Gårdar och byar i Vada

Gårdar och byar utgör den minsta beståndsdelen i underlaget, och benämns även brukningsenheter. Dessa gårdar och byar bildar tillsammans de socknar som ryms inom kommunen idag. Den utbredning som respektive gård eller by har i det tillhörande kartmaterialet är baserad på uppgifter hämtade ut häradskartor från omkring 1900.

Gård
Lilla Benhamra gård. Fotograf: Okänd ca 1895.

Gårdar och byar K-M

Kallboda

Kallboda ligger i norra delen av Vada socken och har utgjort ett torp under Lilla Benhamra. Se vidare Lilla Benhamra.

Klingsboda

Klingsboda är beläget i nordöstra delen av Vada socken, på östra sidan av Vadadalen. Ägorna är begränsade till sin omfattning och gränsar i norr till Lilla Benhamra, i väster till Stora Benhamra och i söder till Husa i Garns gamla socken. Inägorna ligger i väster ned mot Vadadalen och utmarken i öster. Mer information om Klingsboda.

Lappdal

Lappdal är beläget norr om Angarnsjöängen i den västligaste delen av Vada socken. Ägofiguren är långsträckt i nord-sydlig riktning med inägorna i söder och utmarken i norr. Gårdsbebyggelsen ligger vid Lingsbergsvägen i norra delen av inägorna, ängsmarken låg under historisk tid längst i söder, åkermarken strax norr om den och betesmark och skog i norr. Lappdal gränsar till Kusta i Vallentuna socken i väster, till Lindholmen i Orkesta och Frösunda socknar i norr, Skesta i väster och mot Örsta i Angarns socken i söder. Mer information om Lappdal.

Lilla Benhamra

Lilla Benhamra ligger i den nordligaste delen av Vada socken och gränsar i norr till Frösunda socken. Ägogränsen i söder delas med Stora Benhamra och i sydost gränsar Lilla Benhamra till Husa i gamla Garns socken, rakt i öster mot Morsta vid Römossen, också i gamla Garns socken. Ägorna är väl sammanhållna med inägorna i väster och utmarken i öster. Mer information om Lilla Benhamra.

Lussinge

Lussinge är beläget i sydöstligaste delen av Vada socken, med ägogräns mot gamla Garns socken och Husa i öster och Karby och Sunnersta i gamla Össeby socken i söder. Lussinge gränsar i Lillån i nordväst även mot Vada by och Skälby samt mot Målsta i sydväst. Ägorna är väl sammanhållna med inägorna i norr, utmarken i söder och bybebyggelsen centralt placerad där emellan. Den norra delen av ägorna utgör platsen där Långhundraleden och viken där Angarnsjöängen idag ligger möts. Mer information om Lussinge.

Lövdal

Lövdal är beläget i norra delen av Vada socken och har utgjort ett torp under Lilla Benhamra. Se vidare Lilla Benhamra

Målsta

Målsta är beläget i södra delen av Vada socken. Målsta ägor gränsar till Seneby, Skälby och Lussinge i väster och norr samt Sunnersta och Hacksta i söder. Ägorna är väl sammanhållna och följer vattendraget Lillån i väster och sockengränsen mot gamla Össeby i söder. Inägorna ligger i söder och utmarken i norr, gårdsbebyggelsen centralt däremellan. Mer information om Målsta.

Gårdar och byar P-V

Prästgården

Vada Prästgård är belägen strax söder om Stora Benhamra centralt i Vada socken. Ägorna är långsträckta i öst-västlig riktning och har legat i ägoblandning med Vada by. Prästgården och Vada by har även delat bytomt och i vissa kartor redovisas Prästgården som en av gårdarna i Vada by. Prästgårdens ägor gränsar, förutom till Stora Benhamra i norr till Vada by i söder och till Husa i öster. Den västra gränsen utgör sockengräns mot södra delen av Frösunda socken, och torpen under Lindholmen. Mer information om Prästgården.

Seneby

Seneby är beläget i centrala delen av Vada socken, väster om socknens centrum. Ägorna är väl sammanhållna med inägorna ned mot dalgången i sydost och utmarken i nordväst. Seneby gränsar till Skesta i väster, Vada by i norr, Skälby och Målsta i öster. Mer information om Seneby.

Skesta

Skesta är beläget i västra delen av Vada socken, mellan Lappdal och Seneby. Skesta gränsar i söder mot Hacksta i gamla Össeby socken och mot Lindholmen i Frösunda i norr. Ägorna är långsträckta med inägorna i söder, bebyggelsen centralt vid Lingsbergsvägen och utmarken i norr. Mer information om Skesta.

Skälby

Skälby är beläget mitt i centrala delen av Vada socken och utgör den enda ägofiguren som inte har ägogräns som sockengräns mot någon annan socken. Skälby omges av Seneby, Målsta, Lussinge och Vada by. Ägorna har en närmats rund form. Skälby inägor har legat i öster och utmarken i väster. Förutom Vada torp är Skälby i sin ursprungliga omfattning den minsta gården i Vada socken. Skälby ödelades redan före 1630-talet och ägorna har brukats av Seneby och Målsta. Mer information om Skälby.

Stora Benhamra

Stora Benhamra ligger i västra delen av Vada socken. Ägorna omfattande vid sekelskiftet 1900 mer än 500 hektar mark vilket är ungefär en fjärdedel av hela socknen. Ägorna är väl sammanhållna med utmarken i väster och inägorna längs dalgången i öster. Ägorna gränsar i väster mot Vreda och Berg i Frösunda socken, i norr mot Lilla Benhamra, i öster mot Klingsboda och Husa i gamla Garns socken och i söder mot Vada prästgård. Mer information om Stora Benhamra.

Vada by

Vada by är centralt belägen i Vada socken. Vada by gränsar i norr till Prästgården och i söder till Seneby, Skälby och Lussinge. I öster gränsar Vada by mot Husa och Vada torp, i väster utgör bygränsen sockengräns mot Frösunda och torpen under Lindholmen. Ägorna är väl sammanhållna och långsträckta i öst-västlig riktning med inägorna i öster och utmarken i väster. Mer information om Vada by.

Vada torp

Vada torp är en liten enhet centralt belägen i socknen intill Husaån. Inägorna med åker och ängsmark var under historisk tid väl samlade öster om kyrkan, söder om Benhammarsjön. Vada torp gränsar till Husa i öster, Vada by i väster. Mer information om Vada torp.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats