Gårdar och byar i Kårsta socken

Gårdar och byar utgör den minsta beståndsdelen i underlaget, och benämns även brukningsenheter. Dessa gårdar och byar bildar tillsammans de socknar som ryms inom kommunen idag. Den utbredning som respektive gård eller by har i det tillhörande kartmaterialet är baserad på uppgifter hämtade ut häradskartor från omkring 1900.

Gårdar och byar B-M

Backa

Backa ligger centralt i Kårsta socken, strax nordost om socknens centrum. Ägorna är geografiskt omfattande och väl sammanhållna med inägorna till gården i sydväst och utmarken i norr och öster. Den stora byn Röby som låg norr om Backa försvann successivt mellan 1700-talets mitt och senare delen av 1800-talet. Den var belägen på ett impediment i norra delen av Backas nuvarande åkergärden. Mer information om Backa.

Broby

Broby ligger mitt i Kårsta socken, strax söder om Kårsta by. Ägofiguren är liksom de flesta andra i centrala delen av socknen långsträckt i öst-västlig riktning med inägorna i väster och utmarken i öster. Broby gränsar till Mälsta i söder, Löt i öster, Kårsta by i norr och Salby i väster, i vattendraget Mysingsån. Mer information om Broby.

Ekskogen

Ekskogen ligger i sydvästra delen av Kårsta socken. Ekskogen har utgjort en av gårdarna i Mälsta by. Mer information om Ekskogen.

Gillberga

Gillberga ligger i nordvästra delen av Kårsta socken. Ägorna var delade i tre delar. Gillberga by och inägor ligger strax nordost om Rickeby och väster om Backa gård. Mer information om Gillberga.

Kull

Kull ligger i den allra sydligaste delen av Kårsta socken där sockengränsen gör en inbuktning ned i Vada socken. Ägorna är mycket begränsade i sin omfattning, men trots det uppdelade på två delar. Kull har tillhört Lilla Benhamra som har legat i Kårsta socken. Mer information om Kull.

Kårsta by

Kårsta by ligger i centrala delen av Kårsta socken. Ägofiguren är liksom för intilliggande byar långsträckt i öst-västlig riktning med inägorna i väster och utmarken i öster. Mer information om Kårsta by.

Ledinge

Ledinge ligger i södra delen av Kårsta socken. Mer information om Ledinge.

Löt

Löt ligger i östra delen av Kårsta socken, gränsande till fem andra enheter. Ägofiguren är väl sammanhållen med inägorna centralt omgivna av utmarkerna runt om. Mer information om Löt.

Mälsta

Mälsta ligger i centrala delen av Kårsta socken, strax söder om Broby. Byn gränsar också till Salby i väster och till Ledinge i söder. Byns ägogräns i sydost utgör även sockengräns mot gamla Garns socken. Inägorna med bebyggelse, åker och äng är samlade i västra delen av ägorna, utmarken i öster. Mer information om Mälsta.

 

Gårdar och byar N-T

Nibbla

Nibbla ligger i södra delen av Kårsta socken. Ägofiguren är smal och långsträck i öst-västlig riktning och torde vara en sekundär avknoppning från Ledinge ägor i norr. Mer information om Nibbla.

Norrhall

Norrhall är en av de tre brukningsenheterna som ligger i östra delen av Kårsta socken utmed den till Kårstadalen parallella men betydligt mindre dalgången i öster. Ägorna till Norrhall är väl samlade med bybebyggelsen och inägorna intill dalgången i söder och utmarken upp mot skogsområdet i väster och norr. Norrhall och Söderhall har sannolikt ursprungligen utgjort en enhet med ursprung i Söderhall. Mer information om Norrhall.

Nyby

Nyby ligger i nordvästra delen av Kårsta socken. Nyby ligger inom samma ägofigur som Sunnarby och kan eventuellt vara en avknoppning av Sunnarby. Mer information om Nyby.

Rickeby

Rickeby ligger på gränsen mellan den centrala och norra delen av Kårsta socken. Ägorna är långsträckta i öst-västlig riktning och gränsar till Kårsta i söder och Backa i norr. Bybebyggelsen ligger i kanten av inägorna i dalgången och skogsmarken i väster. Rickeby hade även omfattande skogsmarker i öster, gränsande till Norrhall i öster. Mer information om Rickeby.

Röby

Röby var en numera ödelagd by med tre gårdar som låg i norra delen av Kårsta socken, norr om Backa. Mer information om Röby.

Salby

Salby ligger i västra delen av Kårsta socken med ägogräns mot Frösunda i väster. Mer information om Salby.

Skarpsundby

Skarpsundby ligger i den västligaste delen av Kårsta socken med ägogränsen i sockengränsen mot Frösunda. Mer information om Skarpsundby.

Sunnarby

Sunnarby ligger i västra delen av Kårsta socken. Mer information om Sunnarby.

Söderhall

Söderhall ligger i den östligaste delen av Kårsta socken. Mer information om Söderhall.

Tjusta

Tjusta ligger i norra delen av Kårsta socken. Namnet är ett -stanamn. Det finns ingen geometrisk jordebokskarta över Tjusta by. Mer information om Tjusta.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats