Pedagogens arbete

Språkförskolan har en individanpassad inskolning med en egen ansvarspedagog som under den första tiden finns nära barnet. Pedagogerna lägger stort fokus på att barnet och föräldrarna ska känna trygghet, här blir mitt barn "förstått och respekterat".

Personaltätheten är en viktig del för att säkerställa att varje barn får den tid de behöver för att bli lyssnade på, får tolkning av händelser och hjälp med kamratkontakter. Pedagogerna veckoplanerar angående hur verksamheten behöver förändras för att nå målen. Individuell utvecklingsplan för varje barn upprättas tillsammans med föräldrarna och logopeden på föräldrasamtalen var sjätte till åttonde vecka eller utifrån behov. Pedagogerna deltar även i föräldrautbildning tillsammans med logopeden.

Pedagogerna ger barnen egna erfarenheter av begrepp så att de får möjligheten att bygga upp sitt inre språk. De ger även barnen aktiv lekerfarenhet i temaleken, de anpassar sedan miljön till "lekstationer" där barnen lockas till en känd lek. Leken är kopplat till det aktuella temaområdet och dess begrepp som behöver läras in. Pedagogerna är även noga med att det finns en balans mellan vila och aktivitet, i och med att det går åt mycket energi för barn med grav språkstörning att vara språkligt aktiva. Varje pedagog har huvudansvar för två barn var som de har specifikt ansvar för gällande "kringkontakter" och dokumentation. De följer även upp och stimulerar barnensindividuella utveckling. Pedagogerna har ett nära och aktivt samarbete med logopeden angående varje enskilt barn.

Pedagogernas arbete innebär att:

  • Medvetet arbeta med att stärka varje barns självförtroende och självkänsla.
  • Alla barn ska få lika utrymme, en del barn behöver mer för att få lika mycket.
  • Utveckla en känsla av samhörighet hos barnen.
  • Arbeta tillsammans med och samverka med logoped kring varje enskilt barn.
  • Att vara modell och förebild för barnet.
  • Ha goda relationer och öppen kommunikation med föräldrarna.
  • Planera aktiviteterna för sina grupper, självständigt och i samverkan med logoped.
  • I vardagen arbeta med livskunskap, synsättet är lära för livet.
  • Skriva pedagogisk dokumentation, göra observationer, följa upp individuella utvecklingsplaner med mera.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats