Språkstimulerande arbetssätt

Barn med generell språkstörning

Stor vikt läggs på att stimulera varje barns individuella språkutveckling, samt att öka barnets självkänsla och självförtroende. Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi med:

 • Heldagsomsorg i en liten barngrupp med hög personaltäthet. 
 • Ett team bestående av förskollärare och logoped. 
 • En strukturerad och särskilt anpassad förskolemiljö.
 • Tydliggörande pedagogik med fokus på barnens språkutveckling.
 • Dagliga lekfulla språkstimulerande aktiviteter i grupp.
 • Tecken- och bildkommunikation som stöd för språkutvecklingen.
 • Individuell behandling, logopedbedömning och diagnosticering.
 • Individuellt utformade handlingsplaner för varje barn.
 • Tät föräldrakontakt via kontaktpärm, Schoolsoft och föräldrasamtal.
 • Utbildning av föräldrar och anhöriga vid behov.

Dragarbarn

Stor vikt läggs på att stimulera varje barns individuella utveckling, samt att öka barnets självkänsla och självförtroende. Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi med:

 • Heldagsomsorg i en liten barngrupp med hög personaltäthet.
 • Enbart specialutbildade förskollärare.
 • Integrerat arbete med både språkbarn och dragarbarn.
 • Aktivt fokus på socialt samspel och relationer.
 • Dagligt arbete i små grupper utifrån aktivitet och behov.
 • Språkinriktat arbete där läroplanens olika mål vävs in.
 • En språkutvecklande miljö med en tydlig struktur för varje dag.
 • Utomhusmiljön delas med övriga avdelningar på Ormsta förskola.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats