Mörby

Mörby är beläget i södra delen av Orkesta socken. Mörby ägor låg långsträckta i öst-västlig riktning med åkermark och bebyggelse längst i väster, ängsmarken centralt och med betesmark och utmark i öster. På utmarken låg en stor mosse vilken kan ha givit byn dess namn.

Karta
Mörby med omgivningar.

Namnet är en sammansättning av förleden mör- eller myr- och efterleden –by. Namnet skulle kunna tolkas som byn vid myren eller våtmarken.

Under historisk tid torde Mörby ha bestått av en ensamgård, men vid en ägodelning genomförd år 1711 (A75-11:1) bestod Mörby av två små frälsehemman under Lindholmen. Gårdarna redovisas i kartan endast som stiliserade hus. De var värderade till 5 öresland var. Det årliga utsädet uppgick till ca 10 tunnor och höskörden låg på knappt 35 lass hö. Relationen mellan åker och äng var således mellan 1:3 och 1:4. På Mörby marker låg även ett dagsverkstorp som eventuellt kan finnas kvar.

Karta
Del av karta A75-11:1 från 1711.

I 1903 års häradsekonomiska karta redovisas ännu ingen ägogräns mellan Mörby och Lindholmen. Roslagsbanan tvärar rakt över Mörby marker.


Karta
Del av konceptet till det häradsekonomsika kartverket från sekelskiftet 1900.

Mörby gårds ekonomibyggnader uppfördes 1924 till 1936 och ligger samlade sydost om mangårdsbygganden utmed båda sidor av den smala bygatan. Byggnaderna står med fasaderna i gatulivet. Idag finns kring Mörby även sommarstugor och mindre 1- och 1 ½-plans villor byggda under 1940- till 1980-talen. Flera sommarstugor har omvandlats till permanentbostäder.

En kvinna och en man som sitter i trädgården framför ett hus
Charlotta och John Petterson vid Stora Mörby gård i Orkesta. Fotograf: Okänd ca 1890.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats