historisk tid varit uppdelad på tre olika platser, med bebyggelse och åkermark centralt mellan Mörby, Väsby, Prästgården och Åby. Mer information om Rickeby.

Sursta

Sursta är beläget centralt i västra delen av Vallentuna socken, alldeles invid Väsbyvägen. Byn ligger på en tydligt avgränsad bytomt. Ägorna är väl sammanhållna och sedan länge (åtminstone sedan 1630-talet) i norr helt omgivna av ägorna till Berga. Mer information om Sursta.

Säby

Säby är beläget i sydvästra delen av Vallentuna socken, alldeles intill Vallentunasjön. Ägorna är väl samlade med inägorna centralt och betesmark mot Uthamra i öster. Ägogränserna i söder och väster utgör även sockengräns mot Fresta socken i Upplands-Väsby. Mer information om Säby.

Talhammar

Tallhammar är beläget i nordvästra delen av Vallentuna socken. Namnet är en sammansättning av förleden tall- och efterleden –hammar. Tolkningen torde vara Tallskogen och det är en sent tillkommen bebyggelse i ett område som utgjort utmark. Mer information om Talhammar.

Ubby

Ubby är beläget centralt i norra delen av Vallentuna socken, nära Molnby. Namnet är ett bynamn vars förled kan betyda ut- och indikera dess perifera läge i förhållande till annan samtida bebyggelse. Mer information om Ubby.

Uthamra

Uthamra är beläget i södra delen av Vallentuna socken, på ömse sidor om Vallentunasjön. Uthamra har haft en mycket långsträckt ägofigur som sträcker sig ända uppifrån Lindö i norr med inägorna lokaliserade på västra sidan av Vallentunasjön och utmarken i ett avlångt långsmalt skifte på östra sidan av Vallentunasjön, längs ägogränsen mot Täby i söder. Mer information om Uthamra.

Veda

Veda är beläget i norra delen av Vallentuna socken. Ägogränsen i norr utgör sockengräns mot Orkesta socken. Namnet är ett kort naturnamn som torde betyda skog. Mer information om Veda.

Väsby

Väsby är beläget centralt i Vallentuna socken. Ägorna var uppdelade i två delar med inägorna i väster och utmarken i ett separat skiftet i öster. Väsby gränsade till Prästgården, Björkby, Mörby och Rickeby. Väsby, Rickeby och Prästgården har sannolikt ursprungligen utgjort en enhet. Mer information om Väsby.

Västanberga

Västanberga är beläget centralt i norra delen av Vallentuna socken. Namnet har ett väderstrecksangivande förled och efterleden –berga beskriver sannolikt terrängen, men kan möjligen även tolkas som ”bebyggelsen väster om Berga/Bergby”. Mer information om Västanberga

Åby

Åby är beläget i centrala delen av östra Vallentuna socken. Ägofiguren var under historisk tid närmast kvadratisk med inägorna i väster och utmarken i öster, på samma sätt som för närmaste grannen Ormsta i norr. Åby gränsar även till Lingsberg och Olhamra i öster, Rickeby i söder och väster samt Mörby och Prästgården. Mer information om Åby.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats