Gårdar och byar i Össeby

Gårdar och byar utgör den minsta beståndsdelen i underlaget, och benämns även brukningsenheter. Dessa gårdar och byar bildar tillsammans de socknar som ryms inom kommunen idag. Den utbredning som respektive gård eller by har i det tillhörande kartmaterialet är baserad på uppgifter hämtade ut häradskartor från omkring 1900.

Gårdar och byar A-P

Brottby

Brottby är beläget i norra delen av Össeby socken och gränsar i väster till Stora Karby, i väster mot Prästgården och i söder mot Svista. I norr gränsar Brottby mot Sundby och Libby i gamla Garns socken. Brottby jordbruksbebyggelse har legat centralt omgiven av åkermark i norra delen av ägorna. Utmark och skog har funnits i söder. Össeby sockenkyrka låg på Brottby ägor. Mer information om Brottby.

Granby

Granby är beläget i den västligaste delen av Össeby socken. Granby ägor är väl sammanhållna och sträcker sig i nordvästlig-sydostlig riktning med inägorna i nordväst och utmarken i sydost. Ägogränsen i väster utgör sockengräns mot Angarns socken, den norra och östra sidan gränsar till Hacksta och i sydost gränsade byns ägor mot Kjörlinge. Mer information om Granby.

Hacksta

Hacksta är beläget i socknens nordvästligaste del. Ägofiguren sträcker sig som i en båge från Angarnsjöängens nordöstra del, kring Granby ägor i väster, ned mot Körlinge i sydost. Hacksta gränsade till Sunnersta i öster och i norr utgjorde ägogränsen även sockengräns mot Vada (Skesta och Målsta). Inägorna har varit koncentrerade till två delar av ägorna, dels i nordväst och dels i öster. Gården ligger i västra delen av ett höjdparti beläget mitt emellan dessa markområden. Mer information om Hacksta.

Kjörlinge

Kjörlinge är beläget i centrala delen av Össeby socken. Mer information om Kjörlinge.

Lilla Karby

Lilla Karby är beläget centralt i Össeby socken. Namnet Karby är en sammansättning av karl- eller kar- och efterleden –by. Ett tolkningsförslag som framlagts är att det funnits särskilda Karlabyar som ingått i motsvarande system som Husabyarna. Mer information om Lilla Karby.

Prästgården (Frukthammar)

Prästgården ligger längst upp i nordost i Össeby gamla socken. Ägofiguren är väl sammanhållen och omges i väster och söder av Brottby ägor. Ägogränsen i norr och öster går i Garnsviken. Inägorna har legat i norr och utmarken i söder. Mer information om Prästgården (Frukthammar).

Gårdar och byar S-V

Stora Karby

Stora Karby är beläget i norra delen av Össeby gamla socken. Ägofiguren är ganska stor och sträcker sig upp mot sockengränsen mot Vada (Lussinge) i nordväst och mot gamla Garns socken (Sundby) i vattendraget mot nordost samt ned mot Körlinge i söder. Stora Karby ägor gränsar även till Hacksta och Sunnersta i väster samt Brottby i öster. Inägorna och själva gårdsbebyggelsen ligger i den norra delen och utmarken i söder. Mer information om Stora Karby.

Sunnersta

Sunnersta låg i nordvästra delen av Össeby gamla socken, men har i sen tid inkorporerats i Stora Karby ägor. Ägofiguren var väl sammanhållen med inägor och bebyggelse i norr och utmarken i söder. Mer information om Sunnersta.

Svista

Svista ligger i östra delen av socknen. Ägorna gränsar till Brottby i norr, Körlinge i väster och Sjöberg i söder. Ägorna är väl sammanhållna med inägorna i söder och utmarken i norr. Mer information om Svista.

Söböringe/Sjöberg

Söböringe eller Sjöberg som det numera kallas ligger i sydöstra delen av Össeby gamla socken. Mer information om Söböringe/Sjöberg.

Söderby

Söderby är som namnet antyder beläget i den sydligaste delen av Össeby gamla socken. Mer information om Söderby.

Väsby

Väsby ligger som namnet antyder i västra delen av Össeby gamla socken. Mer information om Väsby.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats