Gårdar och byar i Frösunda socken

Gårdar och byar utgör den minsta beståndsdelen i underlaget, och benämns även brukningsenheter. Dessa gårdar och byar bildar tillsammans de socknar som ryms inom kommunen idag. Den utbredning som respektive gård eller by har i det tillhörande kartmaterialet är baserad på uppgifter hämtade ut häradskartor från omkring 1900.

Gårdar och byar B-O

Berg

Berg är beläget centralt i Frösunda socken på en höjd omgiven av åkermark öster om socknens centrum. Ägorna är sedan 1840-talets slut långsträckta i nord-sydlig riktning från en bit öster om socknens centrum och vidare söderut ned mot Stora Benhamra ägor i söder. Gårdsbebyggelsen ligger och har länge legat på en höjd, idag helt omgiven av åkermark. Mer information om Berg.

Billsta

Namnet är en sammansättning av förleden bill- och efterleden –sta. En av kommunens sju medeltida sätesgårdar. Mer information om Billsta.

Byle

Byle är beläget centralt i socknens södra del. Ägofiguren är liten och väl sammanhållen mellan Solsta och Vreda ägor. Mer information om Byle.

Ekeby

Ekeby ligger i södra delen av Frösunda socken. Det är oklart hur Ekeby ägor var avgränsade då gården låg under Lindholmen under historisk tid. Mer information om Ekeby.

Fågelsunda

Fågelsunda ligger i nordöstra delen av Frösunda socken. Ägorna är väl sammanhållna och gränsade vid sekelskiftet 1900 i norr till Billsta, i sydost till Torsholma och i söder till Rolsta. Förr har Fågelsunda även gränsat till Tuna och Åvasta. Mer information om Fågelsunda .

Hamra

Hamra ligger i centrala delen av Frösunda socken. Ägofiguren är liten och närmast kvadratisk nästan helt omgiven av Vreda ägor. Under historisk tid utgjorde Hamra ett torp. Mer information om Hamra.

Helgö

Helgö ligger i östra delen av Frösunda socken med sin östra ägogräns i sockengränsen mot Kårsta. Ägogränsen i sydost utgör även häradsgräns mellan Seminghundra och Långhundra härader. Ägofiguren är väl sammanhållen, närmast kvadratisk. Ägogränsen i norr – mot Näs och Torsholma – ligger relativt lågt och följer landskapets lägre delar. De högsta höjderna, strax norr om gårdens bebyggelseläge ligger på 35 meter över havet. Gårdsbebyggelsen ligger allra längst i söder, knappt 15 meter över havet, exponerad söderut mot Helgösjön och fornborgen rakt över det fd sundet. Mer information om Helgö.

Lilla Luttergärde

Lilla Luttergärde har utgjort ett avgärda hemman som legat mellan Stora Luttergärde ägor och Torsholma ägor centralt i Frösunda socken. Gården kallades även Norrtorpet, vilket framgår av en karta över Stora Luttergärde. Ägofiguren var väl sammanhållen insprängd mellan mark tillhörig Näs och Torsholma varifrån Lilla Luttergärde var avgärda. Mer information om Lilla Luttergärde.

Stora Luttergärde

Stora Luttergärde ligger i västra delen av Frösunda socken. Mer information om Stora Luttergärde.

Löfsta

Löfsta ligger i den allra nordligaste delen av Frösunda socken. Ägorna är väl sammanhållna och gränsar till Tarby och Billsta i söder. Mer information om Löfsta.

Näs

Näs ligger i centrala delen av Frösunda socken och gränsar till Torsholma, Vreda, Rolsta och Helgö. Näs ägor har varit splittrade på tre olika platser i socknen och har legat i ägoblandning med Torsholma. Näs och Torsholma har haft samma ägare. Mer information om Näs.

Odenslunda

Odenslunda ligger centralt i norra delen av Frösunda socken. Ägofiguren är ganska liten och väl sammanhållen. Mer information om Odenslunda.

Gårdar och byar P-Å

Prästgården

Prästgården ligger i centrala delen av Frösunda socken. Frösunda kyrka ligger i sydöstra delen av Prästgårdens marker. Prästgårdens ägor är uppdelade på två skiften. Den västra delen utgör höglänt utmark och i den östra delen finns inägorna. Även Klockargården, söder om kyrkan, har legat på Prästgårdens mark. Mer information om Prästgården.

Raknö

Raknö ligger i den allra östligaste delen av Frösunda socken, strax sydväst om Ekskogens station. Ägofiguren är v-formad och mycket liten. Gränsen i öster utgör både sockengräns mot Kårsta och häradsgräns mellan Seminghundra och Långhundra härader. Ägogränserna i väster och öster går i vattendrag. Den västra ägogränsen går i vattendraget uppifrån Hederviken i Närtuna och vidare ned i Helgösjön. Den östra ägogränsen utgjordes av Lillån som rinner nedifrån sjön Sparren i Rö socken vidare ned genom Helgösjön och Vada mot sin väg mot Östersjön. Mer information om Raknö.

Rolsta

Rolsta ligger i östra delen av Frösunda socken. Ägofiguren är väl sammanhållen och gränsar i öster till Kårsta socken. Mer information om Rolsta.

Skrävsta

Skrävsta ligger i nordvästra delen av Frösunda socken och har liksom grannbyarna Tarby och Åttesta i norr en något långsträckt ägofigur i öst-västlig riktning. Mer information om Skrävsta.

Solsta

Solsta ligger i sydvästra delen av Frösunda socken. Mer information om Solsta.

Stolp-Ekeby

Stolp-Ekeby ligger centralt i västra delen av Frösunda socken. Stolp-Ekeby gränsar till Viggeby och Lundby i Orkesta socken i väster, till Solsta och Vreda i sydost och Prästgården och Luttergärde i norr. Ägorna är väl sammanhållna med inägorna i öster och i ett stråk utmed vägen västerut och utmarken i nordväst. Mer information om Stolp-Ekeby.

Sunnanå

Sunnanå har ursprungligen varit ett torp anlagt på Vreda ägor, tillhörigt Uppsala akademi. Nuvarande Sunnanå ligger en bit längre söderut än det första bebyggelseläget som låg alldeles intill vattendraget, där av dess namn vilket sannolikt kommer av dess belägenhet direkt söder om ån. Det ursprungliga torpet måste ha legat ganska lågt, kring 10 meter över havet. På höjden strax söder om det gamla bebyggelseläget för torpet finns en enstaka stensättning, RAÄ 20:1, norr om nuvarande bebyggelseläge. Mer information om Sunnanå.

Tarby

Tarby ligger i nordvästra delen av Frösunda socken och gränsar upp mot sockengränsen till Skepptuna i norr och mot Åttesta i söder, mot Lövsta i nordost och Billsta i öster. Ägofiguren är långsträckt i öst-västlig riktning med inägorna centralt och utmarken i väster. Den historiska åkermarken har legat norr om ängsmarken. Mer information om Tarby.

Torsholma

Torsholma ligger mitt i Frösunda socken, strax norr om Prästgården ägor. Torsholma har haft mark på flera platser i socknen och tillsammans med Näs bildar Torsholma en sammanhängande ägofigur från sockengränsen i väster till sockengränsen i öster. Mer information om Torsholma.

Vreda

Vreda ligger centralt i Frösunda socken och gränsar till Prästgården i väster, Torsholma och Näs i norr, till Helgö i nordost, Berg i öster och ned mot sockengränsen till Vada med Stora Benhamra i söder. I sydväst ligger Byle och Solsta, i väster gränsar ägorna även till Stolp-Ekeby. Ägofiguren är långsträckt i nord-sydlig riktning och sträcker sig från sockengränsen mot Vada i söder upp mot Torsholma i norr där Roslagsbanan vänder upp mot nordost. Vreda ägor var vid sekelskiftet 1900 uppdelade på två olika platser eftersom Hamra skilde de två delarna åt. Mer information om Vreda.

Åttesta

Åttesta ligger i norra delen av Frösunda socken. Mer information om Åttesta.

Åvasta

Åvasta ligger i norra delen av Frösunda socken. Mer information om Åvasta.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats