Start / Omsorg och hjälp / Nyheter omsorg och hjälp / Nya och förändrade avgifter inom vård och omsorg 2021

Nya och förändrade avgifter inom vård och omsorg 2021

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny riktlinje för avgifter inom vård och omsorg. Den nya riktlinjen innebär avgiftsförändringar inom flera av socialförvaltningens verksamheter. Den största skillnaden sker inom äldreomsorgen där vi går från att tidigare ha tagit betalt för nivåer till att nu ta betalt enligt en timtaxa upp till sju timmar, därefter maxtaxa. Riktlinjen gäller oavsett om du har kommunala eller privata utförare och de nya avgifterna börjar gälla från 1 januari 2021.

För omvårdnadsinsatser betalar du aldrig mer i avgift än den statligt beslutade maxtaxan. Maxtaxan fungerar som ett högkostnadsskydd. För 2021 ligger maxtaxan på 2138kr per månad. Det innebär att oavsett dina inkomster och/eller tillgångar så kommer du aldrig att ha en högre omvårdnadsavgift än 2138 per månad under 2021.

Du som har en eller flera beviljade insatser kommer att få ett brev i januari-februari där du får besked om vilken avgift som kommer att gälla just för dig, utifrån de insatser som du just nu är beviljad. 

Här har vi samlat mer information kring vilka avgiftsförändringar som under 2021 kommer att börja gälla inom olika verksamheter. 

Avgift inom äldreomsorgen och funktionsvariaton 18-65 år

Hemtjänst: Tidigare har vi inom hemtjänsten haft en nivå-taxa för avgifter. Denna ersätts från januari 2021 med en timtaxa. Timtaxan gäller för upp till 7 timmar per månad. Under 2021 ligger timtaxan på 305kr/timme. Därefter blir det automatiskt maxtaxa som är 2138 kr/månad under 2021. Omvårdnadstiden beslutas utifrån dina behov, av din biståndshandläggare.

Dagverksamhet: Dagverksamhet debiteras utifrån beviljade besök och avgifts tas ut för både kost och omvårdnad. Precis som med övrig omvårdnad är avgiften inkomstgrundande. Kosten debiteras separat och ingår inte i maxtaxan.

Särskilt boende: För särskilt boende tar vi ut maxtaxa för omvårdnad samt avgift för hyra och kost.

Korttidsboende och växelvård: Korttidsboende och växelvård debiteras utifrån beviljade dygn och vistelseperiod. Avgift tas ut för kost och omvårdnad. Precis som med övrig omvårdnad är avgiften inkomstgrundande. Kosten debiteras separat och ingår inte i maxtaxan.

Det här gäller för Individ och familjeomsorg

Från och med januari 2021 kommer egenavgift debiteras för uppehälle. Egenavgift tas ut för den som på grund av missbruk får vård eller behandling i hem för vård, eller boende i familjehem.

Föräldrar till barn som får omvårdnad i ett annat hem än det egna kommer debiteras en egenavgift. Egenavgiften är olika beroende på barnets ålder. Syftet med egenavgift är att du som vårdnadshavare ska bidra till kommunens kostnader för uppehälle och omvårdnad.

Förutom egenavgifter kommer kommunen att ta ut avgift för andra hjälp- och stödinsatser. Det kan till exempel vara avgifter för stöd- och omvårdnadsboende i HVB, familjehemsplacering eller på SiS.

I verksamheter för barn- och unga tas avgifter ut för kontaktfamilj och korttidshem.

Det här gäller LSS

Korttidsvistelse och korttidstillsyn: Avgift för korttidsvistelse och korttidstillsyn tas ut som tidigare genom månadsvis debitering av beviljade dagar/dygn enligt gällande biståndsbeslut, oavsett när du som kund väljer att verkställa dygnen under året.

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar

När börjar de nya och förändrade avgifterna gälla?

De nya avgifterna börjar gälla från 1 januari 2021. Den första fakturan med nya eller förändrade avgifter kommer i mitten av februari 2021. I januari kommer den faktura som gäller december 2020, vilken då bygger på de tidigare avgifterna.

När får jag veta exakt vilken avgift som gäller mig?

Ett individuellt avgiftsbeslut, där du får veta vilken avgift som kommer att gälla dig, skickas ut under januari-februari.

När gäller maxtaxa?

Maxtaxan, det vill säga det maximala belopp som kan tas ut för omvårdnad, oavsett inkomst och tillgångar, är under 2021 2138kr per månad.

Varför har man tagit fram en ny riktlinje för avgifter?

Det har sedan tidigare inte funnits en gemensam riktlinje för alla socialförvaltningens verksamheter. De nya riktlinjen säkerställer att vi arbetar rättssäkert. Riktlinjen redogör för vilka avgifter som socialnämnden får ta ut inom ramen för sitt verksamhetsområde.

Varför har man valt att förändra hemtjänsttaxan?

Inom Vallentuna kommun vill kunna erbjuda bästa möjliga service till våra kunder. Vi vill även att vår omvårdnad ska vara jämlik, oavsett våra kunders ekonomiska förutsättningar. Att maxtaxan börjar gälla tidigare gör det enklare för oss att se till att våra kunder får den omvårdnad de behöver, utan att det blir en prisfråga.

Varför behöver jag som förälder betala om mitt barn är placerat i familjehem eller jourhem?

Enligt SOL 8 kap 1§ 2 stycket är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala ersättning. Jourplacering är avgiftsbefriat.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om detta?

Har du frågor kring vad som kommer att gälla dig själv eller en anhörig går det bra att kontakta Kontaktcenter på 08-587 850 00.

Har du synpunkter går det bra att skicka in dem via formuläret "Synpunkter och felanmälan"

Jag känner inte att jag har råd att betala, hur gör jag?

När du blir beviljad en insats kommer du att få hem en inkomstförfrågan. Fyll i den och skicka tillbaka till oss. Om du inte har ett avgiftsutrymme kommer du inte att bli debiterad eller bli debiterad den summa som du har råd med. Kostnaden för mat kommer du alltid att få betala.

Är mitt avgiftsbeslut överklagningsbart?

Ja du kan överklaga ditt avgiftsbeslut enligt sedvanliga överklagningsregler.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats