Ybelholm

Ybelholm är beläget i socknens södra del. Ägofiguren avviker från övriga byar och ensamgårdar i socknen och indikerar att Ybelholm är senare tillkommet än övriga, här uppräknade enheter. Ägofiguren är närmast rund och på tre sidor kringgärdad av Husby ägor och består nästan uteslutande av åkermark.

Karta
Ybelholms gårdsläge med omgivningar 2014.

Den mark som tillhört Ybelholm ligger lågt, mellan 10 och upp mot knappt 20 meter över havet.

Ybelholm är ett namn med efterleden –holm och omnämns första gången i mitten av 1400-talet. På 1630-talet skrevs namnet Hybbelholm. Tolkningen av förleden är osäker. Efterleden –holm brukar förknippas med gårdar som bytt namn eller tillkommit relativt sent. Ofta har bebyggelse med högre status namn med ändelsen –holm.

Det finns förhållandevis många kända förhistoriska lämningar på Ybelholms marker. Det finns dock inget gravfält, vilket liksom ägofiguren indikerar att det här har varit bebyggelse som etablerats relativt sent. Ybelholms gårdstomt intill Ybelholmssjöns östra strand utgör en fast fornlämning, RAÄ 95:1. Öster om gårdstomten finns en enstaka stensättning, RAÄ 94:1 och en skålgropsförekomst, RAÄ 94:2. Drygt 300 meter öster om tomten finns ett område med röjningsrösen, RAÄ 170:1 och fossil åkermark, RAÄ 87:1. Öster om röjningsröseområdet finns även en stensträng, RAÄ 144:1. I sydöstra delen av Ybelholms ägor finns flera fornlämningsliknande lämningar, RAÄ 140:1 m fl.

Under historisk tid var Ybelholm en självägd ensamgård, ett skattehemman om 6 öresland. (⅔ markland). Det årliga utsädet uppgick till 10 respektive 9 tunnor + i vretarna 2. Årligen skördades även 40 lass hö. Relationen mellan åker och äng var 1:4. Anmärkningsvärt är att Ybelholm inte ingick i något gärdeslag med kringliggande byar. Se den geometriska jordeboken A9:40.

Karta
Del av karta A9:40 från 1637.

Ybelholm genomgick enskifte år 1813 (A63-14:1). Då fanns här fortfarande två brukningsdelar.

Karta
Del av karta A63-14:1 från 1813. 

År 1903 redovisas Ybelholm som ”obebyggt eller brukat som torp” och den gamla gårdstomten redovisas nu som obebyggd. Ybellund redovisas som ett torp tillhörigt Ybelholm beläget på Husby ägor, öster om och utanför Ybelholms ägor. Ybelholms marker brukades av Lundby.

Karta
Del av konceptet till det häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900.

I början av 1950-talet fanns ägofiguren till Ybelholm fortfarande kvar, men helt obebyggd. Resultatet av enskiftet år 1813 redovisas i kartbilden som en ägogräns som går igenom Ybelholms ägor i öst-västlig riktning. Torpet Ybellund redovisas fortfarande som tillhörande Ybelholm. Situationen idag ser likadan ut.

Ybelholm ingår inte i, men tangeras av riksintresse för kulturmiljövården, K 74.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats