Örsta

Örsta är beläget centralt i socknens norra del. Ägogränsen i norr utgör sockengräns mot Lunda. Örsta har en långsträckt ägofigur i nord-sydlig riktning liksom grannbyarna i norra delen av socknen. Den gamla ängsmarken var belägen i söder, huvuddelen av åkermarken centralt, tomten med gårdsbebyggelsen i gränsen mellan åker och betesmark. På tomten var bostadshuset beläget i söder och ekonomibyggnaderna i norr. Utmarken var belägen i norr. Örsta hade även omfattande åkermark i norra delen av ägorna.

Karta
Örsta med omgivningar 2014.

Längst ned i söder ligger Örsta ägor lågt, kring 10 meter över havet. Ägorna stiger successivt norrut och det finns två markerade höga höjder, en längst i norr som sträcker sig upp mot 55 meter över havet och en i ägogränsen mot Lena i öster som ligger drygt 45 meter över havet. 

Gård
Örsta by. I bildens mitt Gamla Örsta 3: 11. Huset t v brann ner 16 december 1989 och ladugården brann 16 december 1958. Fotograf: Okänd ca 1910.

Namnet är ett –stanamn med ett förled som beskriver naturförutsättningar på platsen. Förleden ör- kommer av det äldre ordet för grus. Örsta omnämns första gången i skrift vid 1400-talets mitt.

Det finns fyra kända gravfält på Örsta ägor. Det största gravfältet, RAÄ 104:1ligger på höjden mot Lena och innehåller minst 60 fornlämningar, varav knappt 50 runda stensättningar, åtta kvadratiska stensättningar och fem resta stenar. Söder om gårdstomten finns två gravfält, RAÄ 38:1 med cirka 30 fornlämningar på Björnbacken, varav 25 runda stensättningar och fem högar och RAÄ 39:1 som innehåller cirka 45 fornlämningar, varav drygt 40 runda stensättningar, tre högar och en rest sten. Det nordligast belägna gravfältet, RAÄ 108:1 ligger vid Grönlund och här finns cirka 55 fornlämningar. Dessa utgöres av knappt 40 runda stensättningar, fyra kvadratiska stensättningar och 13 resta stenar. Vid Vadekällan finns flera enstaka fornlämningar, RAÄ 36:1 och 36:2 samt RAÄ 37:1. Dessa utgör stensättningar och en fornlämningsliknande lämning. Söder om gravfältet vid Grönlund längst i norr finns flera enstaka stensättningar, RAÄ 107:1 m fl och norr om samma gravfält finns ytterligare två stensättningar, RAÄ 110:1 m fl. Väster om samma gravfält finns två torplämningar, RAÄ 111:1 och RAÄ 112:1.

Häst med vagn
Häst och vagn utanför Örsta gård i Markim. Två hästar är spända framför vagnen. På kuskbocken sitter Gustaf-Adolf Gustafsson. I vagnen sitter fr v Olga Johansson och Alma Gustafsson. Fotograf: Okänd 1915.

Under historisk tid var Örsta en ensamgård, ett skattehemman om 13 ⅓ öresland (drygt 1 ⅛ markland). Det årliga utsädet uppgick till 13 ¾ respektive 13 tunnors utsäde + i vreten 1 ⅛ tunna. Ängsskörden var 83 lass hö. Relationen mellan åker och äng var 1:6. Se den geometriska jordeboken A9:49 och A9:52.

Karta
Del av karta A9:49 från 1637.

År 1763 (A63-16:1) genomgick Örsta storskifte. Det fanns fem brukare av Örsta och gårdsbebyggelsen var samlad i två kringbyggda gårdar. Det fanns även en kronoutjord med två brukare lydande under Lena by. I norr fanns ett Ryttartorp. Många benämningar på åker, äng och hagar är redovisade i kartans textbeskrivning. Det finns även en utförlig rågångsbeskrivning.

Karta
Del av karta A63-16:1 från 1763 

År 1773 (A63-16:2) genomfördes en delning av Örsta skog där även Ryttarens hus redovisas.

År 1783 (A63-16:3) upprättades ett protokoll i samband med delning av hustomt och vretar, mm.

År 1903 fanns det två gårdar i Örsta. Söder om boningshusen fanns en trädgård. Ryttarens torp låg kvar i nordvästra delen av ägorna och benämndes nu dragontorp. Torpet Grönlund hade tillkommit någon gång sedan år 1773, dock sannolikt efter år 1837 eftersom det inte redovisas i sockenkartan.

Karta
Del av konceptet till det häradsekonomiska kartverket från 1903.

I början av 1950-talet fanns tre boningshus i södra delen av gårdstomten. Norr om vägen genom gården fanns ekonomibyggnaderna. Inget av torpen fanns kvar. 

I förlängningen av gårdstomten väster om vägen norrut har det tillkommit bostadsbebyggelse sedan 1950-talet. Tre tomter har avstyckats och bebyggts. Det har även tillkommit bebyggelse längre norrut, tre bostadshus finns och två tomter står ännu obebyggda.

Örsta ingår i riksintresse för kulturmiljövården, K 74.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats