Finnberga

Finnberga är beläget i nordvästra delen av Orkesta socken. Ägorna är långsträckta i nord-sydlig riktning med inägorna i söder och utmarken i norr. Finnberga gränsar till Vaxtuna i väster, Borresta i söder och Orkesta i öster. Ägogränsen i norr utgör sockengräns mot Åttesta och Skrävsta i Frösunda socken.

Karta
Finnberga med omgivningar.

Finnberga bytomt ligger mellan 20 och 25 meter över havet. Platsen för bytomten ligger på en landtunga i form av en halvö. Ägorna till byn ligger lägre något i söder och betydligt högre i norr där det finns höjder som successivt stiger åt nordväst och når upp mot 55 meter över havet längst upp i norr.

Gård
Finnberga gård i Orkesta. Gården har varit i samma släkts ägo sedan 1700-talet. Fotograf: Peter von Schoultz 2000.

Söder om bytomten finns ett förhållandevis stort gravfält, RAÄ 39:1 med cirka 150 fornlämningar. Här finns 124 runda stensättningar, elva rektangulära stensättningar, åtta kvadratiska stensättningar och sju högar. Väster om gravfältet finns flera runda stensättningar, RAÄ 40:1 m fl och öster om gravfältet finns RAÄ 130:1 som utgör en stensättningsliknande lämning och ett röjningsröse. På bytomtens norra del finns en husgrund, RAÄ 38:1 och i backen nordost om byn finns en rund stensättning, RAÄ 95:1. Här har det tidigare, enligt uppgifter i fornminnesregistret, funnits ett helt gravfält. Nära ägogränsen mot Orkesta by i öster finns flera runda stensättningar, RAÄ 131:1, m fl. I sydvästra delen av ägorna finns också runda stensättningar, RAÄ 99:1 och RAÄ 43:1, m fl.

Namnet är en sammansättning av förleden finn- och efterleden –berga.

Under historisk tid bestod Finnberga av en ensamgård värderad till 16 öresland, dvs två markland. Gården var självägd och det årliga utsädet uppgick till mellan drygt 19 och 30 tunnor. Det östra åkergärdet tycks ha varit betydligt bördigare än det västra. Årligen kunde 82 lass hö skördas i ängsmarken. Relationen mellan åker och äng var som lägst knappt 1:3 vilket visar att spannmålsodling var relativt betydelsefull för gårdens ekonomi i förhållande till andra gårdar i socknen. Se den geometriska jordeboken A9:62-63.

Karta
Del av karta som visar Finnbergas ägor 1637. 

Finnberga har förutom år 1637 karterats även åren 1766, 1782, 1799, 1817 och 1898. 

År 1766 (A75-3:1) storskiftades Finnberga och alla ägorna till gården karterades. Gården var fortfarande självägd och värderad till 16 öresland, men uppdelad på fyra lika stora brukningsdelar. Det årliga utsädet hade jämnats ut och låg nu mellan 26 och drygt 29 tunnland och ängsmarken gav 92 ½ lass hö. Relationen åker – äng hade bibehållits. En obebyggd och särhägnad ängsvret strax söder om gårdstomten i karttexten benämns ”Gammeltomten”.

Karta
Del av karta A75-3:1 från 1766.

1782 (A75-3:2) upprättades ett protokoll i samband med en ängsdelning. Namnen på de fyra lantbrukarna som hade del i Finnberga omnämns liksom namnen på ängarna och dess avkastning.

År 1799 (A75-3:3) företogs en delning av hustomterna mellan de fyra innehavarna. Kartan visar tomterna och bebyggelsens utredning. Texten innehåller information om ägare, värdering, mm.

Karta
Del av karta A75-3:3 från 1799.

År 1817 (A75-3:4) genomfördes en klyvning av ⅓ mantal, men det finns ingen karta.

År 1898 (75-3:5 renskriven textbeskrivning) (01-ORK-57 karta) genomgick Finnberga laga skifte. Av de tre brukningsdelarna fick två utflyttningsskyldighet. Grundstenarna skulle ligga kvar, men virket skulle hanteras varsamt vid flyttningen. Samtliga byggnader som skulle flyttas och i vilket skick de var redovisas i skifteshandlingarna. Flytten skulle vara verkställd redan i mars år 1900.

Karta
Del av Karta 01-ORK-57 som upprättades i samband med laga skifte 1898.   

Ett soldattorp skulle uppföras i Kohagen invid ”Uddinsodlingen”, vid rågången mot Vaxtuna. 

”Sibirien” omtalas som åkermark som lämpade sig bäst för vårsäd och gräs, men inte för höstsäd på grund av frosten. 

1903 års äldre ekonomiska kartverk visar att Finnberga bestod av två gårdar varav en flyttat ut från tomten till ett nytt bebyggelseläge i östra delen av ägorna. Av konceptet till samma karta framgår att soldattorpet hade uppförts i norra delen av inägorna, i övergången mot utmarken i norr och att det längst ned i sydväst fanns en lägenhet kallad Annelund som nåddes via väg från Borresta. Det fanns även två bostadshus söder om vägen, sydväst om gårdstomten. All ängsmark var uppodlad till åker, men intill åkermarken längst upp i norr fanns en lada kvar. Av textbeskrivningen till kartan framgår att det förutom de två gårdarna fanns fem övriga bebyggda lägenheter på Finnberga ägor. Arealen åker eller annan odlad jord uppgick till 64,1 hektar och det återstod ingen naturlig äng alls.

Karta
Del av karta från 1903.

I början av 1950-talet kallades den byggnad som fanns där soldattorpet tidigare legat för ”Vilan”. Annelund kallades Annalund och den från bytomten utflyttade gården benämndes Lilla Finnberga. Vid Lilla Finnberga fanns en snickerifabrik. Berget norr om den ursprungliga bytomten kallades ”Nyckelberget”.

Idag finns det, förutom gården på Finnberga gamla bytomt, fem mindre bostadshus i västra delen av bytomten. Vid Lilla Finnberga har två fastigheter styckats av, men inte bebyggts med nya bostadshus.

Finnberga utgör i södra delen riksintresse för kulturmiljövården, K 74.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats