Välkommen till oss

Granåsa förskola är en kommunal förskola nära naturområden med skog och sjö. Utflykter till skogen och promenader i närområdet är en viktig del i verksamheten.  Den stora gården med lekredskap, kullar och träd utmanar, uppmuntrar och ger barnen möjlighet att träna sin grovmotorik.  

FAQ- Kantarellens förskola flyttar till Granåsa förskola augusti 2022

Generella frågor

Varför togs beslutet att Kantarellens förskola ska stänga och att de barn som går på Kantarellen ska erbjudas en plats på Granåsa förskola?

Alla förvaltningar har ett uppdrag att arbeta för att våra lokaler ska användas effektivt. Lokaler är en stor kostnad i budgeten och när det går att effektivisera lokalanvändningen så ska dessa medel istället gå till kärnverksamheten, dvs. till barn och elevers utbildning och omsorg.

Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) har i sin översyn av lokalanvändning, sett att det inom det centrala rektorsområdet på förskolorna Kantarellen och Granåsa finns många lediga platser, dvs. få barn i förhållande till lokalytorna. Utifrån befolkningsprognoserna och den aktuella barnkön kommer ovan förhållande inte att ändras inom den närmsta tiden.

BUF har därför gjort en utredning där det identifierades att barnen från Kantarellens förskola skulle kunna rymmas i de lediga lokaler samt i de barngrupper som inte är fulla på Granåsa förskola. Dessa förskolor är belägna nära varandra och arbetsgivarens förslag/inriktning är därför att flytta verksamheten, dvs. barnen, från Kantarellens förskola till Granåsa förskola från den 1 augusti 2022.

Hur kommer denna flytt att påverka Granåsa förskola?

Under våren kommer personalen tillsammans med oss arbetsgivare samt våra fackliga parter att göra en risk- och konsekvensanalys. I detta dokument identifierar vi eventuella risker och arbetar för att hitta lösningar som skapar en sådan smidig övergång som möjligt. För Granåsas del innebär detta att det kommer finnas fler barn men samtidigt mer personal, de kan därmed kunna samarbeta i högre utsträckning än tidigare och kunna få in fler kompetenser i form av ny personal. Utökningen av barngrupp innebär också att intäkterna för förskolan blir högre, detta kommer leda till ökad kvalité med möjligheterna för inköp av nytt material och ökade resurser.

 

Undervisningsmaterial

Kommer ni behöva fördela undervisningsmaterial och leksaker från de befintliga avdelningarna på Granåsa till den nya avdelningen?

Nej, i samband med flytten från Kantarellen tar vi med oss det materialet som barnen gillar och behöver. Vi kommer fortsätta erbjuda material som är kopplat till vårt arbete med förskolans läroplan.

 

Utemiljö

Kommer alla barnen få plats på Granåsas utegård?

Ja, i dagsläget används inte hela gården av Granåsas barn. Gården är större än den på Kantarellen och erbjuder varierande lekmiljöer, vilka kommer kompletteras med uteleksaker från Kantarellens förskola. Finns det något vi kan hänvisa till som t.ex. läroplanen där vi styrker att alla förskolors utemiljöer ska hålla en viss kvalitet? Gäller även inomhusmiljö i frågan ovan.

 

Parkering

Finns det tillräckligt med parkeringsplatser i och med det utökade antalet barnen samt personalen?

Ja, det finns i dagsläget två stora parkeringsplatser angränsande förskolan. I nuläget används inte alla platser.

 

Avdelningar-Gruppindelning

Kommer mitt barn/mina barn få fortsätta på samma avdelning som tidigare?

Vi kommer under vårterminen 2022 att göra barngrupperna tillsammans med personalen. Det vi utgår ifrån som vi alltid gör i samband med att vi gör nya barngrupper är att barnen ska ha trygghet i form av kompisar samt ha trygghet i form av personal som är kända av barnen.

 

Barnantal

Kommer barnen från Kantarellen få plats på befintliga avdelningar på Granåsa?

Det kommer öppnas flera platser på Granåsa under sommaren 2022. Flera barn från Granåsa och Kantarellen börjar skolan i augusti 2022, vilket öppnar för platser även i befintliga grupper. Granåsa öppnar även en ny avdelning under sommaren 2022 där barn kan börja i augusti.

 

Kommer barngrupperna på Granåsa bli större än vad de var på Kantarellen?

Barngrupperna kommer ha samma antal barn per pedagog som tidigare, det ökade antalet barn medför också att intäkterna blir högre vilket gör att vi kan ha en ännu högre kvalitet och fler personal på Granåsa.

 

Introduktion och inskolning i de nya barngrupperna

Hur säkerställer ni att barnen som flyttas till Granåsa blir trygga?

Vi kommer att ha en inskolning för alla barn som flyttar till Granåsa. Den kommer vara ledd av våra pedagoger som har lång erfarenhet av inskolningar. För att skapa bra förutsättningar för en lyckad inskolning kommer vi i planeringen av de nya barngrupperna ta hänsyn till att barnen känner andra barn i sin grupp.

 

Trygghet från personalgrupp

Kommer mitt/mina barn att behöva byta pedagoger på Granåsa i samband med flytten?

I förskolans naturliga arbete sker förändringar i personalgrupperna varje år.  Detta beror på barngruppens behov, storlek och efter önskemål från pedagogerna själva. Barnen är därför vana att det blir vissa förändringar i personalgruppen på avdelningen. Vi utgår självfallet ifrån att ha pedagoger som känner barnen och som är erfaren med barngruppens behov.

 

Rutiner och strukturer

Kommer mina barn behöva lära sig helt nya rutiner?

Arbetet på Granåsa kommer inte förändras utan rutiner och strukturer som finns idag kommer att fortsätta.

 

Var kan jag vända mig om jag har fler frågor?

Mer information kommer att skickas ut till berörda vårdnadshavare på Schoolsoft från rektor när planeringsarbetet har satt igång. För frågor som inte blivit besvarade här vänder ni er i första hand till rektor Ola Eneroth, ola.eneroth@vallentuna.se

 

Vad händer nu?

I första steget kommer det att göras risk- och konsekvensanalyser tillsammans med personalen samt en barn- och konsekvensanalys. Detta för att kunna identifiera de risker som kan finnas och för att ta fram en plan för att hantera dessa. Efter detta börjar detaljplaneringen av flytten som kommer pågå under slutet av vårterminen i juni. Arbetet med flytten kommer inte påverka barnens vardag då flytten läggs under förskolans stängda veckor i juli. Stora delar av förskolans naturliga vardag på sommarperioden är förlagd utomhus vilket möjliggör för arbete inomhus med flytten.

 

 

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats