Råcksta

Råcksta är beläget i socknens sydöstra del. Råcksta ägor är väl sammanhållna och sträcker sig från socknens sydöstra hörn upp mot nordväst. Råcksta gränsar mot Veda i söder, Rörby i norr och Räfsta i väster.

Karta
Dagens Rocksta med omgivningar.

Råcksta ägor ligger på mellan ungefär 15 och upp mot drygt 60 meter över havet. De högsta delarna ligger i sydost mot sockengränsen mot Össeby. De lägsta delarna av ägorna ligger centralt, söder om gården. Bytomten är belägen i norra delen av ägorna på 35 meter över havet på en udde exponerad mot landskapets lägre delar i söder. I östra delen av ägorna ligger Issjön på en höjd av cirka 40 meter över havet.

Det finns förhållandevis många fornlämningar på Råcksta ägor. Alla dessa ligger i västra delen av ägorna, i anslutning till de historiska inägorna. I sadelläge intill bytomten exponerat åt sydväst ligger ett delvis skadat gravfält (RAÄ Angarn 53:1) bestående av tio runda stensättningar. I vägkanten mitt emot den norra infarten till Råcksta gård finns en milstolpe i sandsten med rundad överdel (RAÄ Angarn 109:1)  I skogsbrynet längs ägogränsen mot Rörby i norr ligger en rad övertorvade stensättningar (RAÄ Angarn 43:1 m fl). En bit längre söderut finns en fångstgrop (RAÄ Angarn 44:1). Nära E18 Norrtäljevägen cirka 20 meter över havet finns en 6x5 meter stor övertorvad skärvstenshög med skörbrända rödaktiga stenar samt mörk jord (RAÄ Angarn 103:1) Söder om det åkerskifte som sträcker sig österut från sockenvägen fram till E18 Norrtäljevägen finns ett område med röjningsrösen (RAÄ Angarn 102:1)
Bortom ridhuset som ligger nedanför kullen väster om gården finns två stenfyllda stensättningar (RAÄ Angarn 52:1-2)  I skogsbrynet längre söderut ligger ytterligare två enstaka stensättningar på en höjd av 20 meter över havet exponerade åt öster, varav den ena stenfylld och den andra övertorvad . (RAÄ Angarn 51:1-2) På den östra av höjderna ned mot och nära ägogränsen mot Veda gårds ägor ligger ett röse i krönläge på 35 meters höjd (RAÄ Angarn 90:1) Ytterligare två rösen finns i samma skogsparti på cirka 20 meters höjd över havet exponerade mot den lägre liggande jordbruksmarken (RAÄ Angarn 91:1) och (RAÄ Angarn 91:2)  Strax norr om dessa rösen finns en stenfylld stensättning på samma sätt belägen i skogsbrynet exponerad ut mot lägre liggande mark (RAÄ Angarn 108:1) En enstaka stenfylld stensättning ligger i norra delen av åkerholmen centralt i det öppna landskapet exponerad norrut (RAÄ Angarn 92:1) I höjdpartiet mellan sockenvägen och E18 Norrtäljevägen ligger en drygt hundra meter lång och starkt övertorvad stensträng (RAÄ Angarn 110:2) och i anslutning till denna finns även en rad stensättningsliknande lämningar. På 25 meters höjd, öster om stensträngens södra del ligger en stenfylld stensättning (RAÄ Angarn 110:1) Väster om sockenvägen mittemot Damsta finns ett röse (RAÄ Angarn 93:1) och två stenfyllda stensättningar (RAÄ 93:2-3).

Gårdsnamnet skrevs vid tiden för äldsta skriftliga belägg år 1318 Rockelstum (DS 2152) och senare år 1479 Rokkilsta (RAp 8/5). Det är ett –stanamn. Förleden kan eventuellt ha sitt ursprung i ett personnamn. På 1540-talet fanns här en skattegård värderad till drygt 2 markland. På 1570-talet fanns här även en självägd kvarn.
Råcksta karterades inte på 1630-talet och det finns heller inga andra kända yngre storskaliga kartor. Råcksta har utgjort en frälsegård som senare fick säterirättigheter.

Av en storskifteskarta  över grannbyn Rävsta i väster framgår att det funnits en vattendriven sågkvarn i västra delen av Råcksta ägor mycket nära gränsen till Rävsta i början av 1800-talet.

Karta
Del av storskifteskarta över Rocksta 1804-05

I 1837 års sockenkarta finns markanvändningen på Råcksta inte redovisad, däremot framgår att det fanns fyra torp på Råcksta ägor. Två av dem låg nära den norra ägogränsen mot Rörby och ett torp låg nära ägogränsen i väster mot Veda. Även Dammsta i söder är redovisat.

På konceptet till 1902 års häradsekonomiska karta framgår att det till Råcksta fanns en stor trädgård söder om gårdsbebyggelsen och en allé som redan då ledde österut från gården fram till sockenvägen. Det fanns två grupper av kringbyggda ekonomibyggnader norr om trädgården och i väster fanns två arbetarbostäder. I södra delen av Råcksta ägor låg Damsta som var ett torp nära ägogränsen mot Veda. Längs samma väg som ledde till Damsta låg Rockstakrog och Rockstakvarn med såg och ett torp. Såg och kvarn hade etablerats intill vattendraget från Issjön och var sannolikt vattendrivna. Alldeles vid ägogränsen i norr, direkt öster om vägen norrut mot Rörby låg en bebyggd bostadslägenhet. På stora delar av Råcksta ägor dominerade lövträdsvegetation.

Karta
Del av konceptet till 1902 års häradsekonomiska karta som visar Rocksta gård med omgivningar.

I början av 1950-talet redovisas Råcksta som Rocksta säteri. Omfattningen av huvudgårdens bebyggelse var i stort sett oförändrad sedan 1902, men däremot fanns inte sågen vid Råckstakvarn kvar. Vid Dammsta fanns omfattande trädgårdsodling och fyra tomter hade styckats av på gammal åkermark längs ägogränsen mot Veda i väster. En av dessa tomter var bebyggd. Det fanns även en bebyggd fastighet mellan Råckstakvarn och Dammsta.

Hus

Huvudbyggnaden på Rocksta gård. Fotograf: Okänd ca 1945.

I slutet av 1980-talet fanns en långsträckt betesmark direkt väster om E18 Norrtäljevägen som inventerades då. Floran saknade hävdgynnade arter, men det fanns heller ingen tydlig gödselpåverkan. Nedanför gården finns en av buskar inramad gräsmatta och en pool.

Platsens historia kan avläsas både i gårdens bebyggelse och dess inägor även om åkermarken utgör långliggande vallar och ingen av den historiska åkermarken som idag är lokaliserad öster om E18 Norrtäljevägen brukas aktivt. I södra delen av Råcksta ägor ligger Gillingebanan, en halkövningsbana och Damsta industriområde. Den sydligaste jordbruksmarken på Råcksta ägor har nyligen övergått till upplag.

Råcksta gård utgör socknens enda herrgårdsmiljö med allé och gammal trädgård. Gårdens bebyggelse är förhållandevis intakt med få moderna inslag. E18 Norrtäljevägen har inneburit en barriäreffekt för gårdens innehav och brukande. Gillinge halkkörningsbana är belägen invid E18 Norrtäljevägen på Råcksta (och Veda) ägor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats