Gårdar och byar i Angarn

Gårdar och byar utgör den minsta beståndsdelen i underlaget, och benämns även brukningsenheter. Dessa gårdar och byar bildar tillsammans de socknar som ryms inom kommunen idag. Den utbredning som respektive gård eller by har i det tillhörande kartmaterialet är baserad på uppgifter hämtade ut häradskartor från omkring 1900.

Gårdar och byar A-R

Alby

Alby är beläget i östra delen av Angarns socken med sitt brukningscentrum och bybebyggelsen mycket nära grannbyarna Rörby och Lundby. Bytomten är belägen i ägornas nordvästra utkant och ägofiguren är förhållandevis omfattande och väl sammanhållen. Alby gränsar till Väsby och Körlinge i gamla Össeby socken i öster, till Rörby i söder och Lundby i norr. Ägogränserna för byarna Alby, Rörby och Råcksta sammanstrålade i söder, en bit söder om Issjön. Mer information om Alby.

Lundby

Lundby är beläget i socknens centrala och nordöstra del. Ägorna är långsträckta i öst-västlig riktning med bybebyggelse och inägor i väster och utmarken i öster. Lundby gränsar i norr till Örsta, i söder mot Alby och i väster och sydväst mot Rävsta och Rörby. Angarns kyrka ligger i sydvästra delen av Lundby ägor. Lundby ägor är de till ytan minst omfattande i socknen, med knappt mer än 100 hektar. Mer information om Lundby.

Råcksta

Råcksta är beläget i socknens sydöstra del. Råcksta ägor är väl sammanhållna och sträcker sig från socknens sydöstra hörn upp mot nordväst. Råcksta gränsar mot Veda i söder, Rörby i norr och Räfsta i väster. Mer information om Råcksta.

Rävsta

Rävsta är beläget i socknens västra del. Rävsta ägor är långsträckta i nordostlig-sydvästlig riktning. Bebyggelsen och inägorna ligger i den nordöstra delen nära sockenvägen och socknens centrala del, utmarken ligger i söder. Rävsta gränsar till Åsta i väster och Lundby, Rörby, Råcksta och Veda i öster. Mer information om Rävsta.

Rörby

Rörby är beläget centralt i socknen strax sydost om kyrkan. Rörbys markinnehav har under historisk tid varit delade i två delar, men i det närmaste sammanhängande och långsträckt i en smal ägofigur tvärs igenom hela socknen i nordväst-sydostlig riktning, från sockengräns till sockengräns och därför gränsar också Rörby mot de flesta andra enheter i socknen. Rörby inägor har varit lokaliserade i norr och utmarken i sydväst. Mer information om Rörby.

Gårdar och byar V-Ö

Veda

Veda är en ensamgård belägen med sina ägor i den allra sydligaste delen av Angarns socken med sockengränsen till Vallentuna socken och Lövsättra i söder. I norr gränsar Veda mot Råcksta och i väster mot Rävsta. Veda har en väl sammanhållen ägofigur med gårdstomten i den norra delen, nästan helt omgiven av åkermark. Mer information om Veda.

Åsta

Åsta är beläget i socknens västligaste del. Åsta ägor är långsträckta och sträcker sig utmed sockengränsen mot Olhamra i Vallentuna socken i väster med den fd ängsmarken i väster och upp mot Angarnsjöängen i norr, åkermarken längre söderut och högre upp, bebyggelsetomterna centralt omgivna av åker och med bete och utmark längst i söder. Ägogränsen mot Rävsta är upplöst i modern tid. Mer information om Åsta.

Örsta

Örsta är beläget i socknens nordligaste del. Inägorna till byn var belägna norr om vägen och utmarken låg i sydost, söder om ängsmarken Myran som låg strax söder om vägen. Bybebyggelsen som bestod av fyra kringbyggda gårdar låg centralt i och öster om åkermarken som var lokaliserad dels i västra delen av ägorna, men även i de sk ”Vretarna” som låg lite längre österut. Mer information om Örsta.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats