Dokument och artiklar

Här hittar du Språkförskolans egna dokument och artiklar.

TINS - Tidig Intensiv Naturlig Språkbehandling

I Vallentuna erbjuds förskolebarn med grav språkstörning en speciell språkträning som vi kallar för TINS. Barnen får språkträning varje dag, på flera olika sätt och i många olika situationer.

Lena Mattsson, logoped på Vallentuna språkförskola, har studerat åtta barns språkliga utveckling och sammanställt resultaten före respektive efter den språkliga träningen. Lena har också dokumenterat arbetssätt, metod och teorier som man arbetar efter på språkförskolan. Resultaten i studien visar att logopeden och de specialutbildade förskollärarna har en betydande roll för språkutvecklingen hos barn med grav språkstörning. TINS visar även effekt på barnets sociala kompetens och ger ökad självkänsla. Studien har utmynnat i tre olika dokument:

TINS - Rapport 1 (pdf, 1 993 kB)
TINS - LättLäst (pdf, 2 061 kB)
TINS - Metod (pdf, 5 820 kB) (inklusive resultat och diskussion från Rapport 1)

Referenser - bilaga till TINS - Metod (pdf, 161 kB)

Självständighet och lust att lära med perspektiv på förskolebarn med grav språkstörning i språkförskola

I språkförskolan lägger vi stor vikt vid självständighet. Barnet ska kunna klara av "saker" själv, med eller utan hjälpmedel som stöd i sin kommunikation och/eller i lek tillsammans med andra barn. Det är självklart att alla barn med språkstörning har olika behov och förutsättningar. Vår målsättning är att visa på möjligheter. I den här rapporten vill vi lyfta fram vad som kan gagna barn med grav språkstörning i deras kommunikation, utveckling och självständighet.

Rapport Självständighet och lust att lära - perspektiv på förskolebarn med grav språkstörning (pdf, 430 kB)

Språkförskolans likabehandlingsplan, värdegrund

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barn och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel, när vi löser dem växer vi som individer. Det är de vuxnas ansvar att stötta och ge barnen redskap för att kunna lösa konflikter.

Om ett barn eller en vuxen upplever att han eller hon har blivit kränkt, tar vi det alltid på allvar. På språkförskolan tolererar vi inga former av kränkande behandling!

Utgångspunkten är den kränktes upplevelser. Personalen på språkförskolan ska prata med varandra och inte om varandra. Varje arbetstagare ska vara medveten om sin egen möjlighet och skyldighet att medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen.

  • Vi ser olikheter som en tillgång.
  • Grunden för ett gott klimat bland barnen är ett gott klimat bland de vuxna.

"För barn med språkstörning kan det både vara svårt att förstå och att utrycka en känsla, en tanke, vilket ses som extra sårbart i mötet med andra".

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats